Skip navigation

Generalforsamling i Grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand Søndag, den 17. juli 2016 kl. 11.00

 

Referent: Anita Schmitz

Pkt. 1. Valg af dirigent.
Bjarne Simonsen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

Bjarne (dirigent), Lisbeth, Anita, Keld, Jørgen og Berit. (Foto: Toke Nørby).

Pkt. 2. Formandens beretning

På generalforsamlingen i 2015 blev Lisbeth Junker og Berit Pedersen til bestyrelsen. Som suppleanter til bestyrelsen blev Flemming Andersen genvalgt og Henning Ibsen valgt. Som revisorer blev valgt Helle Lübker og John Szygenda.

Vi har i løbet af året haft 2 bestyrelsesmøder, hvor vi har planlagt årets aktiviteter og drøftet forhold til Syddjurs Kommune, og andre ting, der rører sig i området.

Der har i årets løb været følgende aktiviteter:
Den første lørdag i maj havde vi strandrensning. Ud over 3 fra bestyrelsen var der mødt 8 beboere med 1 barn, så vi var i 12 personer, ud af måske 600. Det var trods alt nogle flere end der plejer at være. Det blev til en trailerfuld, der blev kørt til Knebel. 
    Stranden ser trods alt pæn ud. Havet sletter jo sporene. Jeg vil opfordre til at man rydder op efter sig på stranden, det være sig både affald og afbrændte bål samt efterladenskaber fra hunden. Tag en gang imellem en plasticpose med til stranden og saml affaldet op.

Skt. Hans bål blev afholdt det sædvanlige sted på stranden neden for AP's jord. Bålet var lavet lørdagen forinden og var blevet et fint stort bål. Lisbeth, Anita og Keld havde lavet heksen, der kom ud at flyve efter nogen vanskeligheder med at få bålet tændt. Ole Thomsen holdt, i styrtende regnvejr, en interessant båltale om beboerne på mols, selvom det var svært at høre talen i det larmende regnvejr. 
    Vi er ved at finde en båltaler til næste år, men skulle der være nogen som brænder efter at sige et par ord, er de velkommen. Vi skal jo bruge en båltaler hvert år. Fremmødet var pænt ca. 60 personer, selvom det var en torsdag og øsende regnvejr, men vejret blev dog fint efter en halv time. Der blev sunget og drukket en øl eller sodavand. Der var lavet snobrødsdej, men ingen børn til at lave brødet.

I går holdt vi sommerfest her i teltet på Svend Erik Sørensens grund. Hoppeborgen, som vi også har haft de senere år, var flittigt benyttet af børnene i løbet af dagen, så det var en velbesøgt attraktion hele eftermiddagen og aftenen.
    Om aftenen grillede vi, sang fællessang og hørte levende musik fra Lise og Finn. Vi fik også sunget sange fra vores sangbog.
    Henning, Keld og Anita afviklede lotto. Anita og Keld lavede som sædvanlig nogle sjove lege, for både børn og voksne. Der var aftenen igennem en god og hyggelig stemning, med rigtig mange deltagende.

Kontakten til Syddjurs Kommune.

Vi har haft noget korrespondance og holdt møder med Syddjurs Kommune vedrørende drænet gennem Tved Mose, udløb ved Stjernevej og dræn ved Casiopeiavej. Vi fik fastslået, hvad der er kommunale afløb, som kommunen skal vedligeholde.
    Afløbet gennem Tved Mose og ud i havet skal kommunen vedligeholde. Drænet fra Casiopeiavej løber ud i Eggrøften, som kommunen skal vedligeholde. De øvrige dræn er private og skal vedligeholdes af grundejerne efter princippet at man skal lede det vand videre, der kommer til ens grund.
    Da vores henvendelser til kommunen - især Flemming har været ihærdig med at rykke for vedligeholdelse - ikke har båret frugt, har jeg sendt en klage til Borgmester Claus Wistoft.

Øvrigt.

Vi har fra grundejerforeningens side opfordret til at få samlet lidt af områdets historie medens det endnu er muligt. Jeg tror de første huse er fra begyndelsen af trediverne. Det foregår på den måde at man laver nogle A4-sider, gerne som pdf, med husets historie og nogle billede og sender dem til vores webmaster, der vil lægge dem ind på hjemmesiden i vejorden.

Vi har opfordret til at vi laver en samlet henvendelse til kommunen om klipning af hyben ved stranden. Vi har modtaget to henvendelser, der drejer sig om området neden for Metholvej og Merkurvej.

Hvis der er beboere, der ønsker særlige arrangementer, vil vi gerne gå ind idet. Som det står i vedtægterne, er det generalforsamlingen, der afgør, hvilke opgaver foreningen skal påtage sig. Men vi behøver vel ikke spørge generalforsamlingen, hvis en grundejer ønsker at gennemføre et eller andet arrangement.

Som der står i vedtægterne kan der nedsættes arbejdsudvalg og lignende og der kan hertil indvælges medlemmer uden for bestyrelsens kreds. Det kunne være træfældningsudvalg, vejudvalg, drænudvalg, udvalg vedr. klipning af træer langs veje m.v.

