Skip navigation

Generalforsamling 19/7-20

Dagsorden. 

 

1.    Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Bjarne Simonsen. Ingen modkandidater blev foreslået.

Bjarne konstaterede, at mødet er lovligt indkaldt allerede i april, afholdes tidsmæssigt efter vedtægterne i juli måned og er ganske velbesøgt. Vedtægterne siger om stedet, at det skal være på Mols. Det er det uanset flytning.

Tak til Togo fra caféen for, at vi kan holde generalforsamlingen der, nu hvor vi ikke har vores sædvanlige telt til rådighed.

 

2.    Formandens beretning.

Lidt om, hvad der er sket det sidste år.

Bestyrelsesmedlemmerne Berit og René blev genvalgt ved generalforsamlingen 2019.  Formand, revisorer, revisorsuppleant blev genvalgt. Suppleant Finn Olsen blev genvalgt og så var der nyvalg til Ida Krarup som suppleant. Vi så på regnskabet, der gav et lille overskud, og kontingentet blev fastholdt på 100 kr. Vi lagde et budget, der lignede de tidligere års budgetter.


Herefter har bestyrelsen holdt 2 møder. August 2019 og december 2019. Referater ligger på hjemmesiden. Et planlagt møde i marts blev aflyst grundet coronavirus situationen.

Selv i vores lille forening har coronavirus haft betydning.

 

Vi valgte at gennemføre strandrensningen første lørdag i maj, da vi lige kunne holde os under de 10, der dengang var det lovlige antal. Meget lidt at fjerne fra stranden i år.

 

Grænsen ved St. Hans blev som bekendt øget til 50. Vi valgte alligevel at aflyse, da vi havde inviteret Strands Grundejerforening, og det virkede vanskeligt at forudsige, hvor mange vi ville blive – og så kan man jo ikke sige, det var et meget vigtigt møde.

På samme måde har vi valgt at aflyse årets fest og loppemarked, mens generalforsamlingen afholdes til planlagt tid – men ikke sted.

 

Her i foråret fik I vores lille folder om året der gik – og året der kommer - og endvidere har vi haft kontakt med jer via vores hjemmeside på gtts.dk, hvor vores webmaster Gregers sørger for at lægge gamle og nye nyheder ind løbende. Endvidere har vi jo nu en Facebook side, som man kan frekventere og få nyheder fra.

 

Vi har omdelt folderen elektronisk til dem, vi har mailadresser på og fysisk til alle i år udenom postvæsenet. Vi mangler stadig mange mailadresser, så vi er glade for, at I på den måde holder os i bedre fysisk form. Vi arbejder dog stadig henimod, at meddelelser kan sendes elektronisk til de fleste og i fysisk form kun til de medlemmer, der ikke kan modtage post elektronisk. Det kommer nok til at vare nogle år endnu.

 

Hvad har vi så arbejdet med udover medlemskartoteket i løbet af året?

 

Folderen.

Det er årets største enkeltopgave. Vi satte et par ekstra sider med en lokal historie ind i år og et lille ekstra indlæg med betalingsoplysninger. Vi håbede det kunne virke som en betalingsreminder i stil med det gamle girokort. Vores kasserer Berit fortæller, at det ser ud til at virke. Vi har nu lige så mange betalende medlemmer, som vi havde efter rykkeren sidste år. Der er derfor ikke planlagt en rykker i år.

 

Hybenklipning.

I vores forening bliver de fleste strandstykker klippet af kommunen. Andre bliver passet fint af ejere eller brugere. Der er kun enkelte tilbage helt uden pasning. Der overtager hybenrosen strandeng og meget af stranden, og det synes vi ikke er kønt. Det ligner således størstedelen af stranden i Strands Grundejerforening, hvor man ikke har en aftale med kommunen.

Det er måske på vej – også da der går et vedvarende rygte om, at kommunen overvejer at klippe de sidste upassede stykker i vigen for ejernes egen regning.

Der planlægges 2 klipninger i år uanset kommunens økonomi. (Har efter gf hørt fra kommunen, at de alligevel må spare den sidste klipning væk).

Hvis man fremover ønsker at få sit ikke tidligere klippede stykke klippet, skal henvendelsen gå direkte til kommunen. Tlf.nr. i folderen.

Første klipning er foretaget i år. Der er dog sket fejl. I hvert fald 2 matrikler omkring Marsvej er mod aftalen ikke blevet klippet. Hvis der er andre, der er blevet snydt må I sige til – gerne til mig i dag. (Ingen henvendelser).

 

Bådene.

Vi har som tidligere opgivet at få et overblik.

Prøv selv at finde ud af noget på det strandstykke I bruger. Glemte, ubrugte og ubrugelige både kan afleveres på genbrugsstationen.

I øvrigt er det en god ide at sætte navn, adresse og telefonnummer på jeres båd. Så kan den finde tilbage, hvis den skulle drive til havs.

 

Udvidelse.

Der er stadig ikke kommet gang i kommunens planer for at udvikle et nyt sommerhusområde bag Vibrogaard på arealet op mod Himmervej.

Kommunen er i gang med at få vedtaget en lokalplan (kommuneplan 20), men arbejdet er blevet forsinket af corona. Høringsfristen er forlænget til 5. oktober. Vi har endnu engang gjort indsigelse overfor projektet, der dog nu er relativt lille med 40 planlagte huse.

Et ikke nærmere defineret antal må være store sommerhuse på op til ca 300 m2. Disse udlejningssommerhuse synes vi ikke hører til i vores område.

Vi kom ikke med i en arbejdsgruppe, der kunne diskutere lokalplansforslaget.

Vi har stillet nye spørgsmål om sagen til kommunen:

Hvordan har man tænkt de nye grundejere skal komme til stranden? Hvor skal de parkere, hvis de skal bevæge sig et par km mod øst. Hvordan med toiletforhold? De tager næppe hjem for at tisse – eller det der er værre.

Vi har også fået et foreløbigt svar, som vi ikke har nået at diskutere i bestyrelsen.

Der er ingen planer om at etablere toiletfaciliteter, men det vil næppe være en umulig opgave, hvis vi ønsker det. Men gør vi det??

Det vil nok tiltrække andre badegæster også og øge parkeringsproblemerne.

Hvad gør de nuværende gæster, når de bliver trængende?

På den anden side, hvis kommunen skal etablere toiletforhold tænker de også der skal opstilles en bruser.

Jeg tænker vi kan diskutere for og imod efter beretningen.

 

Strandvejen.

Vi har opgivet at få etableret en hastighedsgrænse på Strandvejen.

Vi arbejder nu på at få sat yderligere skilte op med ønske om hastighedsreduktion grundet støj- og støvgener samt selvfølgeligt risikoen for personpåkørsel i området. Noget kan vi lave selv – andet må vi købe gerne i samarbejde med den anden grundejerforening.

Vi har fået henvendelser om tiltagende fartproblemer også på Metholmvej. Vejlauget arbejder med sagen. Det forlyder, at der tidligere har været oprettelse af et bump på tale. En grundejer talte meget imod, og kommunen ville derfor ikke medvirke.

 

Hjertestarter.

Nye afslag fra TrygFonden, hvor vi har søgt x 2 årligt sammen med Strands Grundejerforening.

Strands Grundejerforening overvejer nu om de vil være med til en finansiering.

Hvis ikke køber vi selv. Det er lidt svært at finde ud af at finde et firma, der vil stå for servicering – og rent faktisk gøre det.

Vi arbejder på at få den opstillet ved Strandsborg, hvor der foreløbigt er givet grønt lys. Skal dog konfirmeres ved et møde her i sommer.

 

Træfældning.

HedeDanmark har fældet en del træer herude dette forår. Vi vurderer, det har været fint med en fælles aftale med dem. Vi vil sammen med HedeDanmark undersøge, om der er basis for en ny runde her til efteråret eller om vi skal vente til 2021. Hvad tænker I?

 

Diverse.

En del praktiske småopgaver, som vi prøver at få løst hen ad vejen.

Også en del klager over det ene og det andet havner hos os. Generelt vil svaret være, at vi ikke er områdets lokalbetjente. Ofte kan man dog få et råd og komme af med galden hos en af os.

