Skip navigation

Generalforsamling 3/7-2022

Grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand (GTTS).

Generalforsamling søndag den 3/7 - 22 kl. 11.00 på Thorup Mejeri.

 

 

Dagsorden. 

 

1.    Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Bjarne Simonsen. Ingen modkandidater blev foreslået.

Bjarne konstaterede, at mødet er lovligt indkaldt og afholdes tidsmæssigt og på Mols efter vedtægterne.

 

2.    Formandens beretning.

Siden generalforsamlingen 2021 har vi holdt 3 møder 9/10 – 21, 26/2 - 22 og sidst 12/6 - 22. Alle referater kan I finde på vores hjemmeside: GTTS.dk

Bestyrelsesmedlemmerne Berit og Finn blev valgt for 2 år. Poul Hansen og Anne Sibbernsen blev valgt som suppleanter. Bestyrelsen herudover består af Flemming og Annett og mig som formand.

I år gennemførte vi strandrensningen i maj – enkelte nye deltagere i fint vejr og Sankt Hans bålet med fællessang 23/6.

Vi havde byrådsmedlem Jesper Yde Knudsen som båltaler. Der var stor deltagelse – omkring 80 mødte op på en torsdag aften. Meget tilfredsstillende.

 

Sidste år havde vi et meget begrænset fremmøde til vores fest i teltet. Omkring 35 deltagere, og det synes vi er meget få i forhold til det arbejde og de udgifter, der er med at arrangere. Leje telt, sætte telt og hoppeborg op og tage det hele ned igen. Vi besluttede derfor, at vi ikke ville leje telt og holde fest i 2022, men i stedet tænke over, hvad vi så alternativt kunne gøre – og diskutere det på generalforsamlingen. Det gør vi så efter beretningen.

 

Her i foråret fik I vores lille folder om året der gik – og året der kommer - og endvidere har vi haft kontakt med jer via vores hjemmeside på gtts.dk, hvor vores webmaster Gregers sørger for at lægge gamle og nye nyheder ind løbende. Endvidere har vi jo nu en Facebook side, som man kan frekventere og få nyheder fra.

 

Vi har omdelt folderen elektronisk til dem, vi har mailadresser på og fysisk til alle i år udenom postvæsenet. Vi mangler stadig mange mailadresser trods anmodninger om at få dem tilsendt.

 

Hvad har vi så arbejdet med det sidste år:

 

Folderen.

Det er årets største enkeltopgave. Folderens indhold ligner sig selv med nogle praktiske oplysninger og en status på, hvordan det går – lidt ligesom ved denne generalforsamling.

Omdeles til alle beboere i håb om, at de melder sig ind – og betaler kontingentet, der er beskedent – synes vi – 100 kr. om året

I år var det historiske indlæg en artikel oprindeligt fra 1971 om et ganske almindeligt sommerhus – Marsvej 17. Artiklen genoptrykt med tilladelse af Birgit Busk, der desværre døde sidste år. Huset ejes nu af Birgits døtre – og det ligner sig selv.

 

 

 

Hybenklipning.

Det er fortsat bestyrelsens holdning, at vores bugt er pænest, når hybenrosen holdes i stram snor. Det kan gøres ved den kommunale klipning eller ved at ejeren og brugerne af strandstykkerne selv sørger for at klippe og passe hybenen. Det giver mulighed for at skabe pladser til et par stole og et bord i en lækrog eller til de lokale joller. Nogle ønsker at bevare en række roser langs strandvejen – andre ikke. Andre lader hybenroserne vokse uhæmmet. Så kan strandstykket ikke bruges af andre, men heller ikke af ejeren selv. Det sidste år har et par ejere meldt sig ud af klippeordningen.

Nogle melder sig ud for at skåne de øvrige vækster på strandengen. Det er der fornuft i. 

I år nøjes vi derfor med en efterårsklipning for at bevare forårets og sommerens blomster.

