Vedtægter for METHOLMVEJ VEJLAUG AF 2011

VEDTÆGTER for

VEJLAUGET METHOLMVEJ AF 2011

Husstande og parceller på Marsvej, Mercurvej, Herkulesvej, Metholmvej, Carinavej

med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 17. juli 2021

 1. Formålet med Vejlauget er at holde ovennævnte veje i forsvarlig og god stand, således at vejene er farbare.
 2. Udgifterne til formålet vil blive opkrævet medlemmerne en gang årligt.
 3. Enhver husstand og parcel på Marsvej, Mercurvej, Herkulesvej, Metholmvej og Carinavej kan være medlem af Vejlauget.
 4. Enhver der bruger Metholmvej som gennemgående vej og bor i området kan betale 100 kr årligt til vedligeholdelse af vejen.
 5. Enhver husstand og parcel også udenfor Vejlauget, der har håndværker/bygger hus kan betale 200 kr til udbedring af vejen.
  1. Bestyrelsen består af mindst tre medlemmer
  2. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en kasserer
  3. Medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode ad gangen. Dog er formanden på valg hvert år.
  4. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningen midler og formål
  5. Vejlauget tegnes af formanden og kassereren
 6. Regnskabet skal afsluttes og underskrives af bestyrelsen og revideres af den valgte revisor.
  1. Regnskabsåret går fra den 1. juli til den 30. juni
  2. Regnskabet skal afsluttes op til hver generalforsamling og lægges på hjemmesiden senest 14 dage før GF
 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 8. På GF besluttes det, hvornår næste GF afholdes.
 9. Dagsordenen er kendt fra år til år.
 10. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før GF.

B: Med simpelt stemmeflertal afgøres blandt de fremmødte almindelige forelagte sager.

Der indkaldes til ekstraordinær GF ved vedtægtsændringer og en vedtagelse kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.

C: Dagsorden til Generalforsamlingen

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab og budget
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg
 • Fastsættelse af tidspunkt og sted for næste års GF
 • Evt.