Skip navigation

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 14. marts 2016 hos Mogens Varsted

Til stede: Mogens Lübker. Mogens Varsted, Jens Arne Sørensen, Ole Bollesen pg Jørgen Christensen.

Med reference til dagsordenen forløb mødet således:

Ad. 1.               

Der er udarbejdet information til forbrugerne som udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.

I Strands er konstateret to kolibakterier i en prøve.

Der er foretaget prøve for sporstof. Var i orden.

Der er kommet besked fra Syddjurs Kommune vedrørende prøver frem til 2019.

Mogens Lübker deltog i vandmesse i Års.

Mal.Tek. har afleveret foreløbig ledningsplan til Jens Arne, men der er ca. 30 spørgsmål som skal besvares.

Der er indgået aftale med Mal.Tek. om 50 LER oplysninger.

Ad. 2.               

Ingen bemærkninger.

Ad. 3.               

Vi betaler erhvervsansvar- og produktforsikring hos Tryg. Taksten forbliver uændret.

Mogens Lübker undersøger om vi skal have forsikring for bestyrelsesansvar og medarbejderskade.

Ad. 4.               

Ingen bemærkninger.

Ad. 5.               

Der pågår ledningsudskiftning i den østlige ende af området. Forventes afsluttet inden sommerferien.

Ole Thomassen opfordres til at holde bedre orden ved gravearbejder og sørge for en hurtigere afslutning.

Ad. 6.               

Takster forbliver uændret.

Årets resultat er et overskud på kr. 67,-.

Ad. 7.               

Næste bestyrelsesmøde den 22. maj 2016 kl. 9 i Tved Forsamlingshus hvor der også holdes generalforsamling kl. 10.

Ad. 8.               

Ingen bemærkninger.

 

Jørgen Christensen