Skip navigation

Vedtægter for METHOLMVEJ VEJLAUG AF 2011

Husstande og parceller på Marsvej, Mercurvej, Herkulesvej og Metholmvej.

 1. Formålet med Vejlauget er at holde ovennævnte veje i forsvarlig og god stand, således vejene er farbare.
 2. Udgifterne til formålet vil blive opkrævet medlemmerne en gang årligt.
 3. Enhver husstand og parcel på Marsvej, Mercurvej, Herculesvej og Metholmvej kan være medlem af Vejlauget.
 4. Enhver der bruger Metholmvej som gennemgående vej og bor i området kan betale 100 kr. årligt til vedligeholdelse af vejen.
 5. Enhver husstand og parcel også udenfor Vejlauget, der har håndværker/bygger hus kan betale 200 kr. til udbedring af vejen.
 6. A: Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær.
  B: En person er på valg til den årlige generalforsamling af hensyn til kontinuiteten.
  C: Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og formål.
 7. Regnskabet skal afsluttes og underskrives af bestyrelsen og revideres af den valgte revisor.
  Regnskabet afsluttes op til hver generalforsamling og lægges på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen.
 8. A: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  1. På GF besluttes det, hvornår næste GF afholdes.
  2. Dagsordenen er kendt fra år til år.
  3. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før GF.
  B: Med simpelt stemmeflertal afgøres blandt de fremmødte almindelige forelagte sager.
      Der indkaldes til ekstraordinær GF ved vedtægtsændringer
      og en vedtagelse kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.
  C: Dagsorden til Generalforsamlingen.
      - Valg af dirigent.
      - Bestyrelsens beretning.
      - Regnskab og budget.
      - Indkomne forslag.
      - Fastsættelse af kontingent.
      - Valg.
      - Fastsættelse af tidspunkt og sted for næste års GF.
      - Evt.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. august 2011. Tekstjusteret 17.06.2013 og 19.07.2014.