Referat fra Vejlaugets bestyrelsesmøde 03.04.2015

Metholmvej Vejlaug af 2011
Beboere og parceller på Marsvej, Mercurvej, Herkulesvej og Metholmvej

Tilstede:
Lisbeth Junker, Henrik Danielsen, Jørgen Bak, Bodil Klitgaard

 1. Drøftelse af Nyhedsbrev fra januar 2015 (findes på Grundejerforeningens hjemmeside)
  Der var enighed om at Vejlauget nu skal have fokus på vedligeholdelse af vejene i Vejlauget. Vejlauget har en formue på 19.787,59 kr., så de næste 3 år skal der ikke betales kontingent. Vejene vil blive vedligeholdt på samme niveau som tidligere, dog er der parceller, der ikke har betalt kontingent, hvorfor deres andel af vejen ikke vedligeholdes. Desuden er der parceller, der aktivt har tilkendegivet at de selv vedligeholder deres egen vej. Henrik tager kontakt til Ole Thomassen med en plan.
      Bestyrelsen har den opfattelse, at der afholdes GF i 2015 men ikke i 2016. I 2017 afholdes GF, hvor det drøftes, hvordan vi vedligeholder vore veje i fællesskab fremover.
      Der udsendes årligt regnskab for brug af penge til vejvedligehold. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revisorerne får det forelagt til godkendelse. Regnskabet lægges på Grundejerforeningens hjemmeside, som fremover primært vil blive brugt som info-kilde.
      Bestyrelsen foreslår at vi på sigt nedlægger GF og i stedet mødes en gang årligt til en frokost, som den enkelte selv betaler.
   
 2. Generalforsamling 2015
  I år er vores forslag, at vi ændrer datoen for GF til lørdag den 11. juli 2015 kl. 11-12. Efterfølgende er der fælles frokost på Metholmvej 29 i telt. Alle tager selv en stol med - ligeledes drikkevarer. Der bliver grillet pølser og lavet salat og bagt brød. Vi vil gerne have en melding om I deltager. Jørgen skriver invitation som uddeles (sammen med dette ref.). Invitationen sættes på hjemmesiden. Bodil undersøger om Toke kan lave en elektronisk tilmelding til frokosten ellers benyttes egen mailadr.
   
 3. Vedtægter
  Der blev sidste år på GF fremsat et ønske om at bestyrelsen fandt en brugbar måde at forvalte nedsættelse af fristen for indsendelse af forslag - fra 3 uger til 1 uge. Bestyrelsen besluttede, at vi ikke længere ønsker at ændre denne frist, hvorfor der ikke fremsættes noget forslag.
      Et andet punkt var fremmøde, tale- og stemmeret på GF i relation til kontingentbetaling. Bestyrelse vil foreslå en tilføjelse til punkt 8A efter den første linie at der skrives – Når du betaler det årlige kontingent til Vejlauget, har du ret til fremmøde og har ligeledes tale- og stemmeret på den årlige GF (en husstand - 1 stemme).
      Man kan møde frem på GF for at blive bekendt med hvad Vejlauget arbejder med. Det betyder, at man ikke kan deltage i GF, hvis man undlader at betale kontingent efterfølgende. Det skal ses i lyset af, at manglende betaling af kontingent er udtryk for at man ikke ønsker at være en del af den fælles indsats i forhold til vejene og det er Vejlaugets formål.
      Bestyrelsen ønsker en tilføjelse til punkt 3 efter første linie: Når der betales kontingent er man med i den fælles vedligeholdelse af vejene i Vejlauget.
   
 4. Opløsning af Vejlauget
  Vi var enige om, at det skulle med i vedtægterne ligeledes hvordan pengene skal forvaltes ved en evt. opløsning af foreningen.
   
 5. Hvem ønsker genvalg til bestyrelsen!
  Alle tilkendegav at de ønskede at fortsætte med arbejdet i Vejlauget under de nye rammer.
   
 6. Eventuelt
  Intet.

Ref. Bodil Klitgaard

Kontakt til bestyrelsen
Formand Bodil Klitgaard, Metholmvej 29, keldogbodil@live.dk - tlf. 23 60 69 06
Kasserer Henrik Danielsen, Herculesvej 9, hdanielsen@mail.dk 
Sekretær Lisbeth Junker Persson, Mercurvej 4, LisbethJunker@hotmail.com 
Suppleant Jørgen Bak Sørensen, Herculesvej 7.