Generalforsamling 21/7-19

Grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand (GTTS).

Generalforsamling søndag den 21/7-19 kl. 11.00.

 

 

Dagsorden. 

 

1.     Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Bjarne Simonsen. Ingen modkandidater blev foreslået.

Bjarne konstaterede, at mødet er lovligt indkaldt allerede i april, afholdes tidsmæssigt efter vedtægterne i juli måned og er ganske velbesøgt.

 

2.     Formandens beretning.

Året startede med sidste års generalforsamling, hvor formanden blev genvalgt. Bestyrelsesmedlemmerne Annett og Flemming blev genvalgt. Suppleanter, revisorer, revisorsuppleant blev genvalgt. Vi så på regnskabet, der balancerede, og kontingentet, blev vi enige om, skulle fastholdes.


Herefter har bestyrelsen holdt 3 møder. August 2018, april og juni 2019. Referater ligger på hjemmesiden.

Vi afholdt på vanlig vis strandrensning første lørdag i maj med ganske få – og velkendte deltagere – en hyggelig tur langs med stranden.

 

Så blev det Skt. Hans – denne – og for første gang siden 2017 - med bål. Mange deltagere og båltale ved Thorkil Christensen. Tak for det.

 

Lørdag 20/7 loppemarked og fest. Ganske fin aktivitet til loppemarkedet, som vi tror er kommet for at blive. Også pæn tilslutning til festen med 50-55 deltagere i god stemning. Bøfferne blev lidt våde, men det gik lige netop. Således meget pænere deltagelse end i 2018, men vi kunne godt tænke os flere endnu. Især nogle af de mindre kendte ansigter vil være meget velkomne uden det dog skal gå ude over ”stamgæsternes” deltagelse.

 

Tak til alle der var involveret i at sætte telt op - , gøre det hele klar – tage teltet ned igen - og være med til en hyggelig tradition i vores grundejerforening. En lille ting som dog langt fra alle grundejerforeninger er i stand til at stable på benene.

En særlig tak til Vibeke og Claus der igen har lagt grund til. Den bedste grund vi kan forestille os. Vi håber vi kan fortsætte. Nu må vi se, om det er muligt.

 

Her i foråret fik I vores lille folder om året der gik – og året der kommer - og endvidere har vi jo haft kontakt med jer via vores hjemmeside på gtts.dk, hvor vores webmaster Gregers sørger for at lægge gamle og nye nyheder ind løbende. Gregers er hurtig og effektiv, når han er hjemme. Det er vi rigtig glade for.

 

Hvad har vi så arbejdet med i løbet af året?

 

Medlemskartotek.

Det lyder let, men det er svært at få mailadresser, faste adresser, sommerhusadresser og et telefonnummer lokket ud af jer alle – og især af dem, der ikke er medlem af foreningen. De skal jo også have en folder og opfordres til et medlemskab.

Her har I alle en opgave. Når I snakker over hækken kan man jo nævne GTTS og på den måde på en pæn måde opfordre til medlemskab til fælles bedste. Selvfølgeligt mest vigtigt, når der flytter nye til – og der er jo en ganske pæn vækst i området.

Vi forsøger os også med en rykker og en tur rundt i området til de adresser, der ikke er medlemmer. Det har vist sig ganske hyggeligt – og det drejer sig absolut mest om forglemmelser. Kun få er aktive modstandere af vores forening.

I 2020 regner vi med at sende folderen på mail til så mange som muligt, men også fysisk at omdele en folder i plastpose med en særskilt seddel med indbetalingsoplysninger. Et par medlemmer af GTTS har påpeget, at girokortet tidligere fungerede som huskeseddel.

 

Hybenklipning.

Ikke meget arbejde i det. En reminder til kommunen, der nu er i gang med at klippe. Det blev kun x 1 sidste år, da kommunen var løbet tør for penge. De håber på x 2 i år.

Hvis man ønsker at få sit stykke klippet – eller undlade det, skal henvendelsen helst gå direkte til kommunen. Tlf.nr. i folderen.

 

Bådene.

Vi har opgivet at få et overblik.

Prøv selv at finde ud af noget på det strandstykke I bruger.

Vi har en aftale med genbrugsstationen i Knebel om at aftage usødygtige både – en såkaldt plimsoller opkaldt efter den engelske politiker Samuel Plimsoll (1824-1898), der ligesom GTTS kæmpede mod usødygtige både.

 

Infokasse og nye skilte.

Den gamle kasse var afgået ved en stille død – og som I har kunnet se, kan vi nu annoncere mere effektivt for fest, loppemarked, gf og måske også andet

 

Udvidelse.

Der er stadig ikke kommet gang i kommunens planer for at udvikle et nyt sommerhusområde bag Vibrogaard.

Kommunen har ansøgt Vækst- og Erhvervsministeriet, der nu har givet tilladelse.

Nu skal der så udarbejdes en lokalplan, men først skal kommunen pege på nogle områder, der skal føres tilbage til landzone. Det er endnu ikke sket. Man regner med at lægge dette ind i arbejdet med kommuneplan 2020. Kommunen prøver ikke at genansøge om nye eller større områder.

Som I ved, er den oprindelige plan mere end halveret. Nu skulle der kunne blive plads til ca. 40 sommerhuse. Vi har bedt kommunen om at komme med i et udvalg eller lignende, når lokalplanen skal udarbejdes. Det har vi ikke fået svar på.

Det er ikke en fremgangsmåde kommunen tidligere har anvendt, men de er vist heller ikke blevet spurgt.

