Generalforsamling 3/7-2022

Grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand (GTTS).

Generalforsamling søndag den 16/7 - 23 kl. 11.00 i Tved Forsamlingshus.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Bjarne Simonsen. Ingen modkandidater blev foreslået.

Bjarne konstaterede, at mødet er lovligt indkaldt og afholdes tidsmæssigt og stedsmæssigt efter vedtægterne.

2. Formandens beretning.

Konstaterer pænt fremmøde optalt til i alt 48 inkl. bestyrelsen.

Siden generalforsamlingen i 2022 har vi holdt 4 møder 20/8 – 22, 13/11 – 22, 26/2 - 23 og sidst 25/6 - 23. Alle referater kan I finde på vores hjemmeside.

Annett blev genvalgt og Poul nyvalgt for 2 år til bestyrelsen. Anne blev genvalgt som suppleant og Kristian nyvalgt som suppleant. Bestyrelsen herudover består af Finn og Berit - og mig som formand.
I år gennemførte vi strandrensningen 6. maj – og Sankt Hans ”bålet” uden bål men med fællessang 23/6.

Vi havde tidligere regionsrådsformand og formand for Danske Regioner Bent Hansen som båltaler. Han kom vidt omkring med lidt om midsommer og St. Hans, men med hovedvægten på de problemer, vi har i verden med krig og massive miljømæssige udfordringer. Der var stor deltagelse – igen omkring 75-80 mødte op på en fin fredag aften – uden bål grundet afbrændingsforbud pga den daværende tørke.

Ligesom sidste år holdt vi ikke sommerfest i år grundet det tidligere meget begrænsede fremmøde. Som I måske har set har vi bibeholdt hoppeborgen ved Karinavej og afprøvet vores nye telt doneret af Niels Trangbæk på Tangvej. Vi gav en øl / sodavand til forbipasserende, der så havde mulighed for at snakke med et eller flere bestyrelsesmedlemmer eller blot sørge for at holde væskebalancen, mens børnene hoppede. Fremmødet ikke overvældende, men en del børn og forældre benyttede hoppeborgen, og vi kom også af med en del gode øl og sodavand. De indkøbte varer slog desværre så rigeligt til.

I går lørdag holdt vore vejlaug generalforsamling. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre de beboere, der benytter Tangvej og/eller Metholmvej/Herculesvej som adgang til sommerhuset til at støtte vejlaugene, så vi kan holde tilkørselsvejene farbare og i rimelig stand. Mere om vejene senere.

Her i foråret fik I som sædvanligt vores lille folder om året der gik – og året der kommer - og endvidere har vi haft kontakt med jer via vores hjemmeside på gtts.dk, hvor vores webmaster sørger for at lægge nyheder ind løbende. Endvidere har vi jo nu en Facebook side, som man kan frekventere og få nyheder fra. Desværre blev vores facebookside hacket og vi måtte oprette en ny med navnet GTTS – grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand. Vi mistede således vores gamle medlemmer, men har nu 21 i den nye gruppe. Der kunne være flere, og vi vil i bestyrelsen opfordre alle med facebook adgang til at blive medlem af vores gruppe.

Vi har omdelt folderen elektronisk til dem, vi har mailadresser på og fysisk til alle i år udenom postvæsenet. Vi mangler stadig mange mailadresser trods anmodninger om at få dem tilsendt. Det går langsomt med at få de sidste med, og vi vil jo også gerne give folderen til de familier, der af forskellige årsager fortsat ikke er medlemmer af GTTS.

Hvad har vi så arbejdet med det sidste år:

Folderen.

Det er årets største enkeltopgave. Folderens indhold ligner sig selv med nogle praktiske oplysninger og en status på, hvordan det går – lidt ligesom ved denne generalforsamling.

Omdeles til alle beboere, da der er ting vi gerne vil kommunikere til alle, og i håb om, at de melder sig ind – og betaler kontingentet, der var beskedent – synes vi – 100 kr. i 2022.

I år var det historiske indlæg fra en af de mangeårige sommerhusejere herude Toke Nørby, der har en meget fin hjemmeside med mange oplysninger bla. om livet herude år tilbage. Kig gerne ind på Tokes hjemmeside. Der er meget spændende at finde. Toke var i øvrigt mangeårig webmaster i GTTS, men ønskede for nogle år siden at blive afløst – og nu er det Gregers Wegener, der hjælper os med at redigere hjemmesiden.

Udstykningen ved Vibrogaard.

