Skip navigation

Referat fra Vejlaugets generalforsamling 11.07.2015

Til stede: Der var 12 hustande til stede og af dem kunne 9 stemme. Der deltog 1 fra Mercurvej, 3 fra Herculesvej, 1 fra Marsvej og resten fra Metholmvej.

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af dirigent
Frits fra Metholmvej blev enstemmigt valgt.
 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning v formanden
Bestyrelsen har den forventning for mødet, at vi når frem til en ændret model som sikrer, at vi i fællesskab får vedligeholdt vore veje - "uden så meget papir".
Tilbageblik - der er sket meget i det forløbne år - vi opnåede ikke det, vi ville - 2 vejbump på Metholmvej - men der kom en afklaring af, at vi aldrig vil kunne gennemføre trafikregulerende foranstaltninger på Metholm.
Sidste års GF gav os begrundet håb om, at det kunne lykkes at få de vejbump, vi havde i støbeskeen, men ganske få dage efter GF blev Metholmvej erklæret uegnet til etablering af vejbump.
Vi fik efterfølgende anvisninger fra kommunen om i hvilken stand vejen skulle være, for at vi kunne finde en anden løsning for at fartregulere og det satte en stopper for vore ønsker. Kravet var en bred "motorvej" og vi måtte indse, at det ville være at ødelægge Metholmvej.
Hele forløbet er beskrevet på Grundejerforeningens hjemmeside begtrupvig.dk/gtts

Nu skal vi videre - Vejlaugets opgave er at vedligeholde vejene i forsvarlig stand. Skal vi påtage os andre opgaver, må det vise sig hen over tid. Vi er nogle, der har talt om at få roserne på stranden kultiveret. Grundejerforeningens formand er i gang med sammen med Syddjurs at finde frem til ejerne af strandstykkerne. Når ejerskabet har sagt ja til fjernelse af roserne, vil kommunen gerne lave arbejdet for os.

Bemærkninger til dagsordenen
Punkt 4 a
Bestyrelsen finder, at det er et tungt system at arbejde indenfor en GF's model, når vores nuværende opgave er så begrænset. Vi kunne tænke os en åben arbejdsgruppemodel, hvor man mødes 1 gang om året og taler sammen om vejenes tilstand og måske spiser en frokost. Der er behov for en kasserer, der har kontakt til bank og vores vejmand. Desuden en kontaktperson, der sikrer formidlingen af det årlige møde.

Vejlauget ejer ca 20.000 kr., så bestyrelsen har foreslået, at der ikke betales kontingent i 2 år. Det må drøftes - det kan jo også være godt med lidt penge i banken.

En åben arbejdsgruppe skal forståes således, at alle kan deltage i det fælles arbejde. Det er et spørgsmål, om vi fortsat skal have vedtægter og i givet fald hvilken form de skal have. Men det er brugbart, at alle ved hvordan der arbejdes og dermed kender spillereglerne.

Punkt 4 - b og c
Bestyrelsen har valgt at komme med en tilføjelse til vedtægterne, der tydeliggør, hvad det betyder at betale kontingent til Vejlauget. Det handler helt enkelt om, hvordan man sikrer sig tale og stemmeret, når vi mødes en gang årligt.

Punkt 4 - d
Opløsning af vejlauget - mellem de to punkter skulle have stået - "eller".

Vigtigt, at vi får drøftet
- åben arbejdsgruppe kontra GF-model
- tale og stemmeret
- kan de grundejere, der ikke betaler kontingent forvente at få vedligeholdt vejen.

Ordet til dirigenten
Der var bemærkninger til beretningen vedr. vejene. Der var gode erfaringer med de nye sten, der er blevet lagt på den øvre det af Metholmvej. Der var efterfølgende overvejelser om, det var en god ide at få lagt tilsvarende sten ud for nr. 33, således hullerne på vejen bliver fjernet, farten nedsættes og der støves mindre. Der vil blive arbejdet videre med denne mulighed i den nye arbejdsgruppe.

