Bestyrelsesmøde 24.08.2019

Dagsorden 

 1. Velkommen – især til Ida Krarup
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Konstituering
 4. Orientering om møde med Strands Grundejerforening
 5. Hastighedsbegrænsning på Begtrupvig Strandvej
 6. Ansøgning om hjertestarter
 7. Reminder om betaling af kontingent
 8. Mailadresser
 9. Facebookside
 10. Hjemmesiden
 11. Evaluering af sommerfest
 12. Mere at gøre vedrørende nye udstykninger
 13. Næste års folder inkl. nye annoncører
 14. Nye skilte på stranden
 15. Næste års faste datoer
 16. Evt.

Til stede

Flemming Andersen, Berit Pedersen, René Lund, Ida Krarup, Annett Fjeldborg, Lars G. Hansen (referent). Afbud fra Finn S. Olsen.

Referat

Ad 1

Velkommen til Ida Krarup som ny suppleant til bestyrelsen. Normalt deltager suppleanterne i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.

Ad 2

Referatet godkendes uden bemærkninger.

Ad 3

Uændret fra sidste år.

Ad 4

Lars har afholdt møde med formanden for Strands Grundejerforening Lars Christensen, der er nyvalgt formand.

2 væsentlige punkter:

Hastighedsbegrænsningen. Vi er helt enige. Se nedenfor.

Hjertestarter: I Strands har man tidligere været modstander af at indkøbe en hjertestarter, da man ikke var sikker på, der ville være nok beboere, der ville være med til at tage det nødvendige kursus. Det er formentligt anderledes nu, og formanden regner med accept ved det kommende bestyrelsesmøde. Da der er ansøgningsfrist 1. september bliver vi enige om en fælles ansøgning ligesom sidst. (Ansøgningen er sendt efter mødet.)

Der er en hjertestarter ved forsamlingshuset i Strands, ligesom der er en regional hjertestarter ved Lykkes Landhandel. Vi forestiller os en placering omkring Strandsborg – altså lige mellem de 2 foreninger.

Strands grundejerforening spørger, om vi har en aftale om træfældning. Vi kunne måske blive enige om en fælles aftale med f.eks. HedeDanmark – eller et privat selskab. Efter sidste års tørke er der mange udgåede træer i området.

Ad 5

Vi ønsker i begge foreninger en hastighedsbegrænsning på 20, 25 eller 30 km/timen.

Kommune og politi vil kun være med til 40 km/timen. Det mener vi ikke kan bruges til noget. Tværtimod vil det kunne anspore nogle til at køre stærkere, end det nu er vanligt.

Det ser ud til, der er kommet skilte med 25 km/timen på vejen til Strands Hoved. Lars forhører sig om, hvordan dette kan være blevet til – med diskretion hvis det er en ”privat aftale”. Der er ikke lavet chikaner, som det ellers kræves ved lave hastighedsgrænser.

Vi har også en del ”private” 20 km/timen skilte rundt omkring i kvarteret.

Vi må overveje at købe private skilte med tekst omkring legende børn eller lignende. Det kan være det i virkeligheden er den bedste ide – men dyrt, hvis det skal gøres professionelt. Hvad med: Vis hensynStøjende børn, støvende biler

Ad 6

Ansøgning om hjertestarter er sendt til TrygFonden. Der er normalt 3 måneders ventetid på svar. Vi aftaler at prøve andre veje, hvis vi får et nyt afslag.

Lars undersøger om Region Midtjylland har noget at tilbyde. Hjerteforeningen er næppe gangbar, da det kræver aktivering af mange beboere med indsamling. Vi har penge på kontoen til formålet – især hvis vi kan dele udgiften med Strands Grundejerforening.

Ad 7

Vi er enige om, der skal sendes en reminder om kontingentindbetaling. Vi har registreret 155 betalere. Når vi har en brugbar liste over ikke-betalere, deler vi opgaven med at omdele rykkere mellem os. Lars udfærdiger rykkeren.

Ad 8

René er snart klar med en opdatering. Vi har omkring 150 mailadresser, men selvfølgeligt kun få på ikke medlemmer. Det går langsomt men sikkert fremad.

Ad 9

Vi har nu en facebookside. Indtil nu er der ingen oplysninger på den.

Vi forestiller os, det skal være en lukket gruppe, hvor interesserede tillades adgang af en administrator. Det kunne være Finn – alternativt Ida, der er kendt med Facebook.

Ad 10

Hjemmesiden er flot, men ikke helt opdateret. Lars kigger på det.

Vi forsøger at få den gamle hjemmeside lukket. Kræver nok en kontakt til Toke Nørby.

Ad 11

Vi opfatter årets fest som vellykket. Vi kunne godt ønske os flere deltagere. Måske kan vi annoncere bedre – vi går i tænkeboks om det.

Ad 12

Enighed om, at vi ikke kan gøre mere for at forhindre den nye udstykning i øjeblikket.

Ad 13

Næste års folder kommer til at ligne dette års. Måske laver vi 4 sider mere. Teksten lidt komprimeret i år og vi har nye annoncører, hvoraf nogle er interesserede i at annoncere på det indlagte blad med betalingsoplysninger, ønske om mailadresser og annoncering for facebookside og hjemmeside. Brugsen og slagter Kruse annoncerer der. En halv A5 side koster 600 kr.

I bladet ønsker 3L electronics tlf 21280025, Bellis blomster og Bil og Båd forretningen i Vrinners at annoncere. De skal kontaktes i løbet af vinteren mhp endelig accept og fremsendelse af logo og tekst. En almindelig annonce koster 300 kr.

Vi skal have fundet en ny trykker. Måske kan Højgaard igen være behjælpelig. Trykker ikke selv længere, men har en god forbindelse. Ellers er der mange andre muligheder. Flemming forhører sig ved lejlighed.

Folderen næste år sender vi til alle med mailadresse. Derudover prøver vi at omdele i området til alle. Folderen med fordel i en lille plastpose. Måske med indbetalingsoplysninger vedlagt på en separat seddel – som reminder for den enkelte, der ikke får indbetalt med det samme. Vi vil prøve at deles om dette arbejde, som næppe/måske ikke er så stort som det umiddelbart lyder.

Ad 14

Nye skilte på stranden. Vi har fået en opfordring til at forhøre os om skiltet med Privat parkering forbudt i den vestlige ende af beboerforeningen kan ”appelleres”. Skiltet opsat af Thorkil Christensen. Der er frygt for, at lignende privat skilte vil dukke op langs strandvejen. Lars kontakter Thorkil ved lejlighed.

Ad 15

Strandrensning inkl. nyt forsøg på at få fjernet ubrugelige både lørdag 2/5

St. Hans tirsdag 23/6

Sommerfest og GF 18-19/7

Bestyrelsesmøder (foreløbige datoer) 21/3 kl. 10, 20/6 kl. 10 og 22/8 kl. 16

 

29/8 – 2019

Mvh

Lars