Skip navigation

Bestyrelsesmøde 06.06.2021

Referat af bestyrelsesmøde 6/6 – 2021

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Evaluering af året der gik – og siden sidste møde
 3. Status for det nye boligområde
 4. Hastighedsproblemer, nye skilte, børnecykler?
 5. Hjertestarteren
 6. Kommentarer til folderen 2021
 7. Forberedelse af St. Hans
 8. Forberedelse af sommerfest, loppemarked, generalforsamling
 9. Regnskabet 2020 og budget 2021
 10. Forslag til kontingent
 11. Forslag til ny suppleant/medlem
 12. Reminder om betaling af kontingent ?
 13. Status for medlemskartoteket
 14. Facebooksiden og hjemmesiden
 15. Nye initiativer
 16. Muslinge opdræt i havområdet omkring os
 17. Besøg på Isgaard
 18. Sten langs veje og grunde
 19. Evt.

  Til stede:

Finn B. Olsen, René Lund, Annett Fjeldborg, Berit Pedersen, Flemming Andersen, Lars G. Hansen (referent). Ida Krarup har siden sidste møde meddelt, at hun ønsker at fratræde som suppleant.

Ad punkt 1.          Ingen yderligere kommentarer

Ad punkt 2.          Mødemæssigt et stille år, men en del opgaver er løst. Se nedenfor.

Ad punkt 3.          Vi har været i kontakt med Syddjurs kommune og har etableret kontakt til ”udvikleren” af området. Aftalt møde dd. kl. 14.30 om planerne. Refereres i mail.

Ad punkt 4.          Nye skilte opsat. Ikke til at sige, om det har hjulpet noget. Vi satser stadig på sammen med vejlauget at opstille børnecykler langs Metholmvej. Usikkert om det har effekt, men de kan hurtigt fjernes. Kig i skuret efter en udslidt børnecykel. Finn laver facebook opslag. Nogle må have gamle gratis (eller næsten gratis) børnecykler.

Ad punkt 5.          Hjertestarteren er opsat og betalt i samarbejde med Strands Grundejerforening i forholdet 2:1 vejledt af medlemsantallet i de 2 grundejerforeninger, hvor vi er størst. Vi har en serviceaftale, men gå gerne forbi og check, at alt ser ud til at være i orden, når I er i nærheden..

Ad punkt 6.          Folderen er som den skal være. Prisen i orden. Vi planlægger at fortsætte uændret.

Ad punkt 7.          Flemming og Finn deles om det praktiske vedr. etablering af bålet. Lars Christensen (Strands Grundejerforening) siger velkommen til det fælles arrangement. Ole Bollesen holder båltalen. Vedhæftet en fil med aftaler. Sangene er hos Annett.

Ad punkt 8.          Aftaler gennemgås og vedhæftes. Arrangementet evalueres ved næste møde, hvor det skal besluttes om vi skal fortsætte i samme spor eller vi skal lave radikale ændringer. Vi mangler en dirigent til generalforsamlingen. Lars finder en. Berit og René er på valg til bestyrelsen. Vi skal sikre os, at Helle og John ønsker at fortsætte som revisorer og Jørgen som revisorsuppleant.

Ad punkt 9.          Regnskabet 2020 gav et overskud på godt kr. 15.000. Siden har vi haft udgifter til skilte og hjertestarter. Ingen større udgifter i 2021 er planlagt. Således i udgangspunktet et uændret budget 2021.

Ad punkt 10.        Vi foreslår uændret kontingent kr. 100.

Ad punkt 11.        Vi skal have valgt en ny suppleant ved GF. Et par forslag diskuteres. Lars kontakter vedkommende.

Ad punkt 12.        Vi vil i år udsende en reminder om kontingent via mail til alle ikke-betalere, som vi har mailadresse på. Lars tilbyder at gå rundt med breve til de sidste, når sommeren er på sit sidste. René/Berit laver til den tid en oversigt mhp dette. I 2020 havde vi 217 medlemmer af GTTS. Foreløbigt har 177 betalt kontingent for 2021.

Ad punkt 13.        Endnu en snak om medlemskartoteket, der selvfølgeligt kun bør foreligge i en version (den officielle). Berit og René laver aftale herom. Berit har fået en del nye mailadresser i forbindelse med kontingentbetaling. René får disse lagt ind i kartoteket. Flere bliver instrueret i at tilgå kartoteket, men aftalen er, at det kun er Berit og René, der laver rettelser heri.

Ad punkt 14.         Facebooksiden og hjemmesiden lever i bedste velgående. Når der findes fejl og mangler sendes besked til Finn vedr. facebook og til Lars vedr. hjemmesiden.

Ad punkt 15.        Dette punkt springes over denne gang.

Ad punkt 16.        Kaløvig, Knebel Vig og området fra Molshoved til Norsminde er i regeringens havplan udlagt til produktionszone for muslingeindustrien. Høringssvar kan afgives indtil 30/9. Dansk Fritidsfiskerforbund v. Ejvind Jensen (flittig sejler på Kalø Vig) er aktiv i at modarbejde planerne og opfordrer grundejerforeningerne til at gøre indsigelser. Brevet fra Ejvind Jensen er ved en fejl ikke sendt ud. Det gøres snarest.

Ad punkt 17.        Lars kontakter Isgaard mhp et besøg i sensommeren. Coronarestriktionerne er hævet så meget, at et besøg er muligt at gennemføre.

Ad punkt 18.        Et medlem af vores grundejerforening har sendt en forespørgsel til kommunen vedrørende de efterhånden mange sten, der er lagt langs Begtrupvig Strandvej for at vanskeliggøre parkering. Det er formentligt tilladt på ”landsiden”, hvis stenene ligger på egen grund. Det er næppe tilladt på ”vandsiden” i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Beboerne på Begtrupvig Strandvej 25 har anbragt sten langs Marsvej og langs Jordvej formentligt for at forhindre, at biler kører ind på deres grund. Endvidere er der lagt 13 store sten på hjørnet af Strandvejen og Marsvej for at beskytte hjørnet.  Stenene generer færdslen på hjørnet og på Marsvej og er måske ikke tilladt i henhold til Privatvejsloven. Endeligt er der lagt sten på strandengen for at markere ejerskab på begge sider af grunden. Også denne stensætning vurderer vi er ulovlig i relation til Naturbeskyttelsesloven.

René og undertegnede har som private beboere og som bestyrelsesmedlemmer været i dialog med grundejerne om stenene på hjørnet, men ikke om de nye stenplaceringer. Dialogen omhandlede også adgang til strandengen, plads til joller og bademuligheder.

Foreløbigt har 12 beboere på Marsvej og Herculesvej ønsket at få gjort noget ved stenene. Det besværliggør færdsel og er skæmmende for området.

Vi aftaler at lave et brev til familien om sagen, forespørge om der er givet tilladelse fra kommune og politi og meddele, at Grundejerforeningen vil kontakte Syddjurs Kommune om sagen – i første omgang som en forespørgsel om lovligheden i forhold til de nævnte love. Vi ønsker ikke, at anbringelsen af stenene danner præcedens i området.

Ad punkt 19         Oprindeligt var næste møde planlagt til 21/8. Der har jeg forfald. Næste møde er nu planlagt til 9/10 – og ikke som tidligere meddelt 2/10. Vi har ikke aftalt sted, men regner med at mødes kl. 16, og at den sociale del starter kl. 18 eller 18.30.