Skip navigation

Generalforsamling søndag den 16/7-17 kl. 11.00.

Grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand (GTTS).

Generalforsamling søndag den 16/7-17 kl. 11.00.

Dagsorden. 

1.     Valg af dirigent.

Bjarne Simonsen blev foreslået og valgt.

2.     Formandens beretning v. Lars.

Det har været et turbulent år i vores grundejerforening ene og alene af en årsag. Den mangeårige formand Jørgen Christensen ønskede at afgå som formand efter rigtig mange års indsats.

Ved den ordinære gf for præcis 1 år siden lykkedes det ikke at finde en ny formand, og det blev derfor nødvendigt at afholde en ekstraordinær gf i Tved Forsamlingshus 25/9 med det primære formål at skaffe en ny formand og vælge en ny bestyrelse. Det lykkedes.

Selvom jeg gerne havde ventet et par år grundet en for stor arbejdsbelastning hjemme på arbejdet indvilligede jeg i at stille op – og blev valgt.

Flemming Andersen og Annett Fjeldborg blev valgt til bestyrelsen – og supplerede på den måde de tidligere medlemmer Lisbeth Persson og Berit Pedersen. Som suppleanter blev valgt Britta Klemmensen og Lone Kristensen. Der var genvalg til revisorer og revisorsuppleant. Siden konstituerede medlemmerne sig med Flemming som næstformand, Berit som kasserer og Annett som sekretær. Jørgen blev associeret arbejdende medlem af bestyrelsen, hvilket vi har været glade for og trygge ved.

Den første opgave fik vi allerede på den ekstraordinære gf. Der var blevet sat ålegårde op 5-6 steder i vigen. Var det lovligt – flere steder næsten helt inde på land. Det viste sig at være en erhvervsfisker, og dermed er det lovligt.

På gf var der igen spørgsmål om støvgener. Der blev nedsat et udvalg bestående af Bjarne Simonsen og Mogens Lübker, der ville kigge på det. Vi har ikke hørt noget fra udvalget, men måske er der en lille beretning fra dem under evt.

Flere gange i løbet af året har vi været i kontakt med Syddjurs kommune om hybenroserne ved stranden, der på nogle matrikler helt har overtaget bevoksningen næsten helt ned til stranden og medvirket til at stranden er blevet smallere.

Kommunen er interesseret i at bekæmpe hybenroserne, og mange grundejere er interesserede i at få ryddet op. Faktisk er det sådan, at der i den vestlige del af vigen kun er 2 matrikler, man ikke har ønsket skulle klippes. Den ene blev ved en fejl alligevel klippet, mens den anden er ved at blive renset manuelt af ejerne. Første klipning var i november 2016, anden klipning her i maj/juni, og så er der planlagt en ny klipning til efteråret. Der er delte meninger om sagen. Mange synes, det er blevet meget pænere at kigge udover strandarealet og vigen, nogen synes ikke om det, og nogen er neutrale. Det er klart, at der vil være en overgangsperiode før græs og anden vegetation får overtaget, så der ligger nok lidt manuelt arbejde i det udover kommunens indsats.

Tanken er at forsøge at kontakte flere ejere af strandarealerne i den østlige del af GTTS her i sommer for at høre, om de vil være med i efterårsklipningen.

Vi har fået en ny webmaster og en ny hjemmeside. Vi har igen en meget aktiv webmaster, så hvis I har nyheder, meddelelser, ideer mm er i meget velkomne til at kontakte os mhp at få det på hjemmesiden på gtts.dk

Det ville være dejligt at kunne kontakte jer om ting og sager. Vi har derfor i årets folder bedt jer sende os en mail med jeres mailadresse. Indtil nu har vi ca. 70 adresser ud af de 200 medlemmer af foreningen – og ud af de ca. 300 potentielle medlemmer.

Vores faste holdepunkter i foreningen: strandrensningen, St. Hans bålet og nu festen er overstået. Få til strandrensning men det gik, mange til St. Hans – det var en fredag og nu 60-80 (?) til festen i går. Vi vil overveje fremtiden for arrangementerne – og måske finde på nye og alternative arrangementer. Her kunne vi jo også godt tænke os lidt input fra jer.

Vi er ved at få ryddet op i gamle både – også i første omgang på de arealer, der bliver klippet.