Jeg kan se at nogle områder er klippet allerede. Det må være private aftaler, som det også er muligt at få – se gerne i folderen. Gå en tur og vurder, hvad I synes er pænest – og vej det op imod, hvor vigtigt det er at holde andre væk fra jeres strandgrund.

I øvrigt er der nu kommet skilte op med privat – og adgang forbudt. Den går ikke. Det er ikke lovligt i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

 

Bådene.

Der er fortsat mange efterladte både herude på strandengen.

Det er en god ide at sætte navn, adresse og telefonnummer på egen båd. Så kan den finde tilbage, hvis den skulle drive til havs, og andre brugere af strandstykket kan se, at båden har en aktiv ejer. Hvis der ikke står noget, kan man undersøge på egen vej, om nogen kender til et ejerskab, og så skulle det blive muligt at få den fjernet. Aktive både ser rigtig godt ud. Passive, ødelagte, beskidte både pynter ikke.

 

Stensætninger.

Stensætninger på strandgrundene mener vi er ulovlige i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Vi har bedt Kystdirektoratet se på sagen, men den er stadig ”på venteliste”.

Kommunen kan og vil ikke hjælpe os. Geodatastyrelsen har godkendt udmatrikulering af en tidligere ikke matrikuleret grund, selvom det er ulovligt i henhold til samme Naturbeskyttelseslov. Geodatastyrelsen mener dog ikke, det er dem, der skal vurdere lovligheden. De henviser til den landinspektør, der har foretaget opmåling af grunden. Vurdering af lovlighed er udlagt til landinspektørerne, men det mener denne landinspektør angiveligt ikke. Det undersøges nærmere. Ingen vil tilsyneladende tage ansvar.

Sagen er principiel, hvorfor vi har taget det op i GTTS – og vi venter i første omgang på Kystdirektoratets vurdering.

 

Færdsel på vores veje skal kunne foregå uhindret. Derfor tænk over det, før I placerer sten ud til skel, og sørg for at beskære træer, buske og brombær mm, der rager ind over vejene. Det er vores pligt på de private veje i henhold til Privatvejsloven.

 

Udvidelse af sommerhusområdet mod vest.

I slutningen af 2020 blev en ny kommunalplan for området vedtaget. Her gives adgang til nybygning af op til 40 sommerhuse heraf 5 store sommerhuse på op til 300-400 m2. Det anføres også, at der skal etableres selvstændige adgangsveje til området.

Nu er et arkitekt/byggefirma i gang med at lave en plan for udstykningen. Denne plan skal så være grundlag for lokalplanen.  Arbejdet har ligget stille i lang tid, da der har været usikkerhed og uenighed omkring adgangsvejene.

Arkitektfirmaet og kommunen ønsker, at der nu skaffes adgang til alle grundene – nu reduceret til 29 grunde og ingen store sommerhuse - via Himmervej, hvor der lægges op til en sløjfe med udgang næsten ved indgangen. Det synes beboerne langs Himmervej er en dårlig ide og vi har haft flere korrespondancer og møder med kommunen om sagen.

Sidst et møde med politikerne i Erhvervs- og planudvalget med formanden Kasper Kolstrup Møller i spidsen. Vi fik fremlagt vores synspunkter, og vi havde på fornemmelsen, at der blev lyttet. Måske eller rettere formentligt kan vi ikke slippe af med de nye sommerhuse, men vi håber at kunne få en anden løsning på adgangsvejen.

Syddjurs kommune håber under alle omstændigheder, at få lokalplanen godkendt i løbet af 2022.

 

Der er ikke planlagt nye parkeringspladser langs strandvejen eller toiletfaciliteter.

Det nye område får adgang til et lille strandstykke mhp bl.a. oplæg af joller i sommerperioden.

Når lokalplanen bliver sendt til høring, har vi planlagt en fælles indsigelse fra de 3 grundejerforeninger i området og fra beboerne i Eg og omegn med talskvinde Grith Mortensen på Kolbøtten, der er tæt nabo til det nye område. Vi håber stadigt at nå til enighed inden.

