Generalforsamling 2024

GENERALFORSAMLING i GTTS 2024
Der indkaldes hermed til:
Generalforsamling søndag den 7. juli 2024, kl. 11.00
i teltet på Begtrupvig Strandvej mellem Carinavej og Marsvej.
Dagsorden:
l. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om det forløbne år
3. Regnskabet
4. Fastsættelse af indskud, kontingenter og afgifter i det
kommende år.
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand. En ny skal vælges. Kunne det være dig?
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt
til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.
Grundejerforeningen byder på en sandwich, øl og vand,
når generalforsamlingen er vel overstået.
På bestyrelsens vegne
Lars G. Hansen, formand for GTTS

GTTS Info Folder