Skip navigation

Referat Generalforsamling i Vejlauget lørdag den 22. juli kl 10.00 til 12.00

Generalforsamling i Metholmvej Vejlaug afholdt den 22. juli 2017

Dagsorden ifølge vedtægter 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg
 7. Fastsættelse af tidspunkt‐ og sted for næste generalforsamling
 8. Evt.

Ad 1: Peter Riis, Metholmvej 21 vælges til dirigent

Ad 2: Formandens beretning. Den kan læses på foreningens hjemmeside.

gtts.dk/da/lokale‐vejlaug/metholmvej‐vejlaug/ Se venligst denne.

Efter formandens beretning, der bl.a. lagde op til en ny struktur for foreningen, var der diskussion og forslag til, hvordan dette kunne lade sig gøre. Skulle man bevare bestyrelsen og lave en løsere struktur med vejgrupper for de enkelte veje: Metholmvej, Herculesvej, Mercurvej og marsvej?

 

 • Der var enighed om en fælles kasse for alle vejene.
 • En diskussion af vejenes udseende. Midterrabat på Metholmvej skal bevares. Ligeså på Mercurvej og Marsvej.
 • Diskussion om, hvordan vi kunne få flere til at betale til vejlauget. Eks. Uddele tre husnumre til hver af de fremmødte, der så skulle kontakte beboerne og opfordre dem til at betale.
 • Understrege over for alle, at det at bo på en privat fællesvej betyder: Vi kan blive pålagt af kommunen, at istandsætte vejen, og hvis det ikke sker – gør kommunen det og beløbet bliver fordelt blandt lodsejerne.

Afstemning om at ændre på strukturen i foreningen: Alle fremmødte, stemmeberettigede stemte for at bevare foreningsstrukturen med bestyrelse.

Det blev vedtaget, at Metholmvej og Herculesvej bliver ”skrabet ” 2 gange årligt. Der bliver lagt en bunke grus til at fordele i huller, og der bliver en årlig ”arbejds”dag med efterfølgende generalforsamling.

Ad 3: Henrik lægger regnskab ud på hjemmesiden http://gtts.dk/da/lokale‐vejlaug/metholmvej‐vejlaug/. Henrik lægger også husnumrene ud på de betalende, så man kan checke, at man har betalt.

Ad 4: Ingen forslag

Ad. 5: Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau, dvs. 200 kr om året pr. hus og 100 kr pr. ubebygget grund.

Ad 6: Valg af ny bestyrelse:

Ny bestyrelse:

 

 • Henrik Danielsen, Herculesvej 9
 • Steen Krogh Nieslen, Metholmvej 17
 • Jørgen Bak, Herculesvej 7
 • Lisbeth Junker, Mercurvej 4

Suppleanter

 • Holger Nielsen, Metholmvej 34
 • Pernille Sørensen, Herculesvej 19

Ad 7:  Næste generalforsamling afholdes lørdag den 21. juli 2018 efter den fælles arbejdsdag.

Ad. 8: Intet