Skip navigation

Generalforsamling i Begtrupvig Vandværk

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Mogens Lübker og Jørgen Christensen er villige til genvalg.
  5. Valg af bestyrelsessuppleant.
  6. Valg af revisor. Erik Dam Knudsen er villig til genvalg.
  7. Valg af revisorsuppleant.
  8. Indkomne forslag fra medlemmerne.
  9. Eventuelt.

Ad 1: Mogens Varsted blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2: Formandens beretning lød således.

Medlemstallet i 2017 var 559 medlemmer og i 2018 564 medlemmer.

Vandforbruget var i 2016 på 21943 m³ og i 2017 på 21857 m³.

Når vi ser på det reelle vandsvind er det for 2017 på 3361 m³. Det udløser ikke en betaling til staten, da vi kun skal betale for de m³, der ligger over 10% af vores samlede levering på 34798 m³. Det er dog stadig en gåde hvor vandspildet kommer fra, idet vi sidste år udskiftede alle hovedvandmålere i Skellerup Enge.

Vedrørende vandkvaliteten har vi ligesom de tidligere år udarbejdet en introduktion til forbrugerne om drikkevandet jf. Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014. Denne information er sendt ud til forbrugerne sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling. Endvidere kan man på Fællespumpestationen Skellerup Enges hjemmeside se de seneste resultater af vandanalyserne. Der har i årets løb ikke været problemer med vandkvaliteten.

Vores nabovandværker i Tved, Begtrup By og Knebel har haft problemer med coliforme bakterier. Dette skyldes primært de store regnmængder, der i 2017 bevirkede oversvømmelse af boringer de pågældende steder. Vi har for første gang leveret vand til Tved, i.f.m. deres forurening, gennem den nødforsyningsledning vi oprettede for år siden. Vi fik øjeblikkelig taget prøver af vores vand, der ikke viste tegn på pesticider.

Vi har fået en ny drikkevandsbekendgørelse nr. 1147 af 2017.10.27, som trådte i kraft i slutningen af oktober 2017. Udgangspunktet er nu distribueret eller produceret vand pr. dag, hvor det tidligere var pr. år. Endvidere skal det primære prøvetagningssted ændres fra afgang vandværk og ledningsnet til kun at gælde ved forbrugers aftapningshane. Vi afventer et udspil fra kommunen angående et nyt prøvetagningsprogram.

På pumpestationen har vi, som tidligere nævnt fået udskiftet samtlige hovedvandmålere og er i gang med at digitalisere ledningsnettet. I Begtrup Vig Vandværk er vi stort set færdig med dette arbejde så der kun mangler ledningsnettet øst for Strands Havvej, som er blevet renoveret i løbet af det sidste halve år. Vores digitale ledningsoplysninger skal sendes ind til LERs database, så entrepenører fra 2019 kan selv kan hente ledningsoplysninger i forbindelse med gravearbejde.  

Årets resultat på 3559 kr. må betegnes som tilfredsstillende i betragtning af, at vi i 2017 har brugt 192122 kr. på renovering af ledninger. Vi har i årets løb fået mange henvendelser om LER oplysninger. Dette  er hovedsagelig på grund af gravearbejder i.f.m. fibernet.

Vi regner med at få takstbladet godkendt i kommunens elektroniske system, da vi ikke længere på vegne af Pumpestationen Skellerup Enge opkræver 2000 kr. i hovedanlægsbidrag.

På repræsentantskabsmødet for Fællespumpestationen Skellerup Enge den 5. maj 2018 blev der valgt ny bestyrelse.

          Formand              Thomas Bjørnbak         Bogens Strand

          Næstformand     Jens Chr. Nielsen          Strands

          Kasserer               Torben Nicholaisen     Vistoft

          Sekretær              Steen Egegaard  Fuglsø

          Medlem               Lars Peter Larsen         Oversø

          Suppleant  Jørgen Christensen      Begtrup Vig

Efter at have været formand for pumpestationen i 27 år valgte jeg at fratræde og lade andre komme til.

Vi gennem Tryg forsikring tegnet en produkt- og ansvarsforsikring.

Formanden takkede alle der var mødt op til generalforsamlingen og bestyrelsen for et godt sammenarbejde.

Bemærkninger fra forsamlingen:

Der var ønske om at takstbladet udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Christian Simonsen, Solvej 11:

Ønskede orientering om hvem der fastsættet omfanget af analyser. Svar, det gør kommunen.

Er der krav om analyse for arsen. Svar: nej.

Der blev klaget over brunt vand. Svar: det er ikke noget problem.

Der er konstateret ”sjov fnuller” i vandet. Svar: ingen.

Der ønskes information når der lukkes for vandet. Svar: det pålægges entrepenørene.

Ad 3: Mogens Varsted gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger.

Christian Simonsen, Solvej 11 mente ikke der var grund til at spare udgifter til betalingsservice. Svar: Det vil være for omkostningskrævende, set i lyset af at mange indbetalinger foregår via net bank.

Ad 4: Mogens Lübker og Jørgen Christensen blev genvalgt.

Ad 5: John Christiansen blev valgt til suppleant.

Ad 6: Erik Dam Knudsen blev genvalgt som revisor.

Ad 7: Helle Lübker blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 8: Ingen indkomne forslag.

Ad 9: Der blev gjort opmærksom på det planlagte fibernet i området.