Skip navigation

Generalforsamling 19/7-20

Grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand (GTTS).

Generalforsamling søndag den 18/7 - 21 kl. 11.00 i teltet, Carinavej.

 

 

Dagsorden. 

 

1.     Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Bjarne Simonsen. Ingen modkandidater blev foreslået.

Bjarne konstaterede, at mødet er lovligt indkaldt allerede ultimo marts og afholdes tidsmæssigt efter vedtægterne i juli måned.

 

2.     Formandens beretning.

Siden generalforsamlingen 2020 afholdt i Thorup Mejeri har vi holdt 2 møder 22/8 2020 og 6/6 2021. Øvrige møder aflyst grundet coronasituationen.

 

Bestyrelsesmedlemmerne Flemming og Annett blev genvalgt ved generalforsamlingen 2020 for 2 år. Formand, revisorer, revisorsuppleant og de 2 suppleanter Finn Olsen og Ida Krarup blev genvalgt. Siden har Ida nedlagt suppleant hvervet. Regnskabet viste et lille overskud, og kontingentet blev fastholdt på 100 kr.


Referater fra møderne ligger på vores hjemmeside GTTS.dk.

I år har vi kunnet gennemføre strandrensningen i maj og Sankt Hans fejringen 23/6.

Vi havde borgmester Ole Bollesen som båltaler. Der var stor deltagelse. Vi havde specielt inviteret medlemmerne af Strands Grundejerforening og Strandshoved Grundejerforening fra den østlige ende af vigen.

 

I går havde vi vores sædvanlige festdag med hoppeborg, loppemarked og aftenfest.

Loppemarkedet var en succes. Der var børn i hoppeborgen og denne generalforsamling er velbesøgt. Derimod var fremmødet til festen lørdag aften skuffende – kun ca 40 deltagere.

Stemningen var dog god, og jeg tror alle havde en god aften.

Vi vil evaluere på dette ved næste bestyrelsesmøde, hvor vi vil overveje alternative muligheder. Måske er tiden løbet fra vores arrangement.

 

Her i foråret fik I vores lille folder om året der gik – og året der kommer - og endvidere har vi haft kontakt med jer via vores hjemmeside på gtts.dk, hvor vores webmaster Gregers sørger for at lægge gamle og nye nyheder ind løbende. Endvidere har vi jo nu en Facebook side, som man kan frekventere og få nyheder fra.

 

Vi har omdelt folderen elektronisk til dem, vi har mailadresser på og fysisk til alle i år udenom postvæsenet. Vi mangler stadig mange mailadresser. Det går forrygende med at skaffe de sidste mailadresser – altså forrygende langsomt.

 

Hvad har vi så arbejdet med det sidste år:

 

Folderen.

Det er årets største enkeltopgave. Folderens indhold ligner sig selv med nogle praktiske oplysninger og en status på, hvordan det går – lidt ligesom ved denne generalforsamling.

Omdeles til alle beboere i håb om, at de melder sig ind – og betaler kontingentet.

I år også et indlæg om Isgaard, som vi håber at få lejlighed til at besøge her i sensommeren. Et tidspunkt vil komme på hjemmesiden og sendes ud til alle mailadresser.

 

 

Hybenklipning.

Det er fortsat bestyrelsens holdning, at vores bugt er pænest, når hybenrosen holdes i stram snor. Det kan gøres ved den kommunale klipning eller ved at ejeren og brugerne af strandstykkerne selv sørger for at klippe og passe hybenen oftest til at skabe pladser til et par stole og et bord i en lækrog eller til de lokale joller. Nogle ønsker at bevare en række roser langs strandvejen – andre ikke. Andre lader hybenroserne vokse uhæmmet. Så kan strandstykket ikke bruges af andre, men heller ikke af ejeren selv. I forhold til sidste år har et par grundejere tilmeldt sig – og et par andre har meldt sig ud af kommunens klippeordning. Nu håber vi, det er for at passe strandstykkerne selv og for at skåne de vækster, der uvægerligt bliver klippet sammen med hybenroserne.

Der planlægges 2 klipninger i år uanset kommunens økonomi, men vi overvejer fra næste år at nøjes med en klipning om efteråret for at bevare forårets og sommerens blomster.

