Referat Generalforsamling 16. juli 2022

Referat fra generalforsamling den 16. juli 2022 i Vejlauget Metholmvej af 2011

 

Til stede på generalforsamlingen var:

 • Paul Schram, Marsvej 21-23
 • Birthe Petersen, Metholmvej 25
 • Karen Sørensen og Jørgen Bak Sørensen, Herkulesvej 7
 • Peter Riis, Metholmvej 21
 • Poul Hansen, Metholmvej 14
 • Torben Munkholm, Marsvej 19
 • Frits Thomsen og Gitte Jacobsen, Metholmvej 23
 • Keld Møller, Metholmvej 29
 • Ellen Blichfeldt og Steen Krogh Nielsen, Metholmvej 17

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg
 7. Fastsættelse af tidspunkt og sted for næste års GF
 8. Evt.

 

Ad 1

Keld blev valgt til dirigent

 

Ad 2

Bestyrelsens beretning:

Den nye bestyrelse konstituerede sig efter generalforsamlingen med

 • Steen Krogh Nielsen som formand
 • Poul Hansen som kasserer
 • Paul Schram som sekretær

Bestyrelsen har vedligeholdt vejene ved at få dem skrabet af en entreprenør, som det blev diskuteret på sidste generalforsamling. Ved udgangen af 2021 var der stort set ingen kassebeholdning, og vi var derfor ikke i stand til at få lavet den nødvendige vedligeholdelse før der var blevet indbetalt tilstrækkeligt kontingent i 2022.

Bestyrelsen fik i februar en henvendelse fra Kirsten Holmboe om vejenes meget dårlige tilstand. Kirsten nævnte også, at vi burde overveje at hæve vedligeholdelsesstandarden og eventuelt hæve kontingentet, hvis det var nødvendigt.

Vi fik skrabet vejene umiddelbart efter, og da foråret var meget tørt, har vejene været i rimelig god stand siden da.

Det er bestyrelsens plan fortsat at vedligeholde vejene ved at få dem skrabet, og kun tilføre mere grus, når det er nødvendigt.

Vi har drøftet ideen fra Kirsten Holmboe, og vil derfor foreslå en stigning i kontingentet, bl.a. for at sikre, at der er en tilstrækkelig kassebeholdning ved udgangen af året, så vi kan få skabet vejene når det er nødvendigt.

Fra bestyrelsens side har Poul Hansen stået for en dialog med Syddjurs kommune om, hvad der kan gøres for at dæmpe hastigheden på især Metholmvej.

Trafikmålingen i 2021 viste en trafikbelastning, som ligger inden det man forventer fra kommunens side. Kommunen har meddelt, at den vil være behjælpelig med at lave en ansøgning om etablering af vejbump. Både etablering og vedligeholdelse vil være for egen regning. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at det seneste forsøg på at etablere vejbump faldt på en indsigelse for en lodsejer.

Der er bekymring om, at tung trafik til den nye udstykning vil belaste vores veje. Kommunen mener, at trafikken ikke vil komme ad Metholmvej, så det er svært at gøre noget forebyggende. Det er vigtigt, at vi holder øje med udviklingen.

Beretningen blev taget til efterretning, og der var tilslutning til, at bestyrelsen laver en forespørgsel hos vores entreprenør, om han har et forslag til en simpel løsning med vejbump, som ikke vil medføre væsentlige problemer med den løbende vedligeholdelse af vejene.

 

Ad 3

Regnskabet for juli-21 til juni-22 viser følgende

Indtægter

 • Kontingentindbetalinger 2022: 11.050 kr.
 • Det er på samme niveau som 2021

 Udgifter

 • Vedligeholdelse af vejene: 9.507,50 kr.
 • Bankgebyr: 575 kr.

 

Kassebeholdning pr. 30/6 2022

 • 12.284,31 kr.

Vi har dog en udstående regning på ca. 2000 kr.

 Regnskabet er underskrevet af revisor og kan ses på GTTS hjemmesiden.

 

Ad 4

Det er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

 

Ad 5

Bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet i 2023 for at øge vedligeholdelsesstandarden blev vedtaget. Kontingentet i 2023 bliver derfor

 • 300 kr. pr. hus
 • 150 kr. pr. grund

 

Kontingent indbetales på

 • Reg. nr.:            9388
 • Konto nr.:         0001098330
 • Betaler:             Her anføres sommerhusadresse – evt. under meddelelser vedr. betalingen.

 

Ad 6

Som det fremgår af vedtægterne, var både formanden, Steen Krogh Nielsen, og de øvrige to bestyrelsesmedlemmer, Poul Hansen og Paul Schram, på valg.

Alle de tre bestyrelsesmedlemmer ønskede at genopstille, og der var ikke andre kandidater til bestyrelsen. Alle blev genvalgt.

Keld Møller, Metholmvej 29, blev valgt til revisor.

Bestyrelsen vil efterfølgende konstituere sig.

 

Ad 7

 

Vi holder ordinær generalforsamling lørdag den 15. juli 2022 kl. 14. Generalforsamlingen afholdes på Metholmvej 17 medmindre andet bliver meddelt senere.

 

Ad 8

Det var ikke noget til eventuelt.

 

Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 4. august konstitueret med

 • Formand: Steen Krogh Nielsen
 • Kasserer: Poul Hansen
 • Sekretær: Paul Schram