Efterfølgende spørgsmål og diskussion:

a.    Der var opbakning fra flere bl.a. Mogens Lübker til fortsat hybenklipning.

b.    Længere diskussion om udvidelse, parkering, toiletforhold mm. Holdningen generelt var, at vi ikke ønsker nye faciliteter i området, og at vi derfor indtil videre bør være afvisende for etablering af f.eks. toiletfaciliteter.  Der håbes stadig på, at vores sidste indsigelse gør indtryk, så vi i hvert fald undgår de store udlejningssommerhuse i vores område.

c.     Enighed om, at vi bør forsøge at tage en fartbegrænsning på Metholmvej op med kommunen – gerne i samarbejde med vejlauget. Måske er mulighederne bedre, da Metholmvej jo i modsætning til Strandvejen er en privat vej.

d.    Diskussion for og imod hjertestarter i området. Opsætning i området ved Strandsborg er en god ide – hvis vi altså skal have en. Vi skal også kunne betjene den. Der er en etableret hjerteløber ordning i området. Vi kan evt. lave en lille undervisningsseance om genoplivningsprocedurer.

e.    Steffen Brandt foreslog, at HedeDanmark også gav et godt tilbud på genplantning, hvis der i området blev fjernet mange træer. Gerne de træer der oprindeligt hørte til i plantagen overvejende fyr. Nogle etablerer parcelhuslignende haver. Det kan vi for så vidt ikke blande os i, men man kan godt tilskynde til trægenplantning. Steffen tilbyder at tage kontakt til HedeDanmark. Det var der opbakning til. Aftalen med HedeDanmark gik ud på at fjerne udgåede, generende, risikofyldte enkelttræer, men ikke rydning af hele grunde i forbindelse med nybygning. Bestyrelsen tager også en kontakt til HedeDanmark. Der var ikke umiddelbare ønsker om flere træfældningsseancer i år.

 

3.  Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent. 
     Regnskabet blev forelagt og gennemgået af kassereren og godkendtes efterfølgende.

Regnskabet fremgår af vores folder.

Der var overskud på knapt kr. 3000, og bestyrelsens formue er nu på kr. 54560.

Vi har en god stødpude, hvis der skulle komme uforudsete udgifter.

I 2020 har vi færre udgifter end vanligt, da vi aflyste festen og loppemarked – altså leje af telt og hoppeborg. Vi får udgifter i 2020 og 2021 til hjertestarter og nye skilte, så vi foreslog uændret kontingent på kr. 100. Dette blev vedtaget.

 

4.    Ingen indkomne forslag

 

5.    Valg af formand.

Lars G. Hansen genopstillede. Der var ingen modkandidater.

 

       6. Valg af

A. To bestyrelsesmedlemmer.

Flemming (næstformand og den der altid står for de praktiske opgaver) og Annett var på valg i år og begge genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

B. To suppleanter. Finn Svejstrup Olsen og Ida Krarup var begge på valg.  Begge genopstiller. Ingen modkandidater. Genvalgt.

C. To revisorer. Helle Lübker og John Szygenda tilbød at fortsætte – og gør det.

D. En revisorsuppleant. Forrige år valgtes vores mangeårige formand Jørgen Christensen. Jørgen tilbød at fortsætte. Intet kampvalg.

 

6.    Evt. 

 

Også næste år forsøger vi at afholde sommerfest samme dag, som der er arbejdsopgaver og generalforsamling i vore 2 vejlaug. Det søger vi også at koordinere i 2021. Vi satser på at bruge week-end’en 17-18. juli 2021 til vores fælles sommeraktiviteter.

                     

Bestyrelsen består nu af:

Formand: Lars G. Hansen, Herculesvej 24, lgh@dadlnet.dk , 21222195

Næstformand: Flemming Andersen, Carlsvognsvej 19, HFandersen7gmailcom, 25586147

Kasserer: Berit Pedersen, Tangvej 26, beritpedlivedk, 25532573

Sekretær: René Lund, Marsvej 6, renelund73gmailcom, 22239940

Bestyrelsesmedlem: Annett Fjeldborg, Metholmvej 15, fjeldborgagmailcom, 20676773

Suppleant: Ida Krarup, Begtrupvig Strandvej 25, krarupidagmailcom, 26256305

Suppleant: Finn Svejstrup Olsen, Meteorvej 1, finn.svejstrup.olsengmailcom, 60518760  

Revisor: John Szygenda, Carlsvognsvej 9, jszaarsleffcom, 40442265

Revisor: Helle Lübker, Saturnvej 8, hol77maildk, 61267106

Revisorsuppleant: Jørgen S. Christensen, Uraniavej 2, jorgensc@gmail.com, 42914767

Webmaster: Gregers Wegener, Begtrupvig Strandvej 35, wegenerclin.audk, 51717403