Vi har holdt møder Erhvervs- og planudvalget i Syddjurs Kommune om udstykningen. Forslaget er dog af kommunen færdiggjort uden hensyn til vores ønsker. Vi har valgt at leve med antallet af planlagte huse – 29 grunde - og størrelsen på husene - de store er opgivet - men er fortsat utilfredse med adgangen til husene via Himmervej.

Kommunen har stadig ikke sendt lokalplanen for området i høring. Det bliver vores næste mulighed for at gøre indsigelse mod vejføringen, først og fremmest for at støtte op om de nuværende beboere på Himmervej, der selvfølgeligt ikke ønsker mere trafik på Himmervej end nødvendigt. Oprindeligt var planen, at der skulle være en selvstændig adgang til den nye bebyggelse, og det er stadig vores ønske.

Strandengen.

Selvom størstedelen af strandengen er i privat eje, er det jo sammen med selve stranden et meget vigtigt område for beboernes glæde ved opholdet herude.

Alle har efter dansk ret adgang til stranden og strandengen.

Det er fortsat bestyrelsens holdning, at vores bugt er pænest, når hybenrosen holdes i stram snor. Det kan gøres ved den kommunale klipning eller ved, at ejeren og brugerne af strandstykkerne selv sørger for at klippe og passe hybenen. Det giver mulighed for individuelle løsninger. Nogle ønsker at bevare en række roser langs strandvejen – andre ikke. Nogle laver plads til en jolle eller to eller laver en lækrog. Desværre lader andre hybenroserne vokse uhæmmet. Så kan strandstykket ikke anvendes, og udsigten over Begtrup Vig hindret eller skæmmet.

Aftalen med kommunen er nu, at der klippes en gang om året – i efteråret – for at skåne forårets og sommerens blomster på de matrikler, der ønsker det. Jeg har indtryk af, at det fungerer. Formålet er ikke at udrydde hybenrosen, men at holde den under kontrol.

Naturbeskyttelsesloven regulerer området udenfor Strandbeskyttelseslinien, der hos os løber langs med Strandvejen. Der må ikke i det beskyttede område reguleres i terrænet eller laves hegn af træ eller sten.

Som nogle ved har vi klaget til Kystdirektoratet over stenene ved Marsvej og Jordvej. Vores klage blev indgivet juni 2021, men er stadig ikke blevet behandlet.

Affaldssortering og adgangsveje til vores område jvf. RenoDjurs.

Fra efteråret 2023 skal vi sortere affald i 9 typer. I første omgang vil vi hver få 3 affaldsbeholdere. 1 til madaffald og restaffald, 1 til plast, glas, karton og metal og 1 til pap og papir. Vi får en pose til tekstiler, som så skal lægges vist nok i papir/pap delen.

Det bliver næppe noget kønt syn, men vi kan ikke gøre indsigelser mod det. Det er en landsdækkende ændring, der dog administreres lidt forskelligt fra kommune til kommune.

Vi er bekymrede over, hvordan det vil komme til at se ud herude med mange spande spredt rundt omkring – og måske ikke tilbageleveret til den plads spandene blev taget fra.

På genbrugspladsen kan man se et forslag til et beholderskjul fra firmaet InGarden. Siderne er lavet af langtidsholdbar genbrugsplast. Prien er høj – ca. kr. 9000.

Vi har i GTTS været i kontakt med det lokale firma Svend Erik Sørensen, der nu har lavet et tilbud på et skraldespandsskjul lavet i lærketræ. Skjulet alene koster kr. 2500 + moms. Firmaet tilbyder at opsætte det med planering, sand, fliser, montering – det hele – men så er prisen også steget til kr. 9480 inklusive moms, hvis man køber det via GTTS. Jeg har en kopi af tilbuddet med, som I kan se på. Kravet er at mindst 5 bestiller. Jeg ved ikke, om det så kun er skjulet til selvmontering eller om det er ”hele pakken”.

Jeg tænker det kunne være rart med en form for fælles løsning, men ved jo også at alle ikke vil være med på så dyr en løsning. Nogle er meget herude og vil i stedet sætte de relevante spande frem, når der er annonceret tømning. Andre må lade spandene stå, så renovationsarbejderne kan komme til dem – i et skjul eller uden.

Vi har fået et forslag til dagsorden fra beboerne på Månevej om de mange spande. Forslaget er dog trukket tilbage, da vi allerede har aftalt en løsning med RenoDjurs, og orienteret alle beboerne på Månevej og Jordvej.

Skraldespandene fra Jordvej har altid – eller i mange år - været sat ud til Månevej, men med den nye ordning er beboerne på Månevej ked at, at skulle se på alle spandene også fra Jordvej. Det er jo forståeligt, så fra 1/7 bliver spandene fra Jordvej tømt fra Jordvej, men indtil 1/8 har RenoDjurs lovet også at tømme spandene, hvis de stadig er på Månevej. Jeg håber det løser problemet – og har ikke indtil nu hørt protester fra nogle af de involverede beboere.

Alle beboere herude har modtaget en skrivelse på hjemadressen juni 2023 om problemer med adgangsvejene. Vi har også tidligere – i februar 2022 - fået en i lidt mildere toner.

Tilkørselsvejen skal være befæstet med ”mindst” stabilt grus – og være plan og uden huller.

Vejen skal være mindst 2,9 m bred – helst mere. Frihøjden skal være 4 m – og som det måske mest problematiske skal der være en vendeplads for enden af de blinde veje – igen befæstet med mindst stabilt grus.

Da vejene i området har status som værende private fællesveje ligger vedligeholdelsespligten hos den enkelte grundejer. Det står i Privatvejsloven.

Så kommer en sætning, som vi i GTTS ikke bryder os om. Hvis der ikke er oprettet en grundejerforening eller et vejlaug, er det den enkelte grundejers pligt at sørge for, at vejens tilstand samt fritrumsprofil lever op til kravene.

Vi har ikke vejlaug for hele området – og vi har ikke pligt til at være medlem af GTTS.

Vi har derfor overfor RenoDjurs problematiseret den sætning.

Privatvejsloven siger ikke noget om vejlaug eller grundejerforeningers ansvar. Hvis kommunen er utilfreds med vejene, kan grundejerne pålægges at forbedre forholdet, og udgiften skal så deles mellem beboerne på vejen.

I bestyrelsen tænker vi, at vi vist under alle omstændigheder hver især er nødt til at gøre noget ved sagen, og I skal ikke regne med, at vi i GTTS tager ud og klipper brombærranker og grene, der hænger lavere end 4 m. Vedr. vendepladserne er det jo gået indtil nu. Jeg har spurgt RenoDjurs om, hvor eksakt der er problemer, men ikke fået svar udover, at vendeforholdene på Jordvej er umulige, og at der derfor ikke vil blive kørt på Jordvej før forholdene er i orden. Har også spurgt om, hvad der sker, hvis en grundejer først på en blind vej ikke holder vejen fri. Betyder det at alle på vejen ikke får tømt deres skraldespande. Hvad nu hvis vendepladsen er en ikke befæstet indkørsel til et sommerhus?

Privatvejsloven giver kommunen myndighed til at kræve bestemte forhold udbedret. Hvis dette undlades kan kommunen lade arbejdet udføre, og herefter opkræve udgiften fordelt mellem beboerne på vejen.

Jeg tænker vi efter min beretning tager en diskussion om dette punkt.

Hvad kan vi selv gøre. Hvordan hjælper vi en nabo, som tydeligvis har et problem. Hvad gør skraldevognene i øjeblikket, når de skal vende – og hvor er det svært – og hvad kan man gøre ved det.

Hvis kommunen skruer bissen på, tænker jeg det kan blive nødvendigt at involvere en advokat.

Sommeraktiviteter.

Som I ved heller ingen fælles sommerfest i 2023, men som skrevet i folderen modtager vi gerne forslag til aktiviteter, der evt. kan laves i GTTS regi. Vi har ikke rigtigt hørt noget.

I folderen har vi ventileret nogle mulige aktiviteter: Genoptage loppemarked, løb, spil, krabbefangst for børn, fællesspisning på en eller anden måde – evt. booke hele Restaurant Mols Bjerge – fadølsbod, pølsevogn – eller genoptage sommerfesten i et eller andet regi måske med tilmelding og mad udefra.

GTTS-aktiviteter annonceres på vores hjemmeside, på Facebook og rent fysisk, ved at vi opstiller vores beachflag nogle steder – og når I ser flaget og ikke ved, hvorfor de nu står der, kan man finde oplysningerne elektronisk. Der er en QR-kode på flagene, så det skulle være ekstra nemt.

Hvad tænker I? Kom gerne med kommentarer og spørgsmål efter beretningen.

Jeg lægger derfor op til, at vores dirigent styrer den efterfølgende diskussion heriblandt sommeraktiviteter og affaldsordning og fremkommelige adgangsveje.

Post.

En ny postlov træder i kraft 1/1 – 24.

Som jeg læser det, vil vi ikke længere få post i egen postkasse ved vores hus.

I stedet skal der etableres fælles postkasseanlæg ved indgangen til området. Hvor, hvor mange anlæg – og meget andet er uafklaret, men det kommer vi til at høre mere om.

De af os, der modtager en god gammeldags papiravis (jeg kan anbefale det) vil fortsat modtage den i egen postkasse – indtil videre.

Miljøet i bugten.

I forbindelse med planlagt havneudvidelse i Århus har det været planlagt, at slam skal dumpes – eller klappes – som det hedder i fagsproget – i Århus bugten ved Fløjstrup.

Dette svineri skulle heldigvis være faldet bort under sagsbehandlingen, og havne udvidelsen bliver i denne omgang mindre end hvad der var påtænkt 43 hektar mod de planlagte 105 hektar. Århus kommune modtog godt 1600 høringssvar, hvoraf næsten alle var negative i forhold til de udstukne planer. Der er aftalt mulighed for at udvide havneområdet yderligere på et senere tidspunkt. Hvad der skal ske med slammet er indtil videre uvist. Nogle taler for en løsning på land – andre at slammet skal klappes et andet sted f.eks i Hjelms Dyb, men et forslag om Begtrup Vig har ikke hørt fremsat.

Havneudvidelsen med den nye ydermole skal stå færdig i 2030, så en løsning på slamproblemet må snart findes. I en sidebemærkning kan jeg anføre at borgmesteren i Århus også er formand for Århus havn. Det kan både være godt og skidt.

Det forlyder også, at der fortsat er planlagt klapning af slam også i forbindelse med udvidelsen af Marselisborg Renseværk. Det ligger ved Tangkrogen og er efterhånden underdimensioneret. Udvidelsen skal være færdig i 2026, og så skifter det samtidigt navn til Århus ReWater.

Vi tænker ikke klapning i Århusbugten eller i nærheden af Århusbugten vil være sundt for det lokale miljø i Begtrup Vig, og vi vil derfor følge sagen.

Kristian er meget engageret, og vil gerne besvare spørgsmål efterfølgende.

Diskussion af formandens beretning.

Vedr. sommeraktiviteter.

Flere foreslår, at vi satser på dagsaktiviteter i ”generalforsamlingsweek-end’en”. Der foreslås telt med loppemarked, evt. stenmaling for børn, SUP (stand up paddling) / windsurfing undervisning for nybegyndere og let øvede, slushice maskine, drikkevarer, evt. mulighed for at købe pizza slices. Hvis der så er stemning for fællesspisning med naboer/genboer kan dette aftales undervejs.

Det foreslås, at vi indkøber endnu 2 beachflag, så vi også kan reklamere ved Metholmvej og ved Tangvej.

Vedr. affaldsordning og adgangsveje.

En beboer på Saturnvej ved, at der i princippet er en vendeplads i bunden af vejen. Den kan bare ikke anvendes som sådan lige nu.

Jørgen Christensen er i besiddelse af et matrikelkort, så vi kan se, hvor der er indtegnet vendepladser.

Det blev foreslået, om vi forsigtigt kan spørge RenoDjurs, om det stadig er muligt at bakke frem til enkelte adresser, så det ikke er absolut nødvendigt, at vendemuligheden er helt for enden af den blinde vej.

En beboer på Tangvej fandt diskussionen om adgangsveje overflødig i GTTS regi. Foreslår at vi vedtager, at det er den enkelte vejs beboere, der må sørge for at vejen er farbar og anvendelig for skraldebiler mm.

Der er almindelig enighed – også fra bestyrelsens side - om dette synspunkt.

Hvis 2 veje er uenige om skraldespandes placering forslår vi, at vejene aftaler at mødes, så der kan findes en god løsning, før vi løber ind i konkrete problemer. Desværre var der ikke beboere på Jordvej og Månevej tilstede ved generalforsamlingen.

RenoDjurs lægger ikke op til at give individuel vejledning om, hvordan skraldespande skal placeres, Ved fast underlag kan spande tømmes op til 50 m inde på grunden. I praksis vil dette ikke være tilfældet. Det anbefales at beholderne placeres tættest muligt på skel – og ikke længere end 5 m fra skel.

Øvrige emner.

