Skip navigation

Bestyrelsesmøde 20.06.2020

Dagsorden 

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Opfølgning på punkterne fra sidst
  3. Kommentarer til folderen 2020
  4. Forberedelse af GF
  5. Regnskabet 2019 og budget 2020
  6. Reminder om betaling af kontingent
  7. Fastlæggelse af kontingent
  8. Medlemskartoteket
  9. Nye initiativer
  10. Evt.

Til stede

Flemming Andersen, Berit Pedersen, Ida Krarup, Finn S. Olsen, Lars G. Hansen (referent). Fraværende René Lund (uden afbud) og Annett Fjeldborg (afbud).

Referat

Ad 1

Referatet godkendes uden bemærkninger.

Ad 2

Der arbejdes stadig med anskaffelse af hjertestarter som besluttet på GF 2019. Vi har igen fået afslag fra TrygFonden.

Stadig problemer med at finde den rette model og den rette serviceaftale. Uden endelig godkendelse ser det ud til, at hjertestarteren kan opsættes på Strandsborg eller på den gamle Kongslejr (nu privat sommerhus). Der er endnu ikke grønt lys fra Strands Grundejerforening. Diskuteres ved deres GF her i sommer.

Vi får ingen aftale om hastighedsbegrænsning med kommunen. Nu er der også meldt om problemer på Metholmvej.

Vi aftaler at forsøge at sætte flere skilte op med anmodning om reduceret fart på Strandvejen ved indfaldsvejene i hver side samt om muligt ved Tangvej evt. Engblommevej – endvidere ved hjørnet af Metholmvej og Herculesvej.

Vi taler med Strands Grundejerforening om fælles finansiering.

 

Ad 3

Fuld tilfredshed med udseende og pris. God ide med indlægget, der ser ud til at have skaffet nogle yderligere medlemmer.

Ved omdeling næste år forsøger vi at kortlægge antallet af huse og grunde, så vi får oplysninger om ubebyggede grunde og nye huse.

Ad 4

Grundet coronavirus afholder vi i år GF i Thorup Mejeri. Årets fest og loppemarked er aflyst. Samme skæbne overgik Sankt Hans bålet.

Bjarne Simonsen har indvilliget i at være dirigent. Helle og John vil gerne fortsætte som revisorer. Vi formoder Jørgen fortsætter som revisorsuppleant. Formanden er på valg hvert år. Modtager genvalg. Flemming og Annett er på valg til bestyrelsesposterne. Begge genopstiller. Ligeledes genopstiller både Finn og Ida til suppleantposterne.

Ad 5

Regnskabet 2019 viste et overskud på knapt kr. 3000, hvilket er tilfredsstillende. Indtil nu har der været ca. 190 indbetalere, hvilket er ca. 20 flere end sidste år før der blev omdelt rykker.

Ad  6.

Vi aftaler ikke at rykke for indbetaling i år.

Ad 7

Vi får ikke udgifter til leje af telt og hoppeborg i 2020, hvilket giver mulighed for et mindre kontingent. Vi vil dog foreslå uændret kontingent på kr. 100, så vi får mulighed for at anskaffe hjertestarter og flere skilte mhp hastighedsbegrænsning (børn og støvgener).

Ad 8

René ikke til stede, så vi får ikke oplysninger om medlemskartoteket. Vi ønsker mulighed for at få udskrevet overskuelige oversigter mhp fremtidig omdeling af rykkere.

Ad 9

Det var en god ide med en historisk side i folderen. Søren Rasmussen er spurgt om et indlæg og vil gerne hjælpe.  Andre bidragydere kunne være Ida Krarup, Thorkil Christensen, Toke Nørby.

Vi kunne også spørge på Isgaard – og samtidigt forhøre, om der kunne være mulighed for et besøg der.

Ad 10

Lars vil igen kontakte Syddjurs Kommune vedrørende udstykningen. Hvordan vil man sikre adgangsvej til stranden, parkering, toiletforhold. Oplysninger gerne klar til GF.

Næste møde er planlagt til 22/8 – 20 kl. 16.

Mvh

Lars