 

Strandvejen.

På forrige generalforsamling var der igen spørgsmål om støvgener. Der blev nedsat et udvalg bestående af Bjarne Simonsen og Mogens Lübker, der ville kigge på det. Vi har ikke hørt noget fra udvalget, men måske er der en lille beretning fra dem under evt.

VI har været i forbindelse med firmaet Dustex, der tilbyder at binde støvet med en indsats x 2 om året. Det vil for vores vej (hele strandvejen) koste ca. 40.000 kr pr. halvår og er altså helt urealistisk. Firmaet anbefaler, at vi ansøger kommunen om betaling. Det er endnu mere urealistisk, så det har vi ikke gjort.

Vi har haft kontakt til politi og kommune om en hastighedsgrænse på vejen.

De ønsker umiddelbart ikke at sætte en lav hastighedsgrænse på 20 km i timen.

Det ser nu ud til at kunne blive til noget med skiltning med 40 km/t i perioden fra påske til og med efterårsferie. Kan ikke være i 2019 budgettet, men vil blive forsøgt prioriteret af kommunen i 2020.

Vandet.

I 2018 har vi haft gener fra vandet. Enkelte har syntes hurtiggående motorbåde har været for tæt på land og på de badende og spurgt, om vi kunne gøre noget ved det.

Der er foreslået opslag og skiltning.

Sejladsen reguleres via den lokale politivedtægt. Reglerne ligger nu på vores hjemmeside.

Problemet har af naturlige årsager været mindre i år. Kommunen har ikke ønsket at opsætte skilte med regler.

Hjertestarter.

Nyt afslag fra TrygFonden.

Vi genansøger her i september sammen med Strands Grundejerforening.

I relation til beretningen en livlig debat om flere af emnerne.

Flere var bange for, at en skiltning med 40 km i timen kunne legitimere nogle til at øge farten. Det er kun ganske få, der kører for hurtigt til fare for børn m.m. De fleste kører med fornuftig hastighed 20-25 km i timen. Der har tidligere været en 20 km’s fartgrænse. Bestyrelsen prøver at tage det op igen med kommunen.

Jens fra Asylvej 15 (måske i udkanten af vores ”optageområde”) fortalte om fartgener der og ønsker en snak med kommunen herom. Formanden kontakter Jens mhp en henvendelse.

Der fremkom et ønske om, at reglerne for sejlads med hurtiggående både sættes op i infoskabet.

Der er interesse for at få en hjertestarter opstillet i vores lokalområde. Hvis vi ikke får den af TrygFonden syntes flere, vi har en formue, der gør det muligt selv at købe. Det kigger vi på inkl. priser, opstillingssted og vedligehold.

3.  Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent. 
     Regnskabet blev forelagt af kassereren og godkendtes efterfølgende.

Regnskabet for 2018 fremgår af vores folder.

Der var noget mod forventning et lille overskud på kr. 5651,11, og bestyrelsens formue er nu på kr. 51632,77.

Vi har en god stødpude, hvis der skulle komme uforudsete udgifter. På den anden side ingen ide i at øge formuen yderligere. Derfor foreslog bestyrelsen uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

 

4.     Toke Nørby har fremsendt et forslag om, at vi forespørger kommunen om at ændre strandvejens vejnavn tilbage til Mælkevejen. I 60’er var det officielle navn Mælkevejen, men senere ønskede kommunen navneskift til Begtrupvig Strandvej. Der blev diskuteret for og imod. Ved en vejledende afstemning blev det tilkendegivet, at vi ikke skulle arbejde videre med ønsket om et navneskift.

 

5.     Valg af formand.

Lars G. Hansen genopstillede. Der var ingen modkandidater. En eller anden bør overveje at opstille næste år. Lars takkede for valget.

 

       6. Valg af

A. To bestyrelsesmedlemmer.

Berit Pedersen (vores kasserer) og René Lund var på valg i år og begge genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

B. To suppleanter. Lone Kristensen og Finn Svejstrup Olsen var begge på valg.  Finn genopstillede, men Lone ønskede at træde ud. Som ny suppleant blev Ida Krarup, Begtrupvig Strandvej 25 valgt.

C. To revisorer. Helle Lübker og John Szygenda tilbød at fortsætte – og gør det.

D. En revisorsuppleant. Sidste år valgtes vores mangeårige formand Jørgen Christensen. Jørgen fungerer også som ”problemknuser” og deltager i mange af aktiviteterne i foreningen. Jørgen tilbød at fortsætte. Intet kampvalg.

 

6.     Evt. 

Vi har valgt at forsøge at blive lidt mere synlige ved bl.a. at optræde på Facebook. Lidt uro om det. Vi flytter ikke vore aktiviteter til Facebook. Det kan højst blive et supplement.

Toke Nørby har oplevet, at nogle har fældet træer på hans strandstykke uden tilladelse.

Vi må pointere, at de fleste strandstykker er private, og at man derfor selvfølgeligt ikke ændrer beplantning eller bord/bænke arrangementer. De fleste steder er der en stiltiende tilladelse til at have en båd liggende i sommertiden. Man bør selvfølgeligt forsøge at finde ejeren af strandstykket og søge en tilladelse.

 

I år har det fungeret godt med at afholde sommerfest samme dag, som der er arbejdsopgaver og generalforsamling i vore 2 vejlaug. Det søger vi også at koordinere i 2020. Vi satser på at bruge week-end’en 18-19. juli 2020 til vores fælles sommeraktiviteter.

           

Bestyrelsen består nu af: