Skip navigation

Generalforsamling i Begtrupvig Vandværk

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Mogens Varsted, Jens Arne Sørensen og Ole Bollesen er villige til genvalg.
  5. Valg af bestyrelsessuppleant.
  6. Valg af revisor. Søren Rasmussen er på valg og ønsker ikke genvalg.
  7. Valg af revisorsuppleant.
  8. Indkomne forslag fra medlemmerne.
  9. Eventuelt.

Ad 1: John Christiansen blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2: Formandens beretning lød således.

Medlemstallet i 2016 var 554 medlemmer og i 2017 559 medlemmer.

Vandforbruget var i 2015 21000 m³ og i 2016 21943 m³.

Når vi ser på det reelle vandsvind er det for 2016 på 4874 m³. Fraregner vi 10% af modtaget vand fra Skellerup Enge ender vi på et vandsvind på 1079 m³, som vi skal betale afgift til staten for.

Vi har i bestyrelsen ikke kunnet påvise årsagen til det store vandspild, da vi i årets løb ikke har konstateret utætheder på vore ledninger. Andre forsyningsselskaber under Skellerup Enge har haft det samme problem. Derfor har vi rettet henvendelse til pumpestationen om nøjagtigheden af hovedmålerne til de enkelte forsyningsområder. Det har medført at alle hovedmålerne bliver udskiftet med elektroniske målere, der er meget præcise og lettere at aflæse.

Vedrørende vandkvaliteten har vi ligesom de tidligere år udarbejdet en introduktion til forbrugerne om drikkevandet jf. Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014. Denne information er sendt ud til forbrugerne sammmen med indkaldelsen til denne generalforsamling. Endvidere kan man på Fællespumpestationen Skellerup Enges hjemmeside. Under vandanalyser, se de seneste resultater af vandanalyserne. Der har i årets løb ikke været problemer med vandkvaliteten. En prøve foretaget på Begtrup Vigs vandværke ledningsnet den 2017.03.02 viser, viser at vi heller ikke her har problemer med vandkvaliteten.

På pumpestationen har vi i.f.m. tilsynsrapport fået rettet de få påtaler, den omfattede. Det drejer sig om at vi har ryddet højdebeholderen for bevoksning. Vi har igennem firmaet Gravesen Teknik fået radiostyret forbindelsen mellem pumpestationen og højdebeholderne. Vi regner med at påbegynde arbejdet med udskiftning af ledningsnettet fra Strands Havvej til Skråningen . Vi skal i nærværende fremtid have et møde med entrepenørerne og regner med at udføre arbejdet i efteråret 2017. Udarbejdelse af digitale kort over ledningsnettet er næsten færdigt. Med jævne mellemrum vil vi ajourføre disse kort i.f.m. nye tilslutninger. Vi har fået firmaet Mal-tec til at stå for de såkaldte LER oplysninger til brug ved gravearbejder.

Som man kan se af regnskabet er der ikke de store udsving i forhold til budgettet. Vi har i 2016 ikke haft udgifter til reparation af ledningsnettet. Her var der afsat kr. 40.000,-. Årets resultat på kr. 41.283,- afspejler dette, idet vi budgetmæssig havde regnet med et overskud på kr. 1300,-. Renovering af hovedledninger beløb sig i 2016 til kr. 337.893,-, hvilket vi regnskabsmæssigt har aktiveret.

Vi har ikke fået vores takstblad for 2015 og 2016 godkendt af kommunen, så det er stadig takstbladet fra 2014, der er gældende. Problemet med godkendelse af takstbladet er stadig det samme som nævnt på sidste års generalforsamling. Kommunen ser gerne at vi laver et fælles takstblad gældende for alle forsyningsselskaberne under pumpestationen. Det er trods mange møder med kommunen ikke lykkedes os at finde en løsning på dette problem.

En revidering af andelsselskabskontrakten gældende for Pumpestation Skellerup Enge Amba kan ikke foretages, før vi har takstbladet på plads.

Vi gennem Tryg forsikring tegnet en produkt- og ansvarsforsikring.

Bestyrelsen for pumpestation Skellerup Enge kan ses på hjemmesiden.

Formanden takkede alle der var mødt op til generalforsamlingen og bestyrelsen for et godt sammenarbejde.

Bemærkninger fra forsamlingen:

Hans Schött stillede spørgsmål vedrørende fiktivt vandspild. Mogens forklarede hvordan vandforbruget opgøres.

Henning Ibsen foreslog at der blev foretage kontinuerlig udskiftning af vandmålere, for eksempel 100 stk. om året.

Der er ca. 80 forbrugere som ikke indsende årlig aflæsning af vandforbruget.

Ad 3: Mogens Varsted gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger.

Flemming Andersen spurgte om udgifter til ledningsoplysninger kunne pålægges entrepenørerne. Der blev svaret at vandværket er forpligtet til at give ledningsoplysninger.

Ad 4: Mogens Varsted, Jens Arne Sørensen og Ole Bollesen blev alle genvalgt.

Ad 5: John Christiansen blev valgt til suppleant.

Ad 6: Erik Dam Knudsen blev genvalgt og Henning Ibsen blev valgt som ny revisor.

Ad 7: Helle Lübker blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 8: Bjarne Simonsen har indsendt begrundet begrundet forslag til ændring af vedtægternes § 10, så andelshavere, der kan påvise at de ikke har aftappet vand i foreningsåret, får den faste afgift tilbagebetalt.

Mogens Varsted bemærkede at hvilende medlem betaler ca. kr. 6000,- for at få etableret brønd og måler.

Mogens Lübker forklarede at der betales for mulighede for at få vand.  Hvis måleren skal fjernes skal demontage og genmontage ske for ejers regning og der skal betales et årligt gebyr på kr. 125,-.

Søren Rasmussen gav udtryk for at det er rimeligt at der betales fuld afgift når man har måler.

Bjarne Simonsen ønskede ikke forslaget til afstemning.     

Ad 9: Der blev gjort opmærksom på det planlagte fibernet i området.