Ekstraordinær Generalforsamling 17. juli 2021

Ekstraordinær generalforsamling i Metholmvej vejlaug

Bestyrelsen indkalder jf. vedtægterne til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 17. juli 2021 kl. 14 på Metholmvej 17.

Som de fleste nok har opdaget, har vi ikke længere en grusbunke. Vejene er for nylig blevet repareret, så vi har valgt af erstatte arbejdsdagen med en ekstraordinær generalforsamling. Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er at få behandlet en række ændringer til vedtægterne.

Efter den ekstraordinære generalforsamling afholdes den ordinære generalforsamling kl. 15.30 som meddelt tidligere.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af fem forslag til vedtægtsændringer

Forslag 1

Vi foreslår, at vedtægterne får nedenstående tilføjelse

Vejlauget tegnes af formanden og kassereren

Begrundelse: Når der intet står i vedtægterne om, hvem der tegner foreningen, er det den fulde bestyrelse, som tegner foreningen. Det vil gøre det lettere at håndtere udskiftninger i bestyrelsen, hvis det er tilstrækkeligt, at formanden og kassereren kan underskrive på foreningen vegne.

Forslag 2

Vi foreslår at gøre reglerne for bestyrelses sammensætning mere fleksibel ved at revidere stk. 6A i vedtægterne til følgende:

Bestyrelsen består at mindst 3 medlemmer

og tilføje et nyt punkt til stk. 6

Bestyrelses konstituerer sig med en formand og kasserer

Forslag 3

Det nuværende punkt 6B er uklart formuleret. Vi foreslår en ny formulering:

Medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode ad gangen. Dog er formanden på valg hvert år.

Forslag 4

Det har af flere været fremført, at man på Carinavej også burde kunne være medlem af vejlauget. Vi foreslår derfor følgende ændring til stk. 3

Enhver husstand og parcel på Marsvej, Mercurvej, Herkulesvej, Metholmvej og Carinavej kan være medlem af Vejlauget.

Forslag 5

For at få regnskabsperioden til at passe med generalforsamlingen foreslår vi følgende tilføjelse til vedtægterne:

Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni.