Vedtægter Tangvej Vejlaug

§1.             

1. Formål for TANGVEJ VEJLAUG er at holde Tangvej i rimelig stand.

2. Bestyrelsen afgør, hvad rimelig stand er:

 • om der skal mere grus på
 • om der skal ”raspes”1-2 gange årligt, afhængig af stand
 • hvem der skal foretage arbejdet

§2.             

Udgifter til formålet vil blive opkrævet medlemmerne en gang pm året.

I forbindelse med foreningens opløsning fordeles beløbet mellem de på tidspunktet værende medlemmer.

§3.             

Enhver retmæssig bruger af Tangvej kan være medlem.

§4.             

1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Derudover vælges en suppleant og

 • En revisor.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

2. Hele bestyrelsen er på valg til generalforsamlingen.

3. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og formål.

§5.

Regnskabet skal afsluttes og underskrives af bestyrelsen og revideres af den valgte revisor.

 • Regnskabsår 01.01 – 31.12.

§6.

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes

 • hvert år i juli måned (lørdag eller søndag).

2. Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel.

 • Forslag indsendes 1 uge før generalforsamlingen.

3. Sager der stemmes om, afgøres ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte. For at opnå vedtægtsændringer kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis ikke dette opnås, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringerne besluttes ved almindeligt flertal.

4. Dagsorden på generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor
 6. Eventuelt

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling lørdag den 8. juli 2000.

Revideret juli 2001. Revideret april 2012. Revideret juli 2022.