Referat Generalforsamling 18. juli 2019

Referat fra generalforsamling den 18. juli 2019 i Vejlauget Metholmvej af 2020

 Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg
 7. Fastsættelse af tidspunkt og sted for næste års GF
 8. Evt.

 

Ad 1

Keld Møller blev valgt til dirigent

 

Ad 2

Bestyrelsens beretning:

Sidst på sommeren 2019 fik vi lavet en grundig renovering af det øverste stykke af Metholmvej. På grund af det rekordvåde efterår kom der dog hurtigt huller igen, og vi måtte reparere vejen to gange inden vinteren.

Med de tre entreprenøropgaver fik vi brugt næsten hele den ophobede formue, så vi har i foråret 2020 ventet med af fylde huller op igen før arbejdsdagen i dag. Kassebeholdningen er i dag 4.419,57 kr.

Vi har i 2020 fået indbetaling fra ca. 41 grunde ud af omkring 65, hvilket er lidt lavere end de sidste år. Den samlede indbetaling i år har været på 3900 kr.

Hvis vi ønsker at kunne anvende entreprenører til vedligeholdelse i fremtiden, er vi nødt til at få styrket økonomien. Bestyrelsen foreslå derfor, at vi går tilbage til det normale kontingent i 2020, dvs. 200 kr. pr. hus og 100 kr. pr. grund.

Der blev udtrykt et klart ønske om, vi bør styrke indsatsen for at få flere til at betale. To konkrete forslag var at

 • Uddele en folder til alle husene i området. Dorte og Torkild meldte sig som omdelere.
 • Få sat bedre skilte op ved grusbunken

 Vi fik i efteråret en henvendelse om problemet med for høj fart på Metholmvej. Det var en bred opbakning til, at det er et problem. Igennem årene har bestyrelsen arbejdet med

 • Etablering af vejbump. Arbejdet viste sig at være forgæves og måtte opgives på grund af indsigelser.
 • Fornyelse af skilt med 20 km begrænsning og legende børn

Der var en længere debat på generalforsamlingen om problemet. Det er desværre ingen åbenlyst effektive løsninger, men det blev nævnt, at problemet bør rejses overfor kommunen gennem grundejerforeningen, da det er et generelt problem for hele sommerhusområdet ved Begtrup Vig.

Der blev på generalforsamlingen forespurgt, om bestyrelsen kan gøre noget ved de store ”grimme” sten, som er blevet placeret for enden af Marsvej. Da stenene ligger på privat grund er det ikke noget, som bestyrelsen kan gøre noget ved.

En række af de nuværende medlemmer af bestyrelsen har meddelt, at de ikke længe ønsker at forsætte.

 • Holger Nielsen er flyttet fra området, og vil derfor udtræde af bestyrelsen
 • Jørgen Bak Sørensen og Henrik Danielsen ønsker ikke genvalg
 • Line Weismann og Pernille Sørensen ønsker ikke længere at fortsætte som suppleanter

Vi vil gerne sige dem alle tak for deres indsats i vejlauget.

Den nuværende formand, Steen Krogh Nielsen er på valg, men vil gerne fortsætte i bestyrelsen, dog med forbehold for at kunne være til stede på arbejdsdagen og generalforsamlingen i juni.

 

Ad 3

Regnskabet for 2019 viser udgifter på 22.022,50 kr.  og et underskud på 15.372,60 kr. Foreningen har dags dato en saldo på 4.419,57 kr. Det store underskud skyldes den store renovering af den øvre del af Metholmvej, som blev diskuteret på generalforsamlingen i 2019.

 

Ad 4

Det er ikke indkommet nogle forslag.

 

Ad 5

Bestyrelsens forslag om at gå tilbage til det normale kontingent blev godkendt. Kontingentet for 2020 er derfor

 • 200 kr. pr. hus
 • 100 kr. pr. grund

 

Kontingent indbetales på

 • Reg. nr.:           9388
 • Konto nr.:         0001098330
 • Betaler:             Her anføres sommerhusadresse – evt. under meddelelser vedr. betalingen.

 

Ad 6

Der blev valg en ny bestyrelse.

 • Steen Krogh Nielsen, Metholmvej 17 (genvalg, nuværende formand)
 • Poul Schram, Marsvej 21
 • Poul Hansen, Metholmvej 14

Bestyrelsen vil konstituere sig efter sommerferien.

 

Ad 7

Vi holder arbejdsdag lørdag den 17. juli 2021. Arbejdsdagen begynder kl. 14, med efterfølgende generalforsamling 15.30.

Det meddeles senere, hvor generalforsamlingen afholdes.

 

Ad 8

Det var ikke noget til eventuelt.

 

Bestyrelsesmøde den 7. august 2019

På bestyrelsesmødet den 7. august besluttede vi at få igangsat en udbedring af Metholmvej i gang, som det blev drøftet på generalforsamlingen.

Vi har to indhentet skriftlige tilbud og fået et mundtligt overslag, som alle lå på ca. samme niveau. Vi har valgt at sætte arbejdet i gang med det mest attraktive af tilbuddene.

Udbedringen vil omfatte Metholmvej fra landevejen til grusbunken.