Skip navigation

Generalforsamling søndag den 15/7-18 kl. 11.00.

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Bjarne Simonsen. Ingen modkandidater.

Ganske velbesøgt gf. Lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning v. Lars.

Året startede jo med sidste års generalforsamling. Berit blev genvalgt til bestyrelsen og René valgt som nyt medlem. Så nu består bestyrelsen af de 2 nævnte samt Annett og Flemming. Så har vi 2 suppleanter Lone og Finn – og så mig selv som formand.  Vi så på regnskabet, der balancerede, men vi forventede øgede udgifter, så vi blev enige om at sætte kontingentet op til kr. 100 pr. år. Stadig billigt – også billigere end i vores naboforening.

Herefter har bestyrelsen holdt 3 møder. August, marts og juni – udover de mange uofficielle møder mellem enkeltmedlemmer hen ad vejen.
Vi afholdt på vanlig vis strandrensning første lørdag i maj med ganske få – og velkendte deltagere – en hyggelig tur langs med stranden. Der var ikke skyllet meget ind – og slet ikke værdigenstande.

Så blev det Skt. Hans midt i tørkeperioden. For første gang holdt vi Skt. Hans uden bål, men det gik meget flot med tale og sang. Tak til Lise og Finn for det.

Der var mange deltagere, så det er måske måden, vi skal gøre det på fremover – eller var det fordi Skt. Hans aften i år faldt på en lørdag?

Tørke har vi stadig og der er bålafbrændingsforbud. Flemming havde kontakt til brandmyndighederne, og vi fik tilladelse til at anvende gasgrills på fast underlag til festen i går.

Det gik tilfredsstillende med både hoppeborg, loppemarked og gasgrillede bøffer og pølser.

Af en uafklaret årsag kun halvt fremmøde til festen i forhold til de sidste år. Næsten ingen børn, få unge. Måske den dejlige sommer holder folk hjemme ved egen grill med sommergæster.

Tak til alle der var involveret i at sætte telt op, gøre det hele klar og være med til en hyggelig tradition i vores grundejerforening. En lille ting som dog langt fra alle grundejerforeninger er i stand til at stable på benene.

En særlig tak til Vibeke og Claus der har lagt grund til efter en periode med en smule panik i bestyrelsen.

Her i foråret fik I vores lille folder om året der gik, og endvidere har vi jo haft kontakt med jer via vores hjemmeside på gtts.dk, hvor vores webmaster Gregers sørger for at lægge gamle og nye nyheder ind løbende. I er jo meget velkomne til at komme med indlæg, og I er sikkert også flittige med ideer, men herefter kniber det lidt, idet der ikke rigtigt er kommet nogen frem til ”redaktionen”. Det kunne vi godt tænke os så lidt anderledes ud det kommende år.

På den anden side har der heller ikke været mange kritiske røster fremme overfor bestyrelsens arbejde, og det er vi taknemmelige for. Det tillader vi os at tage som en slags stiltiende opbakning til vores arbejde.

Hvad har vi så arbejdet med i løbet af året?

Hybenklipning.

Forskellige meninger om, hvad der er bedst. De fleste synes det ser pænt ud med strandeng i stedet for hybenroser, men nogle har jo brugt roserne til at skaffe plads til et bord og en bænk, et læsted eller en plads til båden. Det er de vildt voksende hyben vi har været efter. Nogle har også ment, det kunne forhindre gæster i området i at parkere på stranden. Det er sikkert også rigtigt, men har vist ikke været noget stort problem. Det er vist de fleste steder lykkedes at bevare de gode områder – selv om en enkelt matrikel var truet af klipperen. Jeg mangler lidt oplysninger om, hvad I mener om det udførte arbejde, men det har I lejlighed til at fortælle mig efter beretningen.

Planen er fortsat klipning 2-3 gange pr. år fremover. Hvis nogen ønsker en anden løsning for deres matrikel senere på året eller næste år, vil vi gerne høre om det.

Det var tydeligvis en fejl, at man enten kunne kontakte bestyrelsen eller Syddjurs Kommune om klipning. Det gjorde det i hvert fald svært for mig at bevare overblikket.

Bådene

Når vi er ved stranden har vi problemet med de spredte herreløse både. Det har ikke været let. Vi prøvede at skaffe et overblik ved at mærke bådene og bede om tilbagemelding. Efterhånden var det kun 2 både, der var uden ejere, og de bliver fjernet her i løbet af sommeren.

Nogle af de resterende både er i en stand, så jeg tænker det vil være usundt at bevæge sig ud på vandet i dem, men det er jo så en anden sag. Vi kan vel godt foreslå, at hvis man har en båd, der ikke er brugt i mange år, så bør den ligge oppe ved huset og ikke nede på vores strandeng. Der er også mange gamle spil dernede. Dem har vi ikke rigtigt tænkt over endnu. Det er nok også svært at se, om de er i brug eller ej, så indtil videre bliver de nok, hvor de er.

