Metholmvej uegnet til Vejbump (Svar fra Vejlaug)

Knebel, den 30. juli 2014

Chef for veje, trafik og ejendomme
Arne Gynther
Syddjurs kommune
Ebeltoft

Sag nr. 13/23324
METHOLMVEJ ER UEGNET TIL ETABLERING AF BUMP

Kære Arne Gynther

Da vi kan forstå, at Peter Sandell har ferie frem til den 1. september 2014, modtager du hermed i hans fravær vores henvendelse om spørgsmål til sagsbehandlingen ifm. ovenstående sag.

Endvidere vil vi for at fremme sagen, anmode om møde/telefonmøde hurtigst muligt. Sagsforløbet er i korte træk følgende:

 • Med megen undren modtog vi den 24.7.2014 mail fra Syddjurs kommune v/Peter Sandell om vejbump på Metholmvej.
   
 • Sagen startede den 16.6.2013 hvor bestyrelsen for vejlauget fik svar/kvittering på en ansøgning om vejbump på Metholmvej. Siden har vi været i dialog med Peter Sandell og forløbet har været tilfredsstillende måske periodevist lidt langsomt fra begge parter.
   
 • Peter Sandell godkendte det indsendte materiale i uge 29/2014 og meddelte at vi ville få besked om politiets beslutning i uge 30. Peter Sandel skriver i en email til os, at med politiets udtalelse og vores tilslutning til betingelserne er det "en formsag at udstede den endelige tilladelse". Vi har ikke modtaget svaret fra politiet.
   
 • I stedet fik vi et brev/mail, hvor Peter Sandell bl.a. skriver, at "Metholmvej er uegnet til etablering af bump".
   

Det afføder naturligt en stor undren hos både bestyrelse og flertallet af beboere - at vi det ene øjeblik har tilsagn om etablering af vejbump i området - og ganske få dage herefter modtager et brev om, at "Metholmvej er uegnet til etablering af bump".

På vejlaugets generalforsamling den 19.7.2014 oplyste beboeren i nr. 31 (Metholmvej), at de havde klaget til kommunen over, at kommunen/politiet ville godkende vejbump bl.a. på deres del af vejen. Det blev understreget, at de ville klage til Vejdirektoratet, hvis kommunens afgørelse gik dem imod, ligeledes at de afventede partshøring fra kommunen.

Hvorfor har Peter Sandell ikke orienteret os om denne klage? Vi anmoder om at få fuld indsigt i denne klage, samt den dialog der er foregået mellem Peter Sandell og klager.

Vi får efterfølgende en mail om, at nr. 31 har stillet spørgsmålstegn ved, om at bestyrelsen ikke overholder almindelige regler om afstemning på en GF. Der er så få aktive i vejlauget, at det ikke giver mening at afholde afstemning. Alle 75 husstande/ parceller har fået tilsendt skriftligt materiale, så alle vidste hvad der skulle behandles på GF. Vi har en kultur, hvor alle kan ytre sig. Der mødte i år 18 personer op til GF. Af disse havde kun 9 stemmeret. Ingen forlangte afstemning. 3 var modstander af vejbumpene. Det samme var tilfældet i 2013 men vi fik begge gange tilladelse til at fortsætte arbejdet med etablering af vejbump af forsamlingen.

Der henvises til Grundejerforeningens hjemmeside begtrupvig.dk/gtts for yderligere information.

Tilbage til Peter Sandells skrivelse af 24.7.2014. Han skriver at vejen blev besigtiget den 23.7.2014. Hvorfor blev bestyrelsen ikke orienteret og inviteret med til denne besigtigelse?

Peter Sandell skriver at det er "undertegnedes vurdering at Metholmvej er uegnet til etablering af bump". Hvad er det for faglige/objektive kriterier der ligger til grund for denne vurdering?

Da sagen har haft et noget overraskende forløb, vil vi meget gerne have et overblik over kommunens procedure for sager af denne art. Er der noget vi fejlagtigt har undladt eller overset?

Vi vil derfor hurtigst muligt have et møde/telefonmøde med jer, hvor vi sammen kan afklare foranstående, så vi i samarbejde kan få foretaget den sikring af Metholmvej et flertal af beboerne ønsker. Vi har i supplement til foranstående følgende forhold til drøftelse på mødet:

 • Vi vil gerne have rådgivning om, hvordan vi kan få dæmpet farten på Metholmvej.
   
 • Hvordan skal vi forstå ... "dokumentation på accept af vedligeholdelsespligt og ansvar".
   
 • Vi vil meget gerne have en forklaring på hvad "vedligeholdelsesopgradering" betyder for Metholmvej og hvordan det skal føres ud i livet.
   
 • Oplysning om, hvor vi evt. kan anke jeres afgørelse.
   

Bestyrelsen opholder sig på Mols i sommerhus til og med uge 32. Det vil være perfekt hvis du/I kunne finde tid i nærmeste fremtid.

På forhånd tak for din hurtige og imødekommende sagsbehandling.

På vegne af bestyrelsen for vejlauget
Bodil Jakobsen
Metholmvej 29
8420 Knebel