Der blev spurgt til om Vejlauget ikke kunne fjerne de vildtvoksende planter på den øverste del af Metholmvej, så der blev bedre udsyn. Der blev ikke taget stilling til om det var en opgave for Vejlauget eller om den skulle løses via nabohjælp.

Flere syntes, der fortsat skulle opkræves kontingent, så man ikke helt glemte at vejvedligeholdelse ikke er gratis og ikke kommer af sig selv. En vigtig pointe, men det blev fravalgt af administrative grunde.

Punkt 3 - regnskab og budget v kassereren
Henrik fortalte, at der aktuelt står 20.387,50 kr. på kontoen i vores nye bank:

Sparekassen Djursland, Knebel Afdeling. Vores nye konto er reg. nr. 9388 - kontonr. 0001098330.

Der har været en god opbakning i 2014 svarende til indbetalingerne i 2013 - et pænt resultat.

Bestyrelsens beretning samt regnskabet blev godkendt. Ordstyreren fik tilslutning til at punkt 5 på dagsordenen - "fastsættelse af kontingent" udgik.
    Det blev ligeledes vedtaget at punkt 4 - "indkomne forslag" på dagsordenen udgik - med undtagelse af punkt a - "drøftelse af generalsamlingsmodellen kontra åben arbejdsgruppe".

Der var enighed om, at der skulle arbejdes videre med arbejdsgruppemodellen. Der blev dog advaret mod, at vi ikke måtte slække på Vejlaugets vedligeholdelse af vejene og dermed lade Vejlaugets funktion på dette punkt ophøre. Ophører Vejlaugets funktion, frygtes en tilbagevenden til "gamle tider", hvor vejene ikke blev vedligeholdt og risiko for at kommunen påligner området at betale for et dyrere vedligehold.

Mødet nåede frem til følgende:
Det blev vedtaget at arbejde med den skitserede model med en åben arbejdsgruppe bestående af en kasserer samt en revisor. Desuden en kontaktperson, som også skulle sikre informationsformidling til alle medlemmer. Der blev sat navne på - Henrik forbliver kasserer og Bodil bliver formidler. Som revisor blev der foreløbig peget på Henrik Larsen, som Henrik ville kontakte. Desuden vil de to øvrige medlemmer fra bestyrelsen Lisbeth og Jørgen deltage i arbejdsgruppen.

Vigtigt at huske, at alle medlemmer af Vejlauget kan deltage i arbejdsgruppen.

Der blev foreslået en fælles aktivitetsdag i Vejlauget og der var opbakning. Der blev nævnt forskellige opgaver eks.vis fjernelse af den gamle båd på stranden. Alle kan tænke over, hvad vi skal lave, når vi mødes.

Kontaktpersonen indkalder til aktivitetsdag næste år måske efterfulgt af en frokost.

Det blev foreslået og vedtaget - at den nuværende arbejdsgruppe kommer med et forslag til samarbejdsregler for Vejlauget. Der var forskellige forslag til, hvad det skulle kaldes - måske var "formål med vejlauget" - det der lå bedst på tungen. Desuden kan det også drøftes i arbejdsgruppen, hvilke opgaver aktivitetsdagen kan indeholde.

Det blev endelig besluttet at vi først mødes igen i 2017, hvor der afholdes ordinær GF og efterfølgende ekstraordinær GF, således at der kan tages stilling til en ændring af Vejlaugets vedtægter.

Ref. Bodil


Bestyrelsen
Formand: Bodil Klitgaard, Metholmvej 29, keldogbodil@live.dk - tlf. 23 60 69 06
Kasserer: Henrik Danielsen, Herculesvej 9, hdanielsen@mail.dk 

Husk - Ny bankkonto:
Sparekassen Djursland, Knebel Afdeling. Konto reg. nr. 9388 - kontonr. 0001098330.

Revisor: Henrik Larsen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lisbeth Junker Persson, Mercurvej 4, LisbethJunker@hotmail.com og
Jørgen Bak Sørensen, Herculesvej 7.