 

Hastighedsbegrænsning.

I øjeblikket er det Metholmsvejs vejlaug, der arbejder med sagen. Der køres stadig stærkt af nogle på Metholmvej. Vi har ikke fundet nogen løsning.

Vi har placeret en eller 2 børnecykler langs vejen. Det hjalp ikke. Den ene cykel er i øvrigt blevet stjålet. Vi har opgivet at få fartbegrænsning på Strandvejen.

Der er lavet en trafikundersøgelse, som Poul kan orientere om bagefter, hvis der anmodes om det.

 

Affaldssortering.

Fra foråret 2023 skal vi sortere affald i 9 typer. I første omgang vil vi hver få 3 affaldsbeholdere. 1 til madaffald og restaffald, 1 til plast, glas, karton og metal og 1 til pap og papir. Det er ikke besluttet, hvordan tekstiler skal indsamles.

Det bliver næppe noget kønt syn. Vi kan ikke gøre indsigelser mod det. Måske kan vi finde frem til en eller anden fælles løsning med afskærmning af affaldsbeholderne i samarbejde med en tømrer.

 

Diverse.

En del praktiske småopgaver, som vi prøver at få løst hen ad vejen.

Også en del klager over det ene og det andet havner hos os. Hegn, skyggende træer, støj, bål, hunde, privatskilte. Generelt vil svaret være, at vi ikke er områdets lokalbetjente.

 

Diskussion.

 

Ny udstykning. Mange spørgsmål til det især om vejføring og især fra beboerne på Cassiopejavej. Der er ingen planer om at inddrage Cassiopejavej som adgangsvej til de nye grunde. Der er planer om at forlænge Himmervej, men vi håber den forbliver blind, så der ikke bliver en markant forøgelse af trafikken på vejen.

 

Alternativer til fest. Finn fremlagde den lille facebook undersøgelse vi har foretaget. Ca 50 besvarelser. Nogle gode konkrete forslag. Flest vil komme til at savne loppemarkedet, nogle vil savne hoppeborgen, mens kun få vil savne festen.

Ved dagens møde flere tilkendegivelser om at finde på noget. Måske en lidt længere periode med hoppeborg og telt med ønske om, at ”veje” kan bruge teltet til vejfest, fællesspisning eller lignende. Det kan annonceres i folderen og formentligt med skiltning på stedet.

Jørgen fortalte om tidligere klubber med begrænset opbakning: fiskeklub, badeklub, stavgang.

Det blev foreslået, at hver vej aftalte en dag til vejrenovering, lokal strandrensning og pleje af strandgrunden efterfulgt af en fællesspisning.

 

Trafikundersøgelse på Metholmvej. Ingen kommentarer.

 

Der blev spurgt ind til, om det er bevidst at Strandvejen bliver bredere og bredere. Det tror vi ikke. Der var forespørgsel til stenene på hjørnet af Marsvej og Strandvejen. Ønske om at de fjernes pga det skæmmende udseende. Vi diskuterede ejernes holdning til det.

 

Der blev spurgt ind til en terrasse, der er etableret på strandgrunden ved Nordstjernevej. Bestyrelsen var ikke vidende om det. Vi mindede om, at GTTS ikke fungerer som lokalpoliti.

 

Flere gjorde opmærksom på, at vi har behov for at skabe bedre kontakt til de yngre medlemmer af GTTS mhp deres holdning og etablering af aktiviteter til yngre + deres børn. Det kunne vel også gælde ældre + børnebørn.


Beretningen blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.

 

3.  Vores kasserer Berit fremlagde regnskabet.

Regnskabet fremgår af vores folder. Vi havde sidste år 223 betalende medlemmer ud af ca. 350 potentielle. Vi kender ikke det endelige tal for i år. Vi plejer at få flere indbetalinger i løbet af sommeren – og efter rykkerrunden.

