Skip navigation

Bestyrelsesmøde 12.06.2022

Bestyrelsesmøde i GTTS søndag 12/6 – 2022 kl. 14.00

Dagsorden

1.    Godkendelse af referat fra 26/2 - 22.

2.    GTTS folder 2022. Bemærkninger til omdeling, kontingentindbetalinger mm

3.    Alt klar til Sankt Hans?

4.    Er vi ved at være klar til GF? Bestilling af smørrebrød. Kopi af regnskab 2021.

5.    Bestyrelsesvalg. Flemming og Annett er på valg. Flemming ønsker ikke genvalg. Poul (suppleant) stiller op. Berit ønsker at afhænde kassererposten.

6.    Forslag til indhold i beretningen.

7.    Status på aktuelle sager: Strandvej 25, nye byggegrunde, vejlaugene, andet

8.    Hjemmesiden

9.    Evt.

10. Det næste møde allerede aftalt til 20/8. Hvor holder vi det?

Til stede:

Finn B. Olsen, Flemming Andersen, Poul Hansen, Annett Fjeldborg, Berit Pedersen, Jørgen Christensen, Lars G. Hansen. Afbud fra Anne Sibbernsen.

 

Ad 1: Referatet godkendes uden bemærkninger.

Ad 2: Tilfredshed med årets folder. Udlevering problemfri. Vi aftaler ikke om vi vil rykke for kontingentindbetalinger i år. Afventer antallet af indbetalinger. Det diskuterer vi ved mødet i august.

Ad 3: Det ser sådan ud. Der er optimisme omkring mulighederne for at finde brænde. Heksen er under produktion. Båltaleren har fået reminder – og har svaret positivt.

Ad 4: Lars bestiller smørrebrød til kr. 27 pr. stk. Lars medbringer kopier af regnskabet med alle underskrifter.

Ad 5. Flemming og Annett er på valg. Begge ønsker at udtræde. Annett vil overveje at fortsætte som suppleant. Flemming har lovet at fortsætte med særlige opgaver, når han finder det muligt. Vi har aftalt at spørge Niels Olin Nykjær, Jupitervej 2 og Christian Thiede, Nordstjernevej 11 om de kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Ad 6. Intet nyt udover hvad vi har skrevet i folderen. Vigtigst er opdatering på det nye sommerhusområde og spørgsmålet om, hvad vi skal gøre som afløser for den ”gamle” sommerfest.

 

Ad 7. Lars fortsætter med at finde ud af, hvem der har ansvaret for at overholde Naturbeskyttelsesloven. Er det kommunen, Kystdirektoratet, Geodatastyrelsen, landmåleren – eller måske grundejeren. Finn har sammen med beboerne på Himmervej været til møde med Syddjurs Kommune. Der kom intet positivt ud af mødet. Tegningerne viser nu 29 grunde med adgang fra Himmervej, der føres rundt i området i en sløjfe. Himmervejs beboere er meget utilfredse med denne løsning. Vi har skrevet til kommunen om at se på vejføringen igen. Intet særligt nyt fra vejlaugene.

Ad 8. Hjemmesiden er fint opdateret.

Ad 9. Finn fremlægger resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Enkelte konkrete forslag, som vi vil diskutere ved generalforsamlingen.

Ad 10. Næste møde aftalt til 20/8. Efter generalforsamlingen aftaler vi tid og sted.