Grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand

Vedtægter

§1

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand” (GTTS). Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser. Generalforsamlingen afgør, hvilke opgaver foreningen skal påtage sig. Foreningen kan med dette formål for øje påtage sig:

a. Forhandlinger med offentlige myndigheder.

b. Optage samarbejde med I/S Begtrup Vig Vandværk

§2

Enhver grundejer på Thorup og Tved strand kan optages som medlem af foreningen. Udmeldelse må ske skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. april.

§3

Medlemskontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.

§4

Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg og lignende og indvælge medlemmer udenforbestyrelsens kreds i disse udvalg. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler i henhold til foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren (revideret 16/7 – 2023). Formanden (evt. næstformanden) leder alle foreningens møder og indkalder bestyrelsen, når han finder det fornødent.

§5

Regnskabsåret følger kalenderåret (revideret 11/7 – 2005).Regnskabet skal afsluttes og underskrives af bestyrelsen, hvorefter det revideres af foreningens 2 revisorer. Regnskabet udsendes til medlemmerne samtidigt med, at der indkaldes til generalforsamling.

§6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle spørgsmål om vedtægter, fastsættelse af kontingenter, afgifter m.v. Generalforsamlingen afholdes på Mols i juli måned og indkaldes med 3 ugers skriftlig varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 20 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden. Indsigelsesvarsel og forslagsvarsel er som ved den ordinære generalforsamling. 

Dagsordenen må bl.a. indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om det forløbne år

3. Regnskabet

4. Fastsættelse af indskud, kontingenter og afgifter i det kommende år

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

9. Eventuelt

Med simpelt stemmeflertal afgøres i almindelighed de forelagte sager. Såfremt der er tale om ændringer i vedtægterne eller vedtagelse af nye vedtægter, må 2/3 af de tilstedeværende medlemmer afgive deres stemme for forslaget. Ophævelse af foreningen skal udtrykkeligt angives i dagsordenen, og forslaget kan kun vedtages, når halvdelen af medlemmerne er til stede og 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på hotel ”Mols Bjerge” søndag d. 26. juli 1964.

 

​​I.C. Hjarsbæk-Rasmussen, dirigent

Skrevet d. 14. januar 2003, Jørgen Christensen.

Revideret d. 11. juli 2005.

Revideret d.16. juli 2023.