 

Bådene.

Det har gennem mange år været kutyme, at man kan have sin jolle liggende på strandstykket, hvis man har aftalt det med ejeren. Nogle har retten nedskrevet og tinglyst i skødet. Det har ikke givet mange problemer. Det har det så i år, hvor en enkelt ny ejer af en strandgrund ikke ønsker både eller andet – end ikke et besøg – på egen strandgrund. Ærgerligt, at det går den rethaveriske vej i Danmark.

I øjeblikket er der en tvist om, hvordan man skal fortolke Naturbeskyttelsesloven §22 i den henseende.

I øvrigt er det en god ide at sætte navn, adresse og telefonnummer på sin båd. Så kan den finde tilbage, hvis den skulle drive til havs.

 

Stensætninger.

Samme ejere har nu placeret en lang række kampesten nedenfor strandbeskyttelseslinjen. Det mener vi er ulovligt i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Sagen er principiel, hvorfor vi har taget det op i GTTS.

Vi har også i privat regi påpeget det overfor ejerne uden effekt. Vi har derfor spurgt Kystdirektoratet om en vurdering. I grundejerforeningen synes vi det er en rigtig dårlig ide, at opdele vores strandbred i private lodder. Sten langs vejen på strandsiden ligger også på den forkerte side af strandbeskyttelselinjen. De ligger der nok for det meste for at begrænse parkeringen langs vejen. På landsiden af strandvejen er der i princippet parkering forbudt. Kommunen kigger på dette i øjeblikket. Vi har ingen parkering forbudt skilte i denne ende af vigen i modsætning til forholdene i den østlige ende.

Langs Jordvej og Marsvej er der placeret en række sten, der besværliggør biltrafikken på vejene – og umuliggør det for større biler. Det giver mange problemer. Også den del kigger Mobilitetsafdelingen i Syddjurs Kommune på.

Færdsel på vores veje skal kunne foregå uhindret. Derfor tænk over det før I placerer sten ud til skel, og sørg for at beskære træer, buske og brombær mm, der rager ind over vejene. Det er vores pligt på de private veje i henhold til Privatvejsloven.

 

Udvidelse af sommerhusområdet mod vest.

I slutningen af 2020 blev en ny kommunalplan for området vedtaget. Her gives adgang til nybygning af op til 40 sommerhuse heraf 5 store sommerhuse på op til 300 m2.

Nu er et arkitektfirma (LTT arkitekter i Rønde)  i gang med at lave en plan for udstykningen. Denne plan skal så være grundlag for lokalplanen. Man håber at få lokalplanen godkendt i løbet af 2022.

Planerne i øjeblikket er at udstykke knapt 40 grunde. Vi har været i dialog med arkitektfirmaet, der ikke ønsker at der skal afsættes plads til store sommerhuse – det vi primært har ønsket at undgå, da vi er bange for det vil ødelægge vores områdes særpræg. Vi ønsker ikke industriturisme i vores område, der bedst egner sig til god gammeldags kulturturisme.

Hovedproblemet nu er tilkørselsvejene. I kommunalplanen er angivet, at man skal etablere nye tilkørselsveje. Det er man fra ejeren af området ikke indstillet på, da han hævder at eje Himmervej og for den sags skyld også Cassiopejavej og mener, der kan laves adgang af de veje. Hvad angår Cassiopejavej synes arkitektfirmaet, at det er en dårlig ide.

De satser derfor på Himmervej med en frakørsel vestpå helt i bunden og en anden helt i toppen. Samtidigt en stiadgang via Cassiopejavej. Jeg ved firmaet har haft kontakt til beboerne på Himmervej, men jeg har ikke hørt, hvad det gik ud på. Det får vi måske klarhed over, når beretningen bliver åbnet for diskussion.

Der er ikke planlagt nye parkeringspladser langs strandvejen eller toiletfaciliteter.

Det nye område får adgang til et lille strandstykke mhp bl.a. oplæg af joller i sommerperioden.

Når lokalplanen bliver sendt til høring, har vi planlagt en fælles indsigelse fra de 3 grundejerforeninger i området og fra beboerne i Eg og omegn med talskvinde Grith Mortensen på Kolbøtten, der er tæt nabo til det nye område.

Vi håber det slet ikke bliver nødvendigt med en indsigelse. Nu må vi se.

 

Hastighedsbegrænsning.

Vi har opgivet at få etableret en hastighedsgrænse på Strandvejen. Hastighedsproblemer er der også på Metholmvej – og måske også andre steder, som vi ikke i bestyrelsen har hørt om.

Vi har opsat skilte for at søge hastigheden reduceret. Vi har indtil nu ikke noget mening om, hvorvidt det har hjulpet.

Metholm vejlaug har fået gennemført  en trafiktælling på Metholmvej. Herefter vil man med kommunen diskutere hastigheder og også mængden af tung trafik på vejen.

Den er tiltaget betydeligt, nu da Marsvej er uanvendelig. Det går hårdt ud over belægningen på Metholmvej og Herculesvej.

Skiltningen har vi lavet i samarbejde med Strands Grundejerforening.

 

Hjertestarter.

Nu er hjertestarteren indkøbt og sat op på Strandsborg.

Købet er lavet i samarbejde med Strands Grundejerforening og hjertestarteren står nu lige mellem de 2 grundejerforeninger. Polarstjernevej skiller os ad.

Hjertestarteren bliver serviceret, men vi kigger også selv efter den, når vi kommer forbi. Det synes jeg også I skal gøre.

Træfældning og gentilplantning.

Sidste år havde vi ved generalforsamlingen en diskussion om træfældning og gentilplantning med et underliggende håb om at bevare vores område som en plantage og ikke som et parcelhuskvarter.

Den landsdækkende diskussion om biodiversitet og vilde haver trækker i samme retning.

Vi opfordrer til at følge disse tanker og retningslinjer, når der bygges nyt eller laves markante ændringer på egen matrikel.

Muslingeindustri.

Kaløvig, Knebel Vig og området fra Molshoved til Norsminde er i regeringens kommende havplan udlagt til produktionszone for muslingeindustrien. Havplanen er udarbejdet efter et EU direktiv. Der er i øjeblikket en høringsfase.

Hvis planen vedtages kan der tillades etablering af muslingeproduktionsanlæg beliggende på vandoverfladen med opdræt af muslinger på line – såkaldte Smartfarms.

Områderne kan også bruges til omplantningsbanker, altså steder hvor man kan henlægge små muslinger, der så kan vokse sig større på bunden.

Smartfarms er næppe kønne, men ud over visuel forurening er der også risiko for forurening på havbunden. Det er dokumenteret ved allerede eksisterende anlæg.

Der kan afgives høringssvar frem til ultimo september.

Hvis nogen har viden på området og kan være med til at formulere et høringssvar, hører vi gerne fra vedkommende.

Diverse.

En del praktiske småopgaver, som vi prøver at få løst hen ad vejen.

Også en del klager over det ene og det andet havner hos os. Hegn, skyggende træer, støj. Generelt vil svaret være, at vi ikke er områdets lokalbetjente. Ofte kan man dog få et råd og komme af med galden hos en af os.

Efterfølgende spørgsmål og diskussion:

Jørgen, Uraniavej 2 anførte at det må være svært for kommunen at slå rabatten primært for hybenroser grundet de mange sten, hvoraf mange skjuler sig i hybenen.

Måske kunne man bede kommunen skubbe lidt til stenene??

Jørgen tilrådede os, at forespørge TFF arkitekter, om der er planer for at opsamle regnvand mm fra det nye boligområde, så man undgår oversvømmelse på Cassiopejavej. Et problem, der har været ret stort for få år tilbage. Man kan frygte, at dette problem forværres.

Thorkil, Meteorvej 2 mindede om, at der er en etableret P-plads i den helt østlige ende med plads til ganske mange biler. Pladsen er meget lidt benyttet. Måske kunne man få kommunen til at opsætte et skilt, der henviser til denne P-plads.

Villy, Himmervej 12 undrede sig over oplysningerne om Himmervej og Cassiopejavej. Beboerne på Himmervej har altid troet, at vejen var privat, og at vedligehold var pålagt dem. Villy kunne også oplyse, at TFF arkitekter havde oplyst beboerne om sagens status – som refereret under beretningen.

Jørgen, Cassiopejavej 8A havde samme forundring over ejerskaberne til vejene.

Bjarne, Solvej foreslog, at vi forsøgte at få klippet mere i svinget ved Vibrogaard, hvor der er dårlig oversigt. Formanden har allerede været i kontakt med ejerne om dette. Vi forhører os igen om en løsning.

Der var ingen kommentarer om muslingeindustrien. Efterfølgende har vi fået en henvendelse om en biolog i området, der måske kan give et råd eller to.

Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer.

3.  Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent. 
     Regnskabet blev forelagt og gennemgået af kassereren og godkendtes efterfølgende.

Regnskabet fremgår af vores folder. Vi har 215 betalende medlemmer ud af ca 350 potentielle.

Der var overskud på godt kr. 15.000, og bestyrelsens formue er nu på kr. 70.000.

Vi har en god stødpude, hvis der skulle komme uforudsete udgifter.

Vi har i 2021 haft udgifter til hjertestarter og nye skilte, så vi foreslår uændret kontingent på kr. 100. Ikke betalere vil blive rykket efter sommeren.

Regnskab og uændret budget blev godkendt.

 

4.     Ingen indkomne forslag

 

5.     Valg af formand.

Lars G. Hansen genopstillede. Der var ingen modkandidater.

 

       6. Valg af

A. To bestyrelsesmedlemmer.

Berit (kasserer) og René (sekretær) er på valg i år. Rene ønskede ikke genvalg, hvis der kunne findes en ny kandidat. Finn S. Olsen (nuværende suppleant) ville gerne indtræde som bestyrelsesmedlem.

B. To suppleanter. Som tidligere nævnt har Ida Krarup ønsket at trække sig fra suppleantjobbet. Poul Hansen, Metholmvej 14 opstiller til suppleantvalget, men kunne ikke være til stede ved generalforsamlingen. Anne Sibbernsen, Carlsvognsvej 17 ville gerne tilbyde sig som suppleant. Begge blev valgt.

C. To revisorer. Helle Lübker og John Szygenda tilbød at fortsætte – og gør det.

D. En revisorsuppleant. Forrige år valgtes vores mangeårige formand Jørgen Christensen. Jørgen tilbød at fortsætte.

 

7.     Evt. 

Margit, Nordstjernevej og Kirsten, Herculesvej spurgte til Syddjurs Kommunes fremtidige planer for affaldssortering. Vi har intet hørt udover, at der er søgt om udsættelse heraf.

Svært at forestille sig 5 affaldsspande til hver grund. Måske finde ”samlepladser” eller at naboer får mulighed for at dele de spande, der benyttes mindst. Vi tilbyder at forhøre os om kommunens planer.

 

Fra flere sider var der lidt ros til foreningens arbejde. Det takker vi for.

 

                     

Bestyrelsen består nu af:

Formand: Lars G. Hansen, Herculesvej 24,  lghdadlnetdk, 21222195

Næstformand: Flemming Andersen, Carlsvognsvej 19, HFandersen7gmailcom, 25586147

Kasserer: Berit Pedersen, Tangvej 26, beritpedlivedk, 25532573

Annett Fjeldborg, Metholmvej 15, fjeldborgagmailcom, 20676773           

Finn Svejstrup Olsen, Meteorvej 1, finn.svejstrup.olsengmailcom, 60518760

Endelig konstituering ved næste bestyrelsesmøde.

Suppleant: Anne Sibbernsen, Carlsvognsvej 17, kasibbernsengmailcom, 30161911

Suppleant: Poul Hansen, Metholmvej 14, phanklinikhotmailcom, 26748626

Revisor: John Szygenda, Carlsvognsvej 9, jszaarsleffcom, 40442265

Revisor: Helle Lübker, Saturnvej 8, hol77maildk, 61267106

Revisorsuppleant: Jørgen S. Christensen, Uraniavej 2, jorgensc@gmail.com, 42914767

Webmaster: Gregers Wegener, Begtrupvig Strandvej 35, wegenerclin.audk, 51717403