Der er sat en seddel på potentielle både uden ejer. Vi forestiller os at søge at få fjernet de både, hvor ingen har kontaktet os om ejerskab – formentligt i 2 seancer – først flyttes bådene op til vejen – og så efter en tid videre til måske genbrugspladsen.

Samtidigt er der blevet ryddet noget op i gamle rustne spil.

Fibia har undersøgt, om der er interesse for at få gravet fibernet ned i området her – og i en stor del af det sydlige Syddjurs kommune. Der var netop tilstrækkelig tilslutning til det, så vi får hurtigt internet og kabel TV til en pris, der ser fornuftig ud.

Gravearbejdet starter i uge 33 og tilslutningen sker mellem uge 46 og 48.

Der er stadig mulighed for at tilslutte sig, men det helt gode tilbud med gratis tilslutning er nok passé. Vi undersøgte, om der var andre potentielle selskaber, der i løbet af overskuelig tid ville komme på banen. Det kunne vi ikke finde, og derfor anbefalede vi tilslutning på vores hjemmeside.

Det er sådan set, hvad der er sket i år – og vi tager gerne imod kommentarer og spørgsmål – samt ikke mindst emner, som I ønsker vi skal kigge på i det kommende år.

Efter en del diskussion – især om strandengen, hvor det blev foreslået at indhente en pjece om strandenge, og hvad man gør for at få en fin strandeng igen – blev beretningen godkendt.

3.  Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent 

Regnskabet blev forelagt af kassereren og godkendt.

Der blev en grundig diskussion ang. kontingentet fremover og mulighederne for at øge      indtægterne.

I 2017 forventes et noget større underskud end i 2016. Udgifterne til afholdelse af møder inkl. GF forventes at falde, da der jo var en ekstraordinær GF med smørrebrød sidste år. Til gengæld må vi påregne øgede udgifter til trykning af årspjecen. Det er ikke lykkedes at indhente mere end ca. 70 mailadresser af de potentielt ca. 300 medlemmer af GTTS. Det er derfor for tidligt at overgå til at udsende årspjecen elektronisk. Arbejdet med at skaffe mailadresser vil fortsætte.

Bestyrelsen foreslog at sætte kontingentet op til kr. 100.

Vi besluttede at inddrage dagsordenens punkt 4 før stillingtagen til kontingentforøgelse. 

4.     Mogens Koefoed havde indsendt et forslag om en kontingentforøgelse til kr. 150 for at imødekomme øgede udgifter i en ukendt fremtid, hvor samarbejde med kommune og miljøinstanser kan risikere at blive udfordrende.

Efter en diskussion med mange indlæg blev de 2 forslag om kontingentforøgelse sat til afstemning. Der var stort flertal for en kontingentforøgelse til kr. 100 pr. år.

Bestyrelsen vil forsøge at kontakte alle ikke-betalende grund- og husejere mhp at øge antallet af kontingentbetalere.

5. Valg af formand. Lars G. Hansen blev valgt uden modkandidater.

6. Valg af

A. To bestyrelsesmedlemmer.

Berit Pedersen og Lisbeth Persson var på valg. Sidstnævnte ønskede ikke at genopstille. Berit blev valgt sammen med René Lund.

B. To suppleanter.

Britta Klemmensen og Lone Kristensen var på valg. Britta ønskede ikke at genopstille. Lone blev valgt sammen med Finn Svejstrup Olsen. .

C. To revisorer.

Helle Lübker og John Szygenda blev genvalgt.

D. En revisorsuppleant.

Vi har ikke hørt fra John Georgi. I stedet valgtes Jørgen Christensen.

7. Evt. 

Intet nyt fra vejudvalget udover, at kommunen kommer en gang imellem og " skraber" strandvejen for huller.

Tove Birklund ville gerne vide noget mere om det gamle faldefærdige hvide hus, der ligger i svinget før gården" Kolbøtten". Det kan være et farligt sted at møde en anden bil, da man ikke kan orientere sig ordentligt pga. træer der vokser ud mod vejen på begge sider. Det har tidligere vist sig vanskeligt at få klippet på begge sider af vejen, hvor især bevoksningen på vandsiden er generende for overblikket.

Referent Annett Fjeldborg.

Bestyrelsen den 16.07.17