Grundejerforeningens materiel lånes jævnligt ud, vi har jo toiletvogne, grills, 8 m stige og buskrydder. Buskrydderen udlejes for kr. 100,- pr, dag plus kr. 20,- pr. liter brændstof samt forbrug snore m.v. Derudover har vi to 6 m flagstænger, som I kan se her uden for teltet.

Grundejerforeningens hjemmeside er stadig aktiv, med Toke som WEB-master. Adressen er som forhåbentlig bekendt www.begtrupvig.dk/gtts. Referater fra møder og andre informationer findes på hjemmesiden.

Toke har været webmaster i mange år og han syntes, det er ved tiden, at han bliver afløst af yngre kræfter. Vi har hidtil fået plads på Tokes private domæne, men vi har købt et domæne, der hedder GTTS.dk, så det vil være adressen fra næste år.

Tak for ordet !!!

Juli 2016-07-17
Jørgen Christensen


Beretningen blev godkendt uden anmærkninger

Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.

Kasserer Berit Pedersen fremlagde grundejerforeningens regnskab 2015, godkendt af revisionen: 
         

Indtægter:25.742,37 kr.
Udgifter:17.556,73 kr.
Overskud:8.185,64 kr.
Aktiver:46.116,75 kr.
Hvoraf:25.000,00 kr.står i garantbeviser i Rønde Sparekasse

Regnskabet kan ses i sin helhed i den udsendte 2016 folder samt på hjemmesiden.

Da der er et pænt overskud hvert år, foreslog Søren Rasmussen at Grundejerforeningen måske kunne købe en grund (uden byggepligt), således at der var et sted at holde generalforsamling, andre aktiviteter og opbevare materiel, således at der ikke var problemer med at låne pladser. Der kunne formentlig være mulighed for støtte fra forskellige fonde.

Kommentarer:
Peter: Hvem skal vedligeholde grunden?

Poul: Hvem skal hæfte for gælden?

Torkil: Man skal huske at tage højde for ejendomsskatter!

Den nye bestyrelse opfordres til at se på sagen.

Der var ingen kommentarer til selve regnskabet, som således godkendtes.

Det blev vedtaget at kontingent for næste år forbliver uændret kr. 75.

Pkt. 4. Indkomne forslag:
Bjarne Simonsen foreslår asfaltering af Strandvejen. Begrundelse: Støvgener, samt fare for skader på køretøjer grundet store huller i vejen. Da der er en vis risiko for, at der så vil blive kørt for hurtigt, kunne dette løses med chikaner.

Der var en del tilkendegivelser, både for og imod.
De, der var for, var enige i Bjarnes argumenter. De, der var imod, frygtede farten, og dermed sikkerheden især for børnene, og mente det vil skæmme den unikke natur. Området bliver mere og mere urbaniseret - man ønsker at bevare det som hyggeligt sommerhusområde.

Jørgen fortalte, at der tidligere har været drøftelser med kommunen - både hvad angår chikaner og støvbinding, men kommunen vil ikke ofre penge på det. Fartbegrænsning har også været diskuteret, men det kan der ikke gives tilladelse til. Der skal køres efter forholdene.

Bjarne har forsøgt at kontakte kommunen grundet vejens dårlige tilstand, men der sker ikke noget.

Lisbeth foreslog at de, der ønsker asfaltering, nedsætter et udvalg til at undersøge sagen. Trods interessen meldte ingen sig ud over Bjarne, som indtil videre er i et "one-man"-udvalg. :-B

Søren kommenterede at Syddjurs Kommune ingen penge har, så projektet bliver nok vanskeligt at gennemføre.

Pkt. 5 Valg af formand

 

Jørgen Christensen har gennem flere år annonceret, at der skal findes en ny formand, og ønsker ikke genvalg. Der kunne ved denne generalforsamling ikke findes et nyt formandsemne, så valg af ny bestyrelse blev sat i bero.
    Det blev besluttet, at alle skulle forsøge at finde en kandidat, og når det forhåbentlig lykkes, skal der indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling.

Den øvrige bestyrelse ønsker ikke at fortsætte uden formand.

Pkt. 6: Er således sat i bero

Pkt 7. Eventuelt

Webmaster: Toke Nørby ønskede - efter 12 år som webmaster - at fratræde, og John Christiansen, Tangvej 28, tlf. 3119 2043, joc@youmail.dk, erklærede sig villig til at påtage sig hvervet. Der er derfor en ny adresse for hjemmesiden: gtts.dk

Tak! Til Toke for indsatsen gennem mange år.

Begtrupvig, d. 17-7-2016.ref. Anita Schmitz


Tilføjet pr. 31.07.2016
da John Christiansen alligevel ikke ville overtage funktionen som webmaster.
    Vi søger derfor fortsat en, der har lyst til at overtage denne funktion. Henvendelse kan ske til et hvilket som helst bestyrelsesmedlem (se punktet Bestyrelsen i menuen til venstre) - eller til Toke Nørby.
    Den nye side er virksom, og hvis man går ind på den gamle webadresse begtrupvig.dk/gtts, vil man automatisk blive omdirigeret til gtts.dk

TN