Skip navigation

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11 oktober 2018

Til stede: Mogens Lübker. Mogens Varsted, Jens Arne Sørensen, Ole Bollesen og Jørgen Christensen

Afbud: Ingen

1.      Gensidig orientering.

Vi afventer udspil fra Syddjurs Kommune angående prøveudtagning.

Der har været et ledningsbrud på Strands Mosevej. Det var ved anboringen til en markhane, hvor det skønnes at der har været et vandspild på ca. 720 m³.

Der er etableret en markhane ved Græsbjergvej, hvor der i forvejen var en gammel brønd.

Der har været en utæthed på Begtrupvig Strandvej ved Marsvej.

Kommunens vandforsyningsplan er vedtaget.

2.      Godkendelse af referat.

Referat fra generalforsamling er godkendt.

3.      Forsikringer og takster.

Vi forventer at takstbladet er godkendt, da det er sendt digitalt til kommunen og der ikke har været kommentarer.

4.      Driftsrapport.

Ingen bemærkninger.

5.      Status for igangværende arbejder.

Der er ikke igangværende arbejder.

6.      Økonomisk status.

Vandværket har ca. kr. 992.000,- stående på konto i banken.

Til næste møde laves en 5 årig investeringsplan.

7.      Fastsættelse af næste møde.

Der afholdes julekomsammen hos Jørgen den 18. januar 2019.

8.      Evt.

Forslag til reviderede love blev drøftet. Jørgen laver et nyt forslag, hvor ændringerne fra 2002 er indarbejdet.

Jørgen Christensen

20181.10.19