Referat Generalforsamling 18. juli 2020

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Metholmvej vejlaug den 17. juli 2021

Til den ekstraordinære generalforsamling var mødt

  • Peter Riis, Metholmvej 21
  • Frits Thomsen, Metholmvej 23
  • Keld Møller, Metholmvej 29
  • Ellen Blichfeldt, Metholmvej 17
  • Steen Krogh Nielsen, Metholmvej 17

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af fem forslag til vedtægtsændringer

Ad 1.

Steen Krogh Nielsen blev valgt som dirigent

Ad 2.

Følgende fem forslag til vedtægtsændringer blev behandlet

Forslag 1

Vi foreslår, at vedtægterne får nedenstående tilføjelse: Vejlauget tegnes af formanden og kassereren

Forslag 2

Vi foreslår at gøre reglerne for bestyrelses sammensætning mere fleksibel ved at revidere stk. 6A i vedtægterne til følgende: Bestyrelsen består at mindst 3 medlemmer

og tilføje et nyt punkt til stk. 6: Bestyrelses konstituerer sig med en formand og en kasserer

Forslag 3

Det nuværende punkt 6B er uklart formuleret. Vi foreslår en ny formulering: Medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode ad gangen. Dog er formanden på valg hvert år.

Forslag 4

Det har af flere været fremført, at man på Carinavej også burde kunne være medlem af vejlauget. Vi foreslår derfor følgende ændring til stk. 3. Enhver husstand og parcel på Marsvej, Mercurvej, Herkulesvej, Metholmvej og Carinavej kan være medlem af Vejlauget.

Forslag 5

For at få regnskabsperioden til at passe med generalforsamlingen foreslår vi følgende tilføjelse til vedtægterne: Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni.

De fem foreslåede ændringer blev alle enstemmigt vedtaget.