Skip navigation

Bestyrelsesmøde 20.08.2022

Bestyrelsesmøde i GTTS lørdag 20/8 – 2022 kl. 16.00

Dagsorden

1.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 12/6 – 22 og fra generalforsamlingen 3/7 – 22.

2.    Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

3.    Ny kasserer. Underskrifter til vores bank.

4.    Evaluering af generalforsamling 2022.

5.    Sommerfest ct alternativer i 2023.

6.    Hvordan skaber vi kontakt til den yngre generation?

7.    Kontingentindbetalinger. Skal der rykkes i år?

8.    Sidste nyt om udstykning.

9.    Lidt om Begtrupvig Strandvej 25.

10. Skilte og terrasse på stranden.

11. Oprydning i sving ved Vibrogaard.

12. Planlægning af aktiviteter i 2023.

13. Hjemmeside og Facebookside.

14. Kommende mødedatoer.

15. Nye spændende ideer, vi kan arbejde med?

16. Evt.


Til stede: Finn, Berit, Annett, Poul, Kristian og Lars. Afbud fra Anne.

Ad 1. Referaterne godkendes og offentliggøres på hjemmesiden.

Ad 2. Velkommen til Poul som bestyrelsesmedlem og til Kristian som ny suppleant.

Ad 3. Vi har konstitueret os med Poul som ny kasserer. Efter bankens regler indhentes underskrifter og kopier af sundhedskort og kørekort/pas. Poul aftaler med banken. Vi overvejer ved lejlighed at lave en vedtægtsændring, så det kun er kassereren og formanden, der er tegningsberettiget – eller med andre ord er i stand til at betale regninger mm via vores bankkonto.

Vedrørende det sociale møde aftaler vi, at GTTS maksimalt betaler kr. 150 pr. deltager. Der indsamles selvfølgeligt bilag over udgifterne.

Ad 4, 5 og 6. Behandles samlet. Generalforsamlingen forløb glat på Thorup Mejeri. Tilfredshed med smørrebrød fra Stenbækhus, men utilfredshed med det tilrøgede lokale. Vi ønsker ikke at gå tilbage til det gamle koncept med telt, men synes der er behov for at gøre ”et eller andet”. Vi vil hver især forsøge at mobilisere nogle yngre familier mhp nye ideer, der kan interessere børnefamilier.

Efter længere diskussion aftaler vi: Aktivitet + gf samme weekend. Aktiviteter gerne  ved stranden – alternativt evt. ved Metholm. Tidsrum: lørdag kl. 10-14. Aktivitetsideer: loppemarked, hoppeborg, børneaktiviteter, børneløb +/- voksne, diverse spil, kåringer (flotteste hus, fineste renovering, pæneste strandgrund, grimmeste bestyrelsesmedlem), evt. voksenløb efterfulgt af spise og drikke. Formentligt medbragt for at undgå tilmelding og usikkerhed om antal. Overveje GTTS sodavand + fadøl. Generalforsamling den følgende dag i Tved Forsamlingshus med morgenmad søndag kl. 10. Stenbækhus servicerer forsamlingshuset. Gerne arrangeret noget i retning af vandværkets gf. Program/detaljer forsøges afklaret ved næste bestyrelsesmøde i november.

Ad 7. Endnu ingen oversigt. Evt. rykker aftales, når oversigt over indbetalinger foreligger.

Ad 8. Intet nyt. Kort gennemgang af status. Overveje at anmode kommunen om at rette det meget skarpe sving mellem Gamle Skovvej og Begtrupvig Strandvej ud for at lette adgangen til det nye område og samtidigt for ikke at belaste Metholmvej yderligere.

Ad 9. Heller intet nyt her. Afventer tilbagemelding fra kommune og Kystdirektorat.

Ad 10. Ikke den store gene fra skiltning på Blinkenbergs grund eller fra terrassen udfor Nordstjernevej. Lars orienterer de involverede ejere om at der har været opmærksomhed herom. Bange for det kan dannes præcedens. Hvis det sker bliver vi nødt til at forsøge at gribe ind, men…..grundejerforeningen har ingen ”politifunktion”.

Ad 11. Skulle være foretaget, men måske lige i ”underkanten” af det ønskelige.

Ad 12. Strandrensning 6/5 – 23, St. Hans 23/6 – 23, Aktivitets/gf week-end 15-16/7.

Ad 13. Ser fornuftigt ud.

Ad 14. Mødedatoer det kommende år: 13/11- 22, 26/2 – 23, 25/6 – 23 og 19/8 – 23 (socialt møde).

Ad 15. Intet herfra til referat.

Ad 16. Flemming har haft depotfunktion i forhold til nøgler til toiletvogne, tænger mm til strandrensning, evt. rester af vin, øl og sodavand. Vi aftaler at fordele opgaven, men når ikke helt frem til hvordan. Mere om det senere.

 

21/8 – 22

 

Lars