Der blev spurgt til, om der er taget højde for det store vandtryk i området i forbindelse med de nye grunde vest for Himmervej. Udvikleren fra Rønde siger, at det er der taget højde for, så der ikke igen kan risikeres oversvømmelse i området, som det tidligere er set.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

3.  Vores kasserer Poul fremlagde regnskabet.

Regnskabet fremgår af vores folder og af nogle medbragte kopier. Vi havde sidste år 237 betalende medlemmer ud af ca. 350 potentielle. Vi kender ikke det endelige tal for i år. Vi plejer at få flere indbetalinger i løbet af sommeren – og efter rykkerrunden.

Der var et lille overskud på 13.000 kr, og bestyrelsens formue er nu på kr. 81.583,50.

Vi foreslår – trods prisstigningerne – et uændret kontingent på kr.100.

Regnskabet og budgettet 2023-2024 blev godkendt.

4. Vi har kun modtaget det forslag, jeg har nævnt i beretningen om affald på Månevej og Jordvej – og forslagsstilleren har trukket forslaget tilbage.

5. Forslag til vedtægtsændring. Når der skiftes personer i bestyrelsen skal alle afgive nye oplysninger om det ene og det andet efter bankens regler Det er mildest talt noget tidskrævende. Banken har derfor foreslået at vi – i lighed med mange andre foreninger – laver en vedtægtsændring, så bestyrelsen tegnes af kassereren og af formanden. Det vil i høj grad lette arbejdet efter generalforsamlingen, og vi mener fortsat der med vores revision er sikkerhed for, at kassereren og formanden ikke svindler med midlerne – eller stikker af med formuen. En vedtægtsændring kræver, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget ved generalforsamlingen. Dirigenten foretog herefter afstemning ved håndsoprækning. Der var helt overvejende opbakning til forslaget, hvorfor bestyrelsen vil sørge for at få vedtægterne revideret.

6. Valg af formand.

Lars G. Hansen genopstiller. Der var ingen modkandidater.

7. Valg af

A. To bestyrelsesmedlemmer.

Berit og Finn er på valg. Berit ønsker ikke genvalg. Finn vil gerne modtage genvalg.

Jan Secher Mortensen, Herculesvej 13 tilbyder at stille op til bestyrelsen.

Der er ikke andre kandidater, og Jan vælges derfor med akklamation.

B. To suppleanter er på valg hvert år. Det er Anne og Kristian der er vore suppleanter. Begge ønsker at fortsætte. Der er ingen øvrige kandidater. De genvælges begge.

C. To revisorer. Helle Lübker ønsker at udtræde, mens John Szygenda tilbyder at fortsætte. Berit, der forlader bestyrelsen, hvor hun har været kasserer i mange år, vil gerne påtage sig en revisorpost. Ingen øvrige kandidater. Berit er valgt.

D. En revisorsuppleant. Vores mangeårige formand Jørgen Christensen tilbyder at fortsætte på denne post. Ingen modkandidater.

8. Tak til Berit for den fornemme indsats gennem mange år. Tak fordi du har givet din viden videre til din efterfølger som kasserer Poul.

Bjarne afsluttede den velbesøgte generalforsamling.

Herefter var der en øl/vand og et par gode stykker smørrebrød fra Stenbækhus.

                    

Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde.

Indtil da fortsætter vi således:

Formand: Lars G. Hansen, Herculesvej 24,  lgh@dadlnet.dk, 21222195

Næstformand: ?

Kasserer: Poul Hansen, Metholmvej 14, phanklinik@hotmail.com, 26748626

Sekretær: Finn Svejstrup Olsen, Meteorvej 1, finn.svejstrup.olsen@gmail.com, 60518760

Annett Fjeldborg, Metholmvej 15, fjeldborga@gmail.com, 20676773

Jan Secher Mortensen, Herculesvej 13, jansecherm@gmail.com, 51883174         

Suppleant: Anne Sibbernsen, Carlsvognsvej 17, kasibbernsen@gmail.com, 30161911

Suppleant: Kristian Thiede, Nordstjernevej 11, krthiede@gmail.com, 40897200

Revisor: John Szygenda, Carlsvognsvej 9, jsz@aarsleff.com, 40442265

Revisor: Berit Pedersen, Tangvej 26, beritped@live.dk, 25532573

Revisorsuppleant: Jørgen S. Christensen, Uraniavej 2, jorgensc@gmail.com, 42914767

Webmaster: Gregers Wegener, Begtrupvig Strandvej 35, wegener@clin.au.dk, 51717403