Der var et lille underskud på 45 kr, og bestyrelsens formue er uændret på kr. 70.000.

Vi foreslår uændret kontingent på kr.100. Ikke betalere vil formentligt blive rykket efter sommeren.

Regnskabet blev godkendt.

 

4.    Vi har modtaget et forslag fra Ulla Willumsen om at opsætte skilte for at gøre opmærksom på regler for hunde på stranden. Hunde skal føres i snor på stranden fra 1. april til 30. september. Der var ikke stemning for flere skilte langs strandvejen. Hunde + hundeefterladenskaber kan blive et emne i folderen 2023.

 

5.    Valg af formand.

Lars G. Hansen genopstillede. Der var ingen modkandidater.

 

       6. Valg af

A. To bestyrelsesmedlemmer.

Flemming (næstformand) og Annett er på valg. Flemming ønsker ikke genvalg.

Den ene af vores suppleanter Poul Hansen ønsker at stille op, og det støtter vi i bestyrelsen, især da Poul har accepteret at overtage kassererposten, som Berit gerne vil af med efter mange års tro tjeneste.

Kristian Thiede, Nordstjernevej 11 og Niels Olin Nygaard, Jupitervej 2 stiller op til bestyrelsen eller evt. til suppleantvalget.

Annett og Poul blev valgt til bestyrelsen.

B. To suppleanter. Anne Sibbernsen vil gerne fortsætte, men da den anden - Poul - er valgt ind i bestyrelsen har vi en ledig post. Udover Kristian og Niels var der ikke yderligere kandidater. Kristian og Anne blev valgt som suppleanter.

C. To revisorer. Helle Lübker og John Szygenda tilbød at fortsætte – og gør det.

D. En revisorsuppleant. Vores mangeårige formand Jørgen Christensen tilbød at fortsætte på denne vigtige post. Jørgen stiller fortsat sin viden og praktiske færdigheder til rådighed for bestyrelsen.

 

7.    Evt.  Bjarne gør opmærksom på, at der stadig er dårlige oversigtsforhold ved tidligere Vibrogaard. Vi tager det op med Grith Mortensen og Svend Erik Sørensen igen.

Formanden sagde tak til den mangeårige næstformand Flemming. Tak for, at du altid har stillet dig til rådighed for praktiske gøremål i foreningsregi. Altid til tjeneste – uvurderlig indsats. Heldigvis har du sagt, at du gerne vil hjælpe bestyrelsen fremover. Det trøstede mig lidt.

 

Bjarne afsluttede den længste generalforsamling i mands minde kl. 12.40.

Herefter var der en øl/vand og et par gode stykker smørrebrød fra Stenbækhus.

 

 

                     

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Lars G. Hansen, Herculesvej 24,  lghdadlnetdk, 21222195

Næstformand: Berit Pedersen, Tangvej 26, beritpedlivedk, 25532573

Kasserer: Poul Hansen, Metholmvej 14, phanklinikhotmailcom, 26748626

Sekretær: Finn Svejstrup Olsen, Meteorvej 1, finn.svejstrup.olsengmailcom, 60518760

Annett Fjeldborg, Metholmvej 15, fjeldborgagmailcom, 20676773           

Suppleant: Anne Sibbernsen, Carlsvognsvej 17, kasibbernsengmailcom, 30161911

Suppleant: Kristian Thiede, Nordstjernevej 11, krthiedegmailcom, 40897200

Revisor: John Szygenda, Carlsvognsvej 9, jszaarsleffcom, 40442265

Revisor: Helle Lübker, Saturnvej 8, hol77maildk, 61267106

Revisorsuppleant: Jørgen S. Christensen, Uraniavej 2, jorgensc@gmail.com, 42914767

Webmaster: Gregers Wegener, Begtrupvig Strandvej 35, wegenerclin.audk, 51717403