Den 11. juli 2015, kl 11-12. Mødested: Metholmvej 29

Punkt 1:Valg af dirigent.
Punkt 2:Bestyrelsens beretning v. formanden.
Punkt 3:Regnskab og budget v. kassereren.
Punkt 4:Indkomne forslag – se bilag: Referat fra bestyrelsesmøde 3. april 2015.

a) bestyrelsen foreslår, at Generalforsamlingsmodellen på længere sigt erstattes af et årligt frokostmøde, hvor der drøftes vedligehold af vejene. Se bilag, punkt 1.

b) Bestyrelsen foreslår en tilføjelse til punkt 8A i vedtægterne. Efter den første linje tilføjes: "Når du betaler det årlige kontingent til Vejlauget, har du ret til fremmøde og har ligeledes tale- og stemmeret på den årlige GF (en hustand en stemme)". - Se bilag punkt 3, 2. afsnit.

c) bestyrelsen ønsker en tilføjelse til punkt 3 i vedtægterne efter den første linje: "Når der betales kontingent...." - se bilag sidste linie i punkt 3.

d) Bestyrelsen ønsker en tilføjelse til vedtægterne om evt. opløsning af Vejlauget. Forslag:

  1. Pengene forbliver på den nuværende konto og anvendes til fælles vejvedligehold i samarbejde med Ole Thomassen indtil de er opbrugte.
     
  2. Pengene fordeles til de hustande, der har betalt kontingent til Vejlauget i forhold til hvor meget de har indbetalt.
Punkt 5:Fastsættelse af kontingent.
Punkt 6:Valg til bestyrelsen – samtlige bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg.
Punkt 7:Evt. fastsættelse af næste års møde.
Punkt 8:Eventuelt.
 Bestyrelsen
21.05.2015.