Vedtægter: Grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand

§ 1

Foreningens navn er "Grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand".

Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser.

Generalforsamlingen afgør, hvilke opgaver foreningen skal påtage sig.

Foreningen kan med dette formål for øje påtage sig:

Forhandlinger med offentlige myndigheder.

Optage samarbejde med I/S Begtrup Vig Vandværk.

 

§ 2

Enhver grundejer på Thorup og Tved strand kan optages som medlem af foreningen.

Udmeldelse må ske skriftligt med tre månedes varsel til en 1. april.

 

§ 3

Medlemskontingent fastsættes af den årlige generalforsamling.

 

§ 4

Bestyrelsen består af formand og fire bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år på den ordinære generalforsamling (2. år lodtrækning mellem de fire bestyrelsesmedlemmer).

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg og lign. og indvælge medlemmer udenfor bestyrelsens kreds i disse udvalg.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg og lign. og indvælge medlemmer uden for bestyrelsens kreds i disse udvalg.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler i henhold til foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Formanden (evt. næstformanden) leder alle foreningens møder og indkalder bestyrelsen, når han finder det fornødent.

 

§ 5

Regnskabsåret følger kalenderåret (rev. 11.07.2005).

Regnskabet skal afsluttet og underskrives af bestyrelsen, hvorefter det revideres af to af foreningen på den årlige generalforsamling valgte revisorer.

Regnskabet udsendes til medlemmerne samtidig med, at der indkaldes til generalforsamling.

 

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle spørgsmål om vedtægter, fastsættelse af kontingenter, afgifter m.v.

Generalforsamlingen afholdes på Mols i juli måned og indkaldes med tre ugers skriftligt varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 20 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden.

Indkaldelsesvarsel og forslagsvarsel er det samme som ved den ordinære generalforsamling.

Dagsorden må bl.a. indeholde:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om det forløbne år.
  3. Regnskabet.
  4. Fastsættelse af indskud, kontingenter og afgifter i det kommende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
  8. Valg af to revisorer og een revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Med simpelt stemmeflettal afgøres i almindelighed de forelagte sager.

Såfremt der er tale om ændringer i vedtægterne eller vedtagelse af nye vedtægter må 2/3 af de tilstedeværende medlemmer afgive deres stemme for forslaget.

Ophævelse af foreningen skal udtrykkeligt angives i dagsordenen, og forslaget kan kun vedtages, når halvdelen af medlemmerne er tilstede og 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på hotel "Mols Bjerge" søndag, den 26. juli 1964.

 

I. C. Hjarsbæk-Rasmussen

Dirigent

 

Skrevet den 14. januar 2003, Jørgen Christensen

Revideret den 11. juli 2005