Udvidelse

Vores område skal jo bruges af mange, men først og fremmest af os selv. Vi er ca 300 sommerhuse, og vi er nu i en periode, hvor der kommer en hel del flere til. Den anden grundejerforening er ca. halvt så stor, og de har også haft udvidelser de sidste år.

Kommunen har planlagt at udlægge et nyt område til sommerhuse – området bag Vibrogaard. Oprindeligt med plads til op mod 150 nye sommerhuse, men efter en høringsfase, hvor flere herfra samt bestyrelsen gjorde indsigelser, er planen halveret. 75 nye sommerhuse er også mange, men mon ikke det vil tage mange år at få dem bygget. Indtil videre er kommunen ikke gået videre med planerne, der kræver en ansøgning til Erhvervs- og vækstministeriet. Denne skulle fortsat ikke være afsendt. Vi følger sagen.

Strandvejen

På forrige generalforsamling var der igen spørgsmål om støvgener. Der blev nedsat et udvalg bestående af Bjarne Simonsen og Mogens Lübker, der ville kigge på det. Vi har ikke hørt noget fra udvalget, men måske er der en lille beretning fra dem under evt.

Vandet

I stedet har vi så haft gener fra vandet. Enkelte har syntes hurtiggående motorbåde har været for tæt på land og på de badende og spurgt, om vi kunne gøre noget ved det.

Der er foreslået opslag og skiltning.

Sejladsen reguleres via den lokale politivedtægt. Jeg har kontaktet politiet om, hvad der mere nøjagtigt står i den, men venter stadig på svar.

Vil prøve at høre, om reglerne kan slås op hernede et eller andet sted.

Indbrud

Desværre har der været flere indbrud i området end tidligere. Nogle gange har vi ikke kendt husejerens hjemadresse og telefonnummer. Endnu en god grund til at melde sig ind i grundejerforeningen. Det er jo ikke her, der skal laves reklame, men når man en dag snakker med sin nabo – især de nytilflyttede – kan man jo godt nævne GTTS og vejlaugene og i øvrigt selv sørge for at have givet oplysningerne til foreningen.

Fibernet

Arbejdet med at tilbyde hurtigt internet via Fibia er afsluttet. Der har været lidt problemer med finishen efter gravearbejdet. Jeg er ikke helt bekendt med, om alt efterhånden er bragt i orden.

Jeg synes personligt det praktiske gav lidt problemer, og at rådgivningen om, hvor kablet skulle ind i huset var mangelfuld. Flere af os måtte tilkøbe udstyr for at få signalet trådløst frem fra indstiksstedet til TV’et. Andre har sikkert oplevet det samme. Det kunne have været undgået.

Heldigvis fungerer det fint og er for de fleste en billigere løsning end mobilbredbånd og f.eks. Boxer-TV.

Sandorm

I vores nabogrundejerforening har der været meget uro omkring nogle folk, der nærmest har startet en sandormeindustri med larm tidligt om morgenen og opståen af huller i havbunden. Jeg ved ikke om vi har været generet og heller ikke hvordan det går lige nu, men det er jeg sikkert klogere på efter denne beretning.

Private arealer

Vi har fået en henvendelse fra ejeren af plantagen og marken med sti mellem Solvej og Morgenstjernevej. Familien synes den private sti bliver misbrugt. Der er fjernet privat skilte, klippet hegn over, klippet sti med havetraktor og kørt med ATV’er.

Vi er blevet bedt om at respektere, at det drejer sig om et privat område. Nu er stien igen spærret med hegn og skilte. Der er ærgerligt, for det var en dejlig sti retur til den vestlige del af vigen, når man havde gået en tur i vinden langs stranden.

Vi arbejder lidt på at finde ud af, hvem det er der har klippet deroppe for at kunne genoptage forhandlingerne med AP Andersen og hans familie.

Støjende adfærd

Vi er blevet spurgt om regler for støjende adfærd i grundejerforeningen. Vi har ikke sådanne regler, da det ikke tidligere har været nødvendigt.

Det findes nogle steder med forslag til, hvornår man ikke må klippe græs og save brænde mm. Det bliver let lidt rigidt. Vi synes det er vigtigst at vise hensyn, og at man forsøger at finde en mindelig løsning, hvis man får en henvendelse fra en nabo om støjgener. Vi skal alle være her, og vi bør kunne finde frem til en løsning ved at snakke om det lokalt.

Nogle bor her fast og nogle har kun mulighed for at være her i week-enden, så der skal selvfølgeligt kunne slås græs i week-end’en, men det behøver jo ikke at være alt for tidligt eller sent. Indtil videre kommer der ingen skarpe grænser.

Aldersgennemsnittet

Vi er ikke lige unge alle sammen længere, og vi har talt om muligheden for at få en hjertestarter i vores område.

I første omgang har vi søgt om en sådan i TrygFonden. Vi hører om vi er blevet betænkt til efteråret. Ellers leder vi efter en anden løsning. Tænker den evt. kunne stå i nærheden af vores informationstavle og kunne benyttes af begge grundejerforeninger.

3.  Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent 

Regnskabet forelægges af kassereren og godkendes efterfølgende.

Regnskabet for 2017 fremgår af vores folder.

Der var noget mod forventning et lille overskud.

Vi satte sidst kontingentet op til kr. 100. Det slår først igennem i næste regnskabsår. Kassereren fortæller kort om 2018. Indtil nu har 176 betalt kontingent – lidt flere end på samme tid sidste år.

Der bliver lidt mere luft til nye tiltag og evt. fremtidige indsatser i forhold til miljø – og kommunalt samarbejde. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til næste år. Godkendes.

4. Der er ikke indkommet hverken rettidige eller for sent afsendte forslag fra foreningens medlemmer.

5. Valg af formand. Lars G. Hansen genopstiller. Ingen modkandidater.

6. Valg af

A. To bestyrelsesmedlemmer.

Annett Fjeldborg og Flemming Andersen er på valg i år og begge genopstiller. Der var ikke andre kandidater.

B. To suppleanter.

Lone Kristensen og Finn Svejstrup Olsen er begge på valg.  Begge genopstiller, og heller ikke her var der øvrige kandidater.

C. To revisorer.

Helle Lübker og John Szygenda tilbyder at fortsætte – og gør det.

D. En revisorsuppleant.

Sidste år valgtes vores mangeårige formand Jørgen Christensen. Jørgen fungerer også som ”problemknuser” og deltager i mange af aktiviteterne i foreningen. Jørgen tilbyder at fortsætte. Intet kampvalg.

7. Evt. 

Livlig diskussion mest kommentarer til beretningen.

Bjarne Simonsen fortæller om Begtrupvig Strandvej, hvilket starter en diskussion. Der er næppe meget at gøre ved den nuværende situation. Ikke mange ønsker asfaltering. Kommunen ønsker ikke at bygge chikaner og ønsker ikke at anvende støvbinder (Dustex). Måske kunne man komme et stykke med en hastighedsgrænse – f.eks. 20 km/timen, der både vil reducere risiko for påkørsel og mindske støvgenerne. De fleste lokale overholder stort set allerede denne grænse.

Der etableres et link til Syddjurs kommune oversigt over det nye sommerhusområde.

Indbruddene er heldigvis ophørt. Der har været indbrud på Carlsvognsvej, Nordstjernevej, Metholmvej og Saturnvej. Det er som regel værktøj og maskiner, der er fjernet.

Ønske om at vi kontakter ejeren af Vibrogaard for at høre, hvad planerne er for gården.

Endvidere en kontakt til Sven E. Sørensen om muligheden for at få klippet på vandsiden udfor Vibrogaard for at forbedre oversigten i svinget.

Vi arbejder videre på at bedre kommunikationen. Overveje aktivt brug af Facebook som et supplement for at ramme den yngre aldersgruppe.

Vi arbejder fortsat på at få udarbejdet en mere komplet liste over telefonnumre og mailadresser.

Bestyrelsen overvejer mulighederne for at etablere et slæbested. Interessen ikke stor, så det er lidt op ad bakke – og det er jo den forkerte vej for et slæbested. Vi giver nu ikke op i forhold til at undersøge mulighederne.

Det er et problem, at der her i sommer har været mange gæster, der parkerer mere eller mindre hensigtsmæssigt langs vejen. Blandt andet har der været mange biler nednfor Metholmvej, der har besværliggjort adgang med både og kajakker for beboerne. Det blev foreslået at få lagt nogle store sten langs vejen for at holde strandarealet frit.

Bestyrelsen genvalgt 15.07.18 fortsætter:

Formand: Lars G. Hansen, Herculesvej 24, lgh@dadlnet.dk , 21222195

Næstformand: Flemming Andersen, Carlsvognsvej 19, HFandersen7gmailcom, 25586147

Kasserer: Berit Pedersen, Tangvej 26, beritpedlivedk, 25532573

Sekretær: René Lund, Marsvej 6, renelund73gmailcom, 22239940

Bestyrelsesmedlem: Annett Fjeldborg, Metholmvej 15, fjeldborgagmailcom, 20676773

Suppleant: Lone E. Kristensen, Saturnvej 7, le-krisstofanetdk, 31208320

Suppleant: Finn Svejstrup Olsen, Meteorvej 1, finn.svejstrup.olsengmailcom, 60518760  

Revisor: John Szygenda, Carlsvognsvej 9, jszaarsleffcom, 40442265

Revisor: Helle Lübker, Saturnvej 8, hol77maildk, 61267106

Revisorsuppleant: Jørgen S. Christensen, Uraniavej 2,  jorgensc@gmail.com, 42914767

 

Evt. Ny konstituering ved det næste bestyrelsesmøde.