Skip navigation

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 27. Februar 2017 hos Mogens Varsted

Til stede: Mogens Lübker. Mogens Varsted, Jens Arne Sørensen, Ole Bollesen og Jørgen Christensen.

Med reference til dagsordenen forløb mødet således:

Ad. 1

Der er for stort vandspild, hvilket muligvis kan skyldes fejl i afregningsmålerne over for Skellerup Enge Fællespumpestation. Skellerup Enge har iværksat indhentning af tilbud på udskiftning af målere til nye med fjernaflæsning.

I vedlagte bilag ses de aflæste og afregnede kubikmeter vand.

Mal.Tek mangler at færdiggøre ledningsplaner. Der er i 2016 indgået aftale med Mal.Tek om 50 ler oplysninger til en pris på kr. 9000,-. Der bruges ca. 20 om året.

Generalforsamling afholdes søndag den 28. maj 2017 kl. 10 i Tved Forsamlingshus. Udsendelse med indkaldelse og opkrævning sker medio marts. Der vedlægges info om fibernet.

Der er den 21. december 2016 udtaget 3 vandprøver, som alle er fundet i orden. Det blevet lavet ekstra test efter krav fra Syddjurs Kommune på grund af nærliggende gammel losseplads ved møllen i Vistoft.

Den 8. marts 2017 er der møde i Syddjurs Vandråd vedrørende digital indberetning.

Vi betaler årligt kr. 3916,- til foreningen FFV.

Ad. 2.              

Pris for at være hvilende medlem er rettet til kr. 125,-..

Ad. 3.               

Ikke noget nyt vedrørende forsikringer.

Vores takstblad har været forelagt Danske Vandværker, der mener det er i orden.

Skellerup Enge Pumpestation får hjælp af Tonny Frandsen fra Djurs Vand til at få bekræftet at forsyningsselskabernes takstblade er i orden. Han har bedt Miljøstyrelsen om en udtalelse, der vil blive afgørende i forhold til Syddjurs Kommune.

Ad. 4.              

Ingen bemærkninger.

Ad. 5.               

Der er ikke igangværende arbejder.

Ad. 6.              

Overskuddet i 2016 er kr. 41.283,-, hvilket hovedsagelig skyldes at der i årets løb ikke har været reparationer på ledningsnettet.

Ad. 7.               

Næste ”bestyrelsesmøde” afholdes i Tved Forsamlingshus søndag den 28. maj 2017 kl. 9.

Ad. 8.               

Ingen bemærkninger.

Jørgen Christensen

2017.03.15