Skip navigation

Bestyrelsesmøde 09.10.2021

Bestyrelsesmøde i GTTS lørdag 9/10 kl. 15.30

Dagsorden

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde

2.    Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Finn S. Olsen og 2 nye suppleanter Poul Hansen og Anne Sibbernsen.

3.    Konstituering

4.    Medlemskartoteket

5.    Status på kontingentbetaling, rykkerskrivelse

6.    Evaluering af året der gik

7.    Status for kommunens planer om nyt boligområde, tilkørsel, regnvand

8.    Parkering langs Strandvejen

9.    Fortsatte hastighedsproblemer på Metholmvej

10. Hybenklipning fremover x 1 eller x 2 årligt

11. Stensætningerne ved Marsvej

12. Muslingeindustri i bugterne omkring os

13. Fremtidig affaldssortering

14. Opdatering af Facebooksiden og hjemmesiden

15. Fastlæggelse og forberedelse af næste års aktiviteter

16. Evaluering af sommerfest, overvejelser om nye muligheder

17. Nye aktiviteter i GTTS regi

18. Evt.

 

Til stede:

Finn B. Olsen, Annett Fjeldborg, Berit Pedersen, Flemming Andersen, Anne Sibbernsen, Poul Hansen, Lars G. Hansen (referent).

Ad punkt 1.          Referatet fra 6/6 - 21 godkendes.

Ad punkt 2.          Det gjorde vi.

Ad punkt 3.          En del diskussion om dette punkt. Hvordan fordeles arbejdet mellem bestyrelsesmedlemmerne – især mellem sekretæren og kassereren? Berit ønsker at trække sig tilbage som kasserer. Finn vil gerne være sekretær. Ingen byder lige nu ind på kassererposten. Vi aftaler, at Finn får kigget på medlemskartoteket og får det gjort ”brugervenligt”. Det kan formentligt aflaste kassererens opgaver betydeligt. Berit accepterer at fortsætte som kasserer frem til næste bestyrelsesmøde og dermed afslutte årsregnskabet.

Ad punkt 4.          Diskussion om, hvad vi bruger medlemskartoteket til. Måske kan opgaven slankes. Vi skulle gerne bruge kartoteket til at udsende mails til medlemmerne, på sigt også folderen, og – når vi har brug for det – en rykker for indbetaling af kontingent. Lars synes også det er en god ide at vide, hvem der betaler kontingent, selvom det ikke er et krav i vores område at være medlem af GTTS.

Folderen udsendes hvert år elektronisk og fortsat også fysisk til alle beboere i GTTS’ område – ikke kun til sidste års medlemmer. Derfor er det hensigtsmæssigt at kende så mange adresser som muligt. Vi forsøger at opdatere ”beboerlisten”, når vi i fællesskab uddeler foldere op til påske. Vi får også meddelelser fra en del af de nye beboere samt fra nogle af ejendomsmæglerne.

Ad punkt 5.          Ifølge Berit er der nu 187, der har betalt kontingent for 2021. Vi har kendskab til 111 beboere, der ikke har betalt. I 2020 betalt 215 kontingent. Der er derfor basis for at sende en reminder. Berit har sendt ud til beboere med mailadresser. Lars har tilbudt at gå rundt med et brev til resten. Det er noget sent, men sent er nok bedre end aldrig.

Ad punkt 6.          Det er lykkedes at lukke et par sager i år. Hjertestarter og nye hastighedsskilte på Metholmvej og på Begtrupvig Strandvej.

Ad punkt 7.          Der er fortsat ikke udarbejdet et lokalplansforslag for den nye udstykning mod vest. I øjeblikket diskuteres især tilkørselsvejene. Beboerne på Himmervej har købt advokatbistand for at fastholde kommunens oprindelige ord om, at der skal etableres særskilte adgangsveje. Ved generalforsamlingen blev der forespurgt til sikring af afløb af regnvand fra området. Det er man opmærksom på.

Finn arbejder på at få byrådspolitikere i tale om udstykningen – gerne under en vandring i lokalområdet. Vi hører nærmere på et tidspunkt.

Ad punkt 8.          Kommunen har ikke – trods rykker – besvaret vores spørgsmål om parkeringsforholdene langs Strandvejen i vores ende. Lars rykker igen.

Ad punkt 9.          Det er den foreløbige vurdering, at hastigheden er reduceret på Metholmvej – med lidt god vilje efter bilisterne har mødt skiltet lige før Herculesvej. Bilisterne har tilsyneladende altid kørt stærkest i retning mod vandet. Det er ikke lykkedes os at skaffe nogle få små børnecykler til placering strategisk i rabatten.

Kommunen har lavet en trafiktælling på Metholmvej, men det er endnu ikke lykkedes vejlauget at få respons herpå fra kommunen.

