Skip navigation

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. 0ktober 2016 hos Mogens Lübker

Til stede: Mogens Lübker. Mogens Varsted, Jens Arne Sørensen, Ole Bollesen og Jørgen Christensen.

Med reference til dagsordenen forløb mødet således:

Ad. 1.               

Syddjurs spildevand har bedt om oplysninger om målere. Mogens Varsted sender oplysningerne.

Den 9. oktober 2016 blev der konstaterer for lavt tryk ved Isgård.

Der er blevet etableret trådløs forbindelse til højdebeholderen, da der ikke blev reageret på fejlmelding fra systemet.

Der er modtaget en skrivelse fra Syddjurs Kommune vedrørende vandprøver på grund af gammel losseplads ved Vistoft

Bjarne Simonsen, Nordstjernevej har sendt en mail med ønske om at blive ”hvilende medlem”, da han har en grund uden hus, hvor der ikke er noget vandforbrug. Ønsket blev drøftet en del og konklusionen blev at måler fjernes for Bjarne Simonsen’s regning og han betaler kr. 125,- pr. år. Ved genetablering betales for ny måler og montage. Stophane fjernes og stikledning afproppes i målerbrønden.

Ad. 2.               

Ingen bemærkninger.

Ad. 3.               

Forhandlinger med kommunen vedrørende takstblad er gået i stå. Vi indsender ikke takstblad, da det fra 2015 ikke er godkendt.

Ad. 4.              

Ingen bemærkninger.

Ad. 5.               

Der holdes møde med entrepenørerne vedrørende kommende ledningsarbejder fra Strands Havvej til Skråningen. Jens Arne, Jørgen og entrepenørerne deltager. Jens Arne indkalder. John Andersen og Per Steffensen orienteres, specielt med hensyn til lukning for vandet.

Ad. 6.              

Der er brugt ca. kr. 330.000,- til ledningsrenovering.

Ad. 7.               

Næste ”bestyrelsesmøde” afholdes hos Jens Arne den 2. december 2016 kl.18, hvor der er spisning m.v.

Ad. 8.               

Ingen bemærkninger.

 

Jørgen Christensen