Referat Generalforsamling 21. juli

Referat fra generalforsamling den 21. juli 2018 i Vejlauget Metholmvej af 2011

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg
 7. Fastsættelse af tidspunkt og sted for næste års GF
 8. Evt.

Ad 1

Ellen Blichfeldt, Metholmvej 17 blev valgt til dirigent

Ad 2

Bestyrelsens beretning:

På arbejdsdagen i 2017 blev hullerne på vejene fyld op med stabilt grus. Vi havde stor glæde af den frontlæsser vi lånte, det gjorde arbejdet meget lettere. Arbejdet viste sig desværre at have en meget kortsigtet effekt. Allerede få dage senere var gruset kørt op af hullerne, og vejene så ud som før arbejdsdagen. Erfaringerne med at få skrabet vejene har heller ikke været specielt positive, idet hullerne opstår igen, når der kommer regn.

Bestyrelsen har derfor prøvet en anden tilgang, hvor vi har brugt et meget grovere materiale til at fylde hullerne. Indtil videre tyder det på, at vi får en mere stabil opfyldning af hullerne på den måde. Vi har derfor satset på at få fyldt hullerne op med det grovere materiale, hvor især Holger har ydet en stor indsats. Indtil videre venter vi med at få vejene skrabet til det viser sig nødvendigt.

Vi har i 2018 fået indbetaling fra ca. 45 grunde ud af omkring 65. Vi havde stor effekt af en rundskrivelse i foråret, så det har vi tænkt os at gentage i 2019.

Den samlede økonomi er stabil, og den nuværende formue række til ca. 2 års forbrug. Da vi også regner med et lavere udgiftsniveau ved at undlade de regelmæssige skrab foreslår bestyrelsen derfor at nedsætte kontingentet for 2019 til det halve, dvs. 100 kr. pr. hus og 50 kr. pr. grund.

Lisbeth Junker ønsker at trække sig ud af bestyrelsen. Vi vil gerne sige tak for arbejdet i bestyrelsen og ønsker alt godt for dig.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3

Regnskaber for 2017 viser udgifter på 7.953 og et overskud på 423 kr. Foreningen har dags dato en saldo på 17.573 kr., svarende til ca. 2 års udgifter. Vi vil gerne fremhæve, at på nær 100 kr. er alle udgifter gået til vejvedligeholdelse.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4

Det er ikke indkommet nogle forslag.

Ad 5

Bestyrelsens forslag om en midlertidig nedsættelse af kontingentet blev vedtaget. Kontingent for 2019 bliver derfor

 • 100 kr. pr. hus
 • 50 kr. pr. grund

Ad 6

Lisbeth Persson har som nævnt ønsket ud træde ud af bestyrelsen.

Holger Nielsen, Metholmvej 34 blev valgt ind i bestyrelsen.

Line Weismann, Merkurvej 2&2A blev valg som ny suppleant

Den øvrige bestyrelse fortsætter

 • Jørgen Bak Sørensen, Herculesvej 7
 • Henrik Danielsen, Herculesvej 9 (kasserer)
 • Steen Krogh Nielsen, Metholmvej 17 (formand)
 • Pernille Sørensen, Herculesvej 19 (suppleant)

Ad 7

Der var general opbakning til at fastholde at vi har arbejdsdag og generalforsamling lige efter hinanden. Der var også opbakning til et forslag om af holde arbejdsdag og generalforsamling samme dag som der er loppemarked og sommerfest i grundejerforeningen, så man kun skal anvende en dag til de to arrangementer.

Det blev derfor vedtaget at holde arbejdsdag den lørdag, hvor der er sommerfest. Arbejdsdagen begynder kl. 14, med efterfølgende generalforsamling 15.30.

Generalforsamlingen afholdes hos Steen, Metholmvej 17. Vi melder datoen ud, så snart den forligger.

Ad 8

Karen Sørensen nævnte, at der fortsat er problemer med at der køres for stærkt på den øverste del af Metholmvej, og de deraf følgende støvgener.

Karen har derfor vasket de to skilte (20 km og legende børn), så de bliver tydeligere. Skiltet med “legende børn” er slidt, og trænger til at blive skiftet ud. Skiltet med 20 km er efterhånden temmelig falmet.

Behovet for skiltning blev drøftet, og konklusionen blev at

 • Vi fastholder de nuværende skilte øverst og nederst på vejene
 • Vi udskifter 20 km skiltet med et nyt
 • Vi opsætter er nyt skilt i stedet for “legende børn”. Line mente at have en kontakt.

Det blev endvidere besluttet at sende en buket til Lisbeth.

Mange tak til Pernille for en fremragende kage.