Ad punkt 10.        Der er desværre 3 ejere af strandmatrikler, der har ønsket at melde sig ud af kommunens hybenrosebekæmpelse. En af ejerne har meddelt, at de ønsker at klippe selv for at bevare de øvrige planter på strandengen. Vi håber dette er intentionen også hos de 2 andre matrikler omkring Marsvej. Uhæmmet hybenrosevækst ønsker vi så vidt muligt at undgå. Kommunen har foreslået kun at slå strandengen 1 gang årligt om efteråret. Vi vælger at gå ind for den løsning, og håber det bringer flere matrikler med i hybenrosebekæmpelsen, når forårets planter får lov til at vokse sommeren igennem.

Ad punkt 11.        Vi diskuterer stadig med kommunen (mobilitetsafdelingen) om stensætningerne langs Marsvej og Jordvej, der generer trafikken på vejene og gør det vanskeligt eller umuligt for større køretøjer at benytte vejene. Første tilbagemelding fra Mobilitetsafdelingen er, at stenene ligger på privat grund, og at der derfor ikke er noget at gøre ved det. Angiveligt ejes Marsvej af beboerne på Marsvej 1. Stenene på Jordvej ligger delvist udenfor skelpælene.

Kystdirektoratet er blevet bedt om at forholde sig til stensætningerne på strandgrunden udfor Begtrupvig Strandvej 25. Vi har fået at vide, at vi ikke automatisk vil blive orienteret, da vi ikke betragtes som part i sagen. Det kan undre, når det nu er os som grundejerforening, der har lavet forespørgslen. Vi må derfor anmode om aktindsigt. Det gør vi så, selvom vi ikke ved om sagen er behandlet. Stenene er der i hvert fald endnu.

Ad punkt 12.        Vi har sendt et høringssvar angående den planlagte muslingeindustri i vigene omkring os. Teksten er skrevet af Strands Grundejerforening. Vi har tilsluttet os ordlyden, der går imod de planlagte muslingefarme.

Ad punkt 13.        Vi har diskuteret kravet om affaldssortering – både i det nye og i det gamle område. Kommunen har fået dispensation til udskydelse, og har i øjeblikket ikke et bud på, hvordan sorteringen i praksis skal foregå. Vi vil jo gerne undgå 5 eller flere skraldespande til hvert hus.

Ad punkt 14.         Facebooksiden og hjemmesiden lever i bedste velgående. Når der findes fejl og mangler sendes besked til Finn vedr. facebook og til Lars vedr. hjemmesiden.

Ad punkt 15.         Strandrensning planlægges til lørdag 7/5. Sankt Hans aften er i 2022 torsdag 23/6. Fest (se senere) og generalforsamling aftales til 16-17/7.

Ad punkt 16.        Det vanskeligste punkt. Tilslutningen til sommerfesten var meget lav i år. Med lidt god vilje omkring 30 deltagere. Antallet har været faldende stort set fra år til år. Vi føler at sommerfesten i sin nuværende form har overlevet sig selv.

Vi vælger derfor at aflyse festen i 2022. Måske kan der arrangeres andre aktiviteter fremadrettet, men i 2022 nøjes vi med generalforsamling 17/7 - gerne på Thorup Mejeri som i 2020. Spørgsmålet om andre fælles aktiviteter tages op til generalforsamling og i folderen 2022. Vi har diskuteret et motionsløb for børn og voksne, fortsat loppemarked, hoppeborg over en længere periode, orienteringsløb/gang, geocaching, fællesspisning på de enkelte veje, mad udefra, professionel underholdning. Lige nu synes vi, der lægges for mange ressourcer i et arrangement, som kun ganske få ønsker at deltage i.

Ad punkt 17.        Lars kontakter Isgaard mhp et besøg i maj eller juni 2022. Det lykkedes ikke at få en aftale i stand i 2021.

Ad punkt 18.        Finn har været til møde indkaldt af Dansk Kyst- og Naturturisme om visioner for Mols Bjerge. Der blev præsenteret en udviklingsplan for Nationalparken, hvorefter der var en workshop om aktivitets- og oplevelsesmuligheder. Mødet blev fulgt op af en Workshop 2, hvor vi ikke havde praktisk mulighed for at deltage.

Strands Grundejerforening har ønsket at mødes med Syddjurs Kommune omkring ønsker til en lokalplan for området med fokus på at bevare vores område, som det er nu. Der er udarbejdet et forslag, som er meget detaljeret. Vi vil gerne prøve at blive enige om et fælles oplæg. Lars kontakter vores naboforening mhp – evt. et fælles møde.

De næste bestyrelsesmøder aftales til lørdag 26/2 primært med fokus på folderen 2022, til lørdag 11/6 med fokus på forberedelse af generalforsamling og til lørdag 20/8, der er vores sociale møde.

 

Mandag 18/10 – 